NOVÉ VÝTAHY

VÝTAH je dle ČSN 27 4000 stálé zdvihací zařízení s přerušovaným provozem, určené pro dopravu osob a/nebo nákladů, jehož klec se pohybuje po pevných vodítkách v šachtě výtahu, která má ve stanicích dveře se zajišťovací zařízením. Vyjímku tvoří oběžný výtah a výsypný výtah.


VÝTAH musí být součástí všech novostaveb bytových domů se vstupy do bytů v úrovni 5. a vyššího NP - nadzemního podlaží (1. NP = přízemí), nebo podkroví v téže úrovni. U již postavených bytových domů s více než 5 NP včetně, musí být instalován výtah až pokud se stavebními úpravami mění počet bytových jednotek, nebo se zvyšuje počet pater. Tyto povinnosti ukládá Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.


ZÁKLADNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

TECHNICKÉ NORMALIZAČNÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

 


nové výtahy

DODAVATELÉ NOVÝCH VÝTAHŮ

Seznam firem dodávajících nové výtahy v České republice a odkazy na jejich oficiální webové prezentace.


· SEZNAM DODAVATELŮ NOVÝCH VÝTAHŮ

· WWW PREZENTACE DODAVATELŮ NOVÝCH VÝTAHŮ


výběrové řízení

ZADAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÝ VÝTAH

Oslovte jednoduše svým požadavkem všechny dodavatele nových výtahů v České republice.

 


Historie výtahu

Historie výtahu

Již ve 3. století př. n. l. cítili lidé potřebu ulehčit si zvedání těžkých břemen do výšin. Vynalezli tak první zdvihadla, předchůdce dnešních výtahů. Slavný učenec Archimédes také sestrojil první výtah velmi podobný těm, kterými jezdíme dnes. Kabina visela na konopném laně a do výšky ji zvedal ruční vrátek neboli rumpál. Císař Nero vlastnil výtah s prvním bezpečnostním prvkem. Případný pád tlumily nafouknuté kožené měchy. Výtah používaný o mnoho let později papežem ve Vatikánu byl poháněn šlapacím kolem.   Celý článek...

 


Požární výtah

Požární výtah

Požární výtah je dle normy ČSN EN 81-72 výtah instalovaný běžně pro dopravu osob, který má dodatečnou ochranu, řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru. Dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby musí být požárním výtahem vybavena každá stavba vyšší než 45 metrů.


Technické požadavky na požární výtahy...

 


Evakuační výtah

Evakuační výtah

Evakuační výtah je dle normy ČSN 73 0802ČSN 73 0804 výtah určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu daného nebezpečí bezpečný. Evakuační výtah musí být zřízen v objektech v souladu s požadavky zvláštních předpisů, tj. podle Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0804ČSN 73 0810 a souvisejících českých technických norem z oblasti požární bezpečnosti staveb.


Technické požadavky na evakuační výtahy...


ZÁKLADNÍ TYPY VÝTAHŮ

Nejčastěji se pravděpodobně setkáte s těmito typy výtahů:


Osobní výtahy

Osobní výtah je určen pro dopravu osob a jejich zavazadel. Osobní výtahy jsou obvykle používány ve vícepatrových budovách, mohou sloužit k dopravě do podzemních staveb (například metro) nebo může sloužit k dopravě na veřejném prostranství, v podobné funkci jako lanovka.


Nákladní výtahy

Nákladní výtah je určen pro přepravu zboží (někdy i s osobami, které zboží doprovázejí) ale i jiných předmětů. Nákladní výtahy bývají větší než osobní a jsou konstruovány pro těžší náklady od 2.000 kg. Nákladní výtahy mívají ručně ovládané dveře. Jsou opatřeny podlahou i stěnami odolnými proti poškození během nakládky a vykládky. Používají se i malé nákladní výtahy určené např. pro dopravu popelnic z kotelen, dopravu jídla v restauracích, ale i jiných předmětů.


Stavební výtahy

Stavební výtah je dočasný výtah, používaný na stavbách.


Výtahy pro dopravu vozidel

Výtah pro dopravu vozidel je výtah užívaný pro dopravu automobilů do vyšších pater parkovací garáže nebo jiné budovy.

 


TYPY VÝTAHŮ DLE ČSN 27 4010


· Lůžkový výtah

· Výtah na dopravu knih

· Výtah na dopravu prutů zlata

· Hydraulický výtah s přímým pohonem

· Výtah na dopravu spisů

· Výtah s dvěma klecemi (vzájemně se

  vyvažujícími)

· Výtah s dvoupodlažními klecemi

· Bubnový výtah

· Elektrický výtah

· Bezpřevodový výtah

· Výtah všeobecného určení

· Nákladní výtah

· Osobonákladní výtah

· Ruční výtah

· Hydraulický výtah

· Šikmý výtah

· Výtah se silným provozem

· Výtah pro dopravu dopisů

· Výtah

· Výtah se slabým provozem

· Typový výtah

· Výtah pro dopravu vozidel

· Stavebnicový výtah

· Osobní výtah

· Osobonákladní výtah

· Osobní výtah s možností dopravy

  dětských kočárků

· Stolový výtah

· Výtah s kinematicky vázaným pohonem

· Prefabrikovaný výtah

· Výtah pro rodinné domy

· Plošina s nůžkovým mechanismem

· Výtah se šroubovým pohonem

· Malý nákladní výtah

· Hydraulický výtah s bočním pohonem

· Jevištní výtah

· Schodišťový výtah

· Výtah pro dopravu nosítek

· Hydraulický výtah s nepřímým pohonem

· Výtah s třecím pohonem

· Panoramatický výtah

 


TECHNICKÉ PROVEDENÍ VÝTAHŮ

Nejčastěji se pravděpodobně setkáte s tímto technickým provedením výtahů:


Trakční výtahy

Trakční výtah má kabinu zavěšenou na soustavě lan. Tažení kabiny je zajišťováno třecí silou na lana přes trakční kotouč výtahového stroje. Pohyb kabiny je ulehčován vyvažovacím závažím. Pohon může být převodový (asynchronní) nebo bezpřevodový (synchronní).


Bubnové výtahy

Bubnový výtah má kabinu zavěšenou na laně. Tento výtah nemá protizávaží, nosné lano je navíjeno na buben. Asi jedinou výhodou tohoto pohonu je možnost maximálního využití prostoru šachty.


Hydraulické výtahy

Hydraulický výtah zdvihá svou kabinu pomocí hydraulických pístů. Písty jsou obvykle umístěné pod výtahem. Některé systémy však pohyb pístů přenášejí pomocí systému kladek a lan, což umožňuje delší dráhu výtahu. Dříve byl tento typ výtahů využíván např. tam, kde kde nebylo možné umístit strojovnu nad výtah (trakční výtah). Tato výhoda však již byla překonána možností umístění strojovny trakčního výtahu přímo do šachty.


Oběžné výtahy (Páternostery)

Oběžný výtah, lidově páternoster je speciální typ výtahu skládající se z řetězu kabin. Z právního hlediska podle evropských a českých norem a předpisů nepatří mezi výtahy, ale pouze obecně mezi zdvihací zařízení (respektive mezi zdvihadla).