ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

Níže jsou vyjmenovány základní právní předpisy vztahující se na konstrukci, výrobu, uvádění na trh, servis a používání výtahů přehledně rozdělené do sedmi kategorií. Pro zobrazení plného znění předpisu ve formátu PDF klikněte na jeho číslo.


1. BEZPEČNOST PRÁCE

2. DOZOR A INSPEKCE

3. DOPRAVA

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY

5. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST VÝROBCE

6. METROLOGIE

7. OSTATNÍ PŘEDPISY

 


1. BEZPEČNOST PRÁCE


Zákoník práce

Pracovněprávní vztahy, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci § 101 až § 108.

Číslo předpisu:  262/2006 Sb.


Nařízení vlády o provozování dopravy dopravními prostředky

Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů.

Číslo předpisu:  168/2002 Sb.


Nařízení vlády, kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví při práci

Všeobecné podmínky k ochraně zdraví při práci.

Číslo předpisu:  361/2007 Sb.


Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a zařízení

Požadavky na stroje, zařízení a nářadí používané při práci.

Číslo předpisu:  378/2001 Sb.


Zákon o dalších požadavcích BOZ

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředky včetně odborné způsobilosti.

Číslo předpisu:  309/2006 Sb.


Nařízení vlády o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

Číslo předpisu:  101/2005 Sb.


Vyhláška ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Definování stupňů odborné způsobilosti (kvalifikace) pracovníků provádějících  obsluhu a činnosti na elektrických zařízeních.

Číslo předpisu:  50/1978 Sb.


Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Požadavky bezpečnosti práce při práci na staveništích (montážních pracích).

Číslo předpisu:  591/2006 Sb.


Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Stanovení požadavků na BOZ při práci na pracovištích pokud leží výše nebo je pod nimi volná hloubka přesahující 1,5 m.

Číslo předpisu:  362/2005 Sb.


Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Povinnosti organizací k evidenci a ohlašování pracovních úrazů.

Číslo předpisu:  201/2010 Sb.


Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Číslo předpisu:  495/2001 Sb.

 


2. DOZOR A INSPEKCE


Zákon o inspekci práce

Kompetence Státního úřadu a oblastních inspektorátů inspekce práce.

Číslo předpisu:  251/2005 Sb.


Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Kompetence organizací státního odborného dozoru.

Číslo předpisu:  174/1968 Sb.


Vyhláška ČÚBP, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Definování VZZ, oprávnění, zkoušky, podmínky způsobilosti k provádění revizí a revizních zkoušek v působnosti SÚIP.

Číslo předpisu:  19/1979 Sb.


Vyhláška o vyhrazených elektrických zařízení, bližších podmínkách jejich bezpečnosti

Definování vyhrazených EZ, jejich zařazení do tříd a skupin.

Číslo předpisu:  73/2010 Sb.


Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Působnost a kompetence orgánů báňské správy (ČBÚ).

Číslo předpisu:  61/1988 Sb.


Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení při hornické činnosti

Požadavky na vyhrazená zdvihací zařízení v působnosti orgánů báňské správy.

Číslo předpisu:  392/2003 Sb.


Zákon o ozbrojených silách ČR

Vymezení určených technických zařízení.

Číslo předpisu:  219/1999 Sb.


Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení

Vymezení určených technických zařízení a provádění zkoušek.

Číslo předpisu:  273/1999 Sb.

 


3. DOPRAVA


Zákon o dráhách

Působnost a kompetence státního dozoru na dráhách.

Číslo předpisu:  266/1994 Sb.


Vyhláška MD, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení

Definování UTZ, podmínky pro provoz, termíny revizí a zkoušek v působnosti ministerstva dopravy.

Číslo předpisu:  100/1995 Sb.


Vyhláška MD, kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy

Podmínky způsobilosti k provádění revizí UTZ.

Číslo předpisu:  101/1995 Sb.

 


4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY


Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  27/2003 Sb.


Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Úprava technických požadavků na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při dodávání bezpečnostních komponent pro výtahy na trh a způsoby posuzování shody.

Číslo předpisu:  122/2016 Sb.


Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisuy:  176/2008 Sb.


Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  17/2003 Sb.


Nařízení vlády o technických požadavcích z hlediska elektromagnetické kompatibility

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  616/2006 Sb.


Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  163/2002 Sb.


Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Požadavky na výstavbu včetně instalace výtahů v nové výstavbě a při stavebních úpravách.

Číslo předpisu:  268/2009 Sb.


Vyhláška MMR o zabezpečení bezbariérového užívání staveb

Požadavky na výtahy včetně jejich vybavení a značení ovládačů.

Číslo předpisu:  398/2009 Sb.


Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky požárních dveří

Definice požárních dveří a souvisejících výrazů z hlediska požární bezpečnosti, technické podmínky, značení.

Číslo předpisu:  202/1999 Sb.


Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Instalace evakuačních výtahů.

Číslo předpisu:  23/2008 Sb.


Nařízení vlády, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku (mj. ve stavbách pro bydlení).

Číslo předpisu:  272/2011 Sb.


Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CCZ

Vzor grafické podoby označení CCZ.

Číslo předpisu:  179/1997 Sb.

 


5. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST VÝROBCE


Zákon o technických požadavcích na výrobky

Tvorba českých norem, povinnosti výrobců a dovozců, výkon státního zkušebnictví v oblasti posuzování shody.

Číslo předpisu:  22/1997 Sb.


Zákon o obecné bezpečnosti výrobků

Definování bezpečného výrobku a s tím spojené povinnosti dodavatelů.

Číslo předpisu:  102/2001 Sb.

 


6. METROLOGIE


Zákon  o metrologii

Úprava práv a povinností v oboru metrologie.

Číslo předpisuy:  505/1990 Sb.


Vyhláška MPO, kterou se zajišťuje správnost měřidel a měření

Prováděcí vyhláška ke schvalování typů měřidel, jejich ověřování a kalibraci.

Číslo předpisu:  262/2000 Sb.


Vyhláška MPO, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování

Druhový seznam stanovených měřidel.

Číslo předpisu:  345/2002 Sb.


Vyhláška MPO o základních měřících jednotkách

Jednotky SI a ostatní jednotky ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Číslo předpisu:  264/2000 Sb.

 


7. OSTATNÍ PŘEDPISY


Živnostenský zákon

Podmínky podnikání.

Číslo předpisu:  455/1991 Sb.


Stavební zákon

Zákon o územním plánování a stavebním řádu.

Číslo předpisu:  183/2006 Sb.


Stavební zákon

Zákon kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Číslo předpisu:  225/2017 Sb.


Vyhláška o dokumentaci staveb

Rozsah dokumentace pro stavební řízení.

Číslo předpisu:  499/2006 Sb.


Vyhláška MPSV o stanovení poplatků za činnosti organizací SOD

Poplatky za úkony ITI Praha.

Číslo předpisu:  398/2001 Sb.

 


Zdroj: Unie výtahového průmyslu ČR a Portál veřejné správy | 2015