TECHNICKÉ POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY

1. INSTALACE

2. ŠACHTA

3. STROJOVNA

4. KABINA

5. RYCHLOST ZDVIHU

6. ŘÍZENÍ

7. NAPÁJENÍ A ROZVODY

 


1. INSTALACE


1.1. Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy.


1.2. Stavby pro shromažďování většího počtu osob musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kdy východ z podlaží na volné prostranství je veden po rovině nebo po rampě.


1.3. Stavby pro obchod, které mají více než tři nadzemní podlaží s prodejními prostorami musí být vybaveny evakuačními výtahy.


1.4. Ve stavbách ubytovacích zařízení, které mají více než tři nadzemní podlaží musí být evakuační výtahy.


1.5. Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech:
· kde v podlažích umístěných výše než 45/60 m je více než 50 osob
· určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835).

 


2. ŠACHTA


2.1. Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek.


2.2. Šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů. Ohraničující konstrukce musí být z konstrukcí druhu D1.


2.3. Šachty evakuačních výtahů, pokud nejsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest a jsou uvnitř objektu s výškou šachty přes 30 m, musí mít samočinné přetlakové větrání


2.4. Šachty evakuačních výtahů, které jsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest se nedoporučuje odvětrávat podle ČSN 73 0802 čl. 8 10.5.


2.5. V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje).

 


3. STROJOVNA


3.1. Strojovny evakuačních výtahů musí být požárně odděleny od ostatních výtahů.

 


4. KABINA


4.1. Výtahová kabina musí mít rozměry nejméně 1100 x 2100 mm a šířku vstupu 800 mm.


4.2. Klec výtahu musí být klec z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot velikosti nejméně 1100 x 2100 mm.

 


5. RYCHLOST ZDVIHU


5.1. Výtah musí mít rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží nepřesáhla 2,5 min. Doba jedné jízdy zahrnuje dobu k překonání výškového rozdílu, časové ztráty rozjezdem a dojezdem výtahu (cca 0,1 min.), časové ztráty vzniklé otevřením a zavřením výtahu (cca 0,3 min.) a dobu potřebnou k nástupu a výstupu osob (cca 0,1 min. na osobu). Jedna jízda zahrnuje jízdu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět.

 


6. ŘÍZENÍ


6.1. Výtah musí umožnit sjetí klece do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním klíčovým spínačem, musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci.

 


7. NAPÁJENÍ A ROZVODY


7.1. Dodávka elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo zásahem stálé obsluhy.


7.2. Výtah musí mít zajištěnu dodávku el. energie nejméně po dobu 45 min.


7.3. Lůžkové evakuační výtahy v objektech LZ 2 musí být při požáru napájeny výlučně z náhradního zdroje zajišťujícího energii po dobu tc + 15 min.


7.4. Volně vedené elektrické rozvody evakuačního výtahu mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, pokud vodiče a kabely vyhovují platným normám pro kabely v podmínkách požáru.

 


UPOZORNĚNÍ: Data prezentovaná na této stránce jsou pouze informativní. Pro stanovení závazných požadavků doporučujeme vždy vycházet z aktuálních právních předpisů a plného znění platných norem.