TECHNICKÉ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ VÝTAHY

1. INSTALACE

2. ŠACHTA

3. STROJOVNA

4. KABINA

5. RYCHLOST ZDVIHU

6. ŘÍZENÍ

7. NAPÁJENÍ A ROZVODY

8. KOMUNIKACE

9. FUNKCE

10. NÁVODY

11. OZNAČENÍ

 


1. INSTALACE


1.1. Ve stavbách vyšších než 45 m musí být vnitřní zásahové cesty vybaveny požárním výtahem.


1.2. Požární výtah musí zajistit dopravu požárních jednotek a jejich vybavení do všech podlaží.


1.3. Požární výtahy se umísťují v šachtě s chráněným prostředím a nástupištěm před každými šachetními dveřmi.


1.4. Výtah musí správně fungovat při: 
· 65 °C v chráněných prostředích/nástupištích a v prostorách pro strojní zařízení, 
· el. rozvaděč včetně elektronických komponent při umístění mimo šachtu nebo strojovnu musí mít protipožární ochranu jako chráněná prostředí/nástupiště, 
· všechny ostatní elektrické/elektronické komponenty neumístěné v chráněných prostředích musí správně fungovat od 0 do 40 °C, 
· elektrické / elektronické ovládačové kombinace musí být funkční nejméně 2 hod v teplotách od 0 °C do 65 °C, 
· řízení výtahu musí být funkční i při kouři v šachtě nebo ve strojovně nejméně po 2 hod.


1.5. Každý vstup do požárního výtahu musí mít chráněné prostředí.


1.6. Šachetní dveře neurčené k použití hasiči v jedné stanici musí být tak chráněny aby nebyly vystaveny teplotě vyšší než 65 °C.


1.7. Úsek s výtahovým strojem a souvisejícím zařízením musí mít nejméně stejný stupeň protipožární ochrany jako výtahová šachta.


1.8. Prostor pro strojní zařízení umístěný mimo šachtu a požární úsek musí mít nejméně stejný stupeň protipožární odolnosti jako požární úseky. Každé propojení musí být obdobně chráněno.

 


2. ŠACHTA


2.1. Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek.


2.2. Šachta požárního a evakuačního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů. Ohraničující konstrukce musí být z konstrukcí druhu D1.


2.3. Šachta výtahu, pokud není součástí požárního úseku chráněných únikových cest a je uvnitř objektu s výškou šachty přes 30 m, musí mít samočinné přetlakové větrání.

2.4. Šachta výtahu, která je součástí požárního úseku chráněných únikových cest se nedoporučuje odvětrávat podle ČSN 73 0802 čl. 8 10.5.


2.5. V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje).


2.6. Elektrické zařízení v šachtě umístěné do 1 m od stěny se šachetními dveřmi musí být chráněno před stříkající vodou v krytí min. IP X3.


2.7. Každé el. zařízení níže než 1 m nad podlahou prohlubně musí mít krytí IP 67. Zásuvka a nejnižší světlo v prohlubni musí být min 0,5 m nad nejvyšší možnou hladinou vody v prohlubni.


2.8. V prohlubni musí být opatření bránící stoupnutí hladiny vody nad stlačené nárazníky.


2.9. Musí být provedeno opatření bránící hladině vody v prohlubni dosáhnout k zařízení které by mohlo způsobit chybnou funkci výtahu.


2.10. Pro vyprošťování hasičů uvězněných v kleci se mohou použít pevné žebříky umístěné do vzdálenosti 0,75 m od prahu nad vstupem do šachty, přenosné žebříky, lanové žebříky nebo systémy bezpečnostního lana s bezpečnými upevňovacími místy v blízkosti každého nástupiště.

 


3. STROJOVNA


3.1. Strojovna výtahu musí být požárně oddělena od ostatních výtahů.

 


4. KABINA


4.1. Výtahová klec musí mít rozměry nejméně 1100 x 2100 mm.


4.2. Klec nesmí být užší než 1100 mm a menší hloubky než 1400 mm s nosností min. 630 kg. Světlá šířka vstupu min. 800 mm. Pro evakuaci osob 1100 x 2100 mm a nosnost min. 1000 kg.


4.3. Ve stropě klece musí být poklop o min. rozměru 0,5 x 0,7 m s výjimkou výtahů o nosnosti 630 kg, kde poklop může být min. 0,4 x 0,5 m.


4.4. Pro vyproštění z vnitřku klece musí být přístup k poklopu proveden tak, aby umožnil plné otevření poklopu z vnitřku klece pomocí např. stupadel v kleci s roztečí max. 0,4 m a s nosností 1200 N. Při použití žebříků musí tyto odpovídat EN 131-1 a jejich vzdálenost mezi stupni a stěnou musí být min. 0,1 m. U každého vstupu do šachty uvnitř šachty v blízkosti dveřní závěrky musí být jednoduchý obrázek jak odjistit šachetní dveře.


4.5. Poklop musí odpovídat 8.12 z EN 81-1,2:1998, pokud je použit podvěsný strop musí být odstranitelný bez použití nářadí.


4.6. Při použití pevného žebříku pro vyprošťování, musí tento být upevněn vně klece a jeho upevnění vybaveno bezpečnostním zařízením dle 14.1.2. z EN 81-1,2:1998 blokujícím rozjezd po sejmutí žebříku.


4.7. Místo uložení žebříku nesmí vytvářet nebezpečí při normální údržbě a musí mít minimální délku takovou aby z klece stojící v úrovni stanice bylo možno dosáhnout na dveřní uzávěrku v následující stanici. Není-li to možné, musí se užít žebřík pevně instalovaný ke stěně šachty.


4.8. Klecové i šachetní dveře musí být samočinné vodorovně (společně) posuvné.


4.9. Pokud je výtah v prostoru ohroženém vandaly, pak musí být splněny požadavky EN 81-71.

 


5. RYCHLOST ZDVIHU


5.1. Doba jízdy od zavření dveří v nástupním místě zásahové jednotky do nejvyššího podlaží nesmí přesáhnout 60 sekund.

 


6. ŘÍZENÍ


6.1. Řídící obvod musí být konstruován tak, aby zabraňoval zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňoval prioritní řízení výtahu záchrannými četami.


6.2. Spínač požárního výtahu musí být umístěn na nástupišti určeném jako nástupní pro zásahovou jednotku a musí být umístěn max. 2 m od výtahu ve výši 1800 - 2100 mm nad podlahou a musí být označen piktogramem dle přílohy F.


6.3. Ovládání spínače musí být pomocí trojhranného klíče dle EN 81-1,2 přílohy B. Obě polohy musí být stabilní s označením "1" a "0". V poloze "1" je výtah připraven pro užívání zásahové jednotky.


6.4. Zapnutím požárního spínače musí všechna bezpečnostní zařízení výtahu (mechanická i elektrická) mimo reverzačního zůstat ve funkci.


6.5. Funkce požárního spínače nesmí narušit činnost revizní jízdy, činnost vypínače STOP ani činnost elektrického nouzového provozu.


6.6. Pokud je výtah používán zásahovou jednotkou nesmí na výtah působit el. chybná funkce ovládačových kombinací ve stanicích nebo jiných částí řídícího systému umístěného mimo šachtu. Ani žádná elektrická porucha jiného výtahu ve skupině nesmí ovlivnit provoz požárního výtahu.


6.7. Fáze 1 - přednost přivolání
· všechny ovladače ve stanicích musí být neúčinné a zaznamenané požadavky se se musí zrušit,
· ovladač pro otevírání dveří a nouzový ovládač ALARM musí zůstat funkční,
· reverzační zařízení dveří musí zůstat mimo funkci,
· funkce výtahu musí být nezávislá na ostatních výtazích ve skupině,
· po příjezdu na nástupní úroveň zásahové jednotky musí zůstat výtah stát s otevřenými dveřmi,
· komunikační systém musí zůstat funkční,
· zvukový signál dle 5.8.6 musí zaznít na začátku fáze 1 je-li výtah v revizní jízdě a být zrušen po odvolání z rev. jízdy. Dorozumívací systém dle 14.2.3.4 EN 81-1,2 musí být uveden do činnosti,
· výtah jedoucí od nástupní stanice pro zásahovou jednotku musí v následující stanici zastavit a bez otevření dveří se vrátit do nástupní stanice,
· po sepnutí požárního spínače se musí zapnout osvětlení šachty a strojovny.


6.8. Fáze 2 - používání výtahu zásahovou jednotkou 
· jestliže bylo přivolání do nástupní stanice zásahové jednotky zahájeno vnějším signálem, výtah se nesmí se uvést do provozu dokud nebyl zapnut spínač,
· v kleci se nesmí zaznamenat současně více než jeden požadavek na jízdu,
· pokud je klec v pohybu musí být možno zaznamenat nový požadavek, kterým se zruší ten předchozí a klec musí jet do nově zaznamenaného podlaží,
· požadavek na jízdu musí způsobit jízdu do zvoleného podlaží a klec zastavit ve zvoleném podlaží se zavřenými dveřmi,
· ovládání otevírání dveří ve stanici musí být možné pouze trvalým tlakem na ovládač pro otevírání dveří. Při ukončení tlaku před úplným otevřením se dveře musí samočinně zavřít. Po úplném otevření dveří a uvolnění tlaku na ovladač musí zůstat otevřené dokud není na klecové ovládačové kombinaci zaznamenán nový požadavek na jízdu,
· reverzační zařízení a ovladač pro otevírání dveří musí zůstat funkční,
· výtah se musí vrátit na nástupní úroveň jestliže se přepne spínač požárního výtahu z "1" na "0" a zpět s výjimkou existence dodatečného spínače v kleci,
· pokud je takový spínač v kleci a je označen piktogramem a má vyznačeny polohy "0" a "1" smí se dát vyjmout klíč pouze v poloze "0",
· pro zahájení jízdy z nástupní stanice musí být dodatečný klíčový spínač v kleci v poloze "1" ,
· je-li výtah v jiném podlaží než nástupním a dodatečný klíčový spínač v kleci je v poloze "0" musí se zamezit další jízdě a dveře musí zůstat otevřeny,
· zaznamenaný požadavek k jízdě musí být viditelně signalizován na ovládačové kombinaci v kleci,
· poloha klece musí být signalizována jak v kleci tak na nástupní stanici zásahové jednotky,
· výtah musí zůstat stát v cílové stanici, dokud není v kleci zaznamenán další požadavek na jízdu,
· komunikační systém pro požární zásah dle 5.12 musí zůstat během fáze 2 funkční,
Pokud jsou ovladače dány do polohy "0" může být výtah normálně provozován až po návratu do nástupní stanice zásahové jednotky.


6.9. Má-li klec dva vstupy a chráněná prostředí / nástupiště jsou na téže straně jako nástupiště pro zásahovou jednotku musí být splněny dodatečné požadavky: 
· v kleci musí být dvě ovládačové kombinace, jedna pro cestující a druhá na straně k chráněnému prostředí pro zásahovou jednotku. Tato musí být označena piktogramem dle ČSN EN 81-72 přílohy F,
· ovládačová kombinace pro cestující musí být vyřazena z činnosti s výjimkou ovládače otevírání dveří a ovladače ALARM od okamžiku přepnutí spínače pro požární výtah v nástupní stanici zásahové jednotky do polohy "1",
· ovládačová kombinace pro ovládání zásahovou jednotkou se zapíná při zapnutí fáze 2,
· šachetní dveře neurčené pro užívání zásahovou jednotkou musí zůstat zavřené na všech úrovních dokud se výtah nevrátí do normální funkce,
· šachetní dveře na chráněných prostředích / nástupištích musí zůstat funkční na všech úrovních do doby, než se výtah vrátí do normální funkce.


6.10. Ovladačové kombinace v kleci, na nástupištích a s tím související řídící systém nesmí zaznamenávat chybné signály způsobené teplem, kouřem nebo vlhkostí.


6.11. Ovládačové kombinace v kleci a na nástupištích a polohová signalizace na nástupištích musí mít krytí nejméně IP 33 dle EN 60529.


6.12. Ovládání výtahu ve fázi 2 se musí uskutečňovat úplnou sadou ovladačů v kleci, ostatní ovládací systémy musí být vyřazeny z činnosti.

 


7. NAPÁJENÍ A ROZVODY


7.1. Dodávka elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo zásahem stálé obsluhy.


7.2. Zdroj náhradního proudu musí být umístěn v prostoru chráněném proti ohni.


7.3. Napájecí kabely musí být chráněny proti ohni a musí být mezi sebou a od ostatních napájecích kabelů odděleny.


7.4. Volně vedené elektrické rozvody mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, pokud vodiče a kabely vyhovují platným normám pro kabely v podmínkách požáru.


7.5. Napájecí systém včetně osvětlení musí mít hlavní a záložní napájení s úrovní protipožární ochrany minimálně stejné jako u výtahové šachty.


7.6. Náhradní napájení musí být dimenzované pro provoz se jmenovitým zatížením po dobu požadovanou podle ČSN EN 81-72 čl. 5.2.4.


7.7. Přepnutí elektrického napájení musí být provedeno tak, aby nebyla nutná srovnávací jízda, - výtah musí být schopen provozu po obnovení napájení, jestliže se musí dát výtah do pohybu aby stanovil svoji polohu, nesmí projet více než dvě podlaží směrem k přístupové úrovni pro zásahovou jednotku a musí signalizovat svoji polohu.

 


8. KOMUNIKACE


8.1. Výtah musí mít komunikační zařízení s duplexním systémem, které je aktivní když je výtah ve fázi 1 a 2 a musí spojovat klec s přístupovou úrovní zásahové jednotky a strojovnou (u výtahu bez strojovny s panelem pro nouzový provoz). Mikrofon ve strojovně je-li jím vybavena musí být aktivní jen při stisku ovládacího tlačítka.


8.2. Komunikační zařízení mezi klecí a přístupovou úrovní zásahové jednotky musí mít mikrofon a reproduktor nikoli telefonní sluchátko.


8.3. Vodiče komunikačního systému musí být uloženy v šachtě.

 


9. FUNKCE


9.1. Výtah musí být opatřen dodatečnou ochranou, řízením a signalizací.


9.2. Zařízení v prostoru pro strojní zařízení a v prohlubni musí být chráněno před chybnou funkcí způsobenou vodou.


9.3. K omezení zpoždění v ovládání výtahu hasiči musí být výtah vybaven akustickým signálem s hladinou zvuku mezi 35 dB a 65 dB reagujícím na dobu otevření dveří delší než 2 min. Dveře se po této době začnou zavírat zmenšenou silou a signál přestane znít po jejich úplném zavření.

 


10. NÁVODY


10.1. Výtah musí být určen k provozu tak dlouho jak je to potřeba s ohledem na požár v budově. Ke snížení rizika blokování výtahu by mělo být zakázáno užívání pro svoz odpadků apod.


10.2. Návody k používání obsahují:
· požadavky na prostředí
· základní požadavky na provedení
· způsob vyprošťování hasičů z klece
· popis funkce ovládání
· požadavky na napájení včetně přepojení
· popis a zkoušení dorozumívacího systému.

 


11. OZNAČENÍ


11.1. Požární výtah musí být označen informativní značkou "požární výtah".


11.2. Mimo běžného označení stanic v kleci musí být zřetelné označení nástupní stanice pro zásahovou jednotku nebo vedle klecového ovládače pro přístupovou úroveň musí být piktogram dle ČSN EN 81-72 přílohy F.

 


UPOZORNĚNÍ: Data prezentovaná na této stránce jsou pouze informativní. Pro stanovení závazných požadavků doporučujeme vždy vycházet z aktuálních právních předpisů a plného znění platných norem.