ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

Základní právní předpisy vztahující se na konstrukci výtahů, výrobu výtahů a jejich uvádění na trh, servis výtahů a používání výtahů. Pro zobrazení plného znění předpisu / poslední změny klikněte na číslo předpisu / odkaz Poslední změny.


1. BEZPEČNOST PRÁCE

2. DOZOR A INSPEKCE

3. DOPRAVA

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY

5. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST VÝROBCE

6. METROLOGIE

 

 

1. BEZPEČNOST PRÁCE


Zákon zákoník práce

Pracovněprávní vztahy, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci § 101 až § 108.

Číslo předpisu:  262/2006 Sb.  |  Poslední změny

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů.

Číslo předpisu:  168/2002 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Všeobecné podmínky k ochraně zdraví při práci.

Číslo předpisu:  361/2007 Sb.  |  Poslední změny

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Požadavky na stroje, zařízení a nářadí používané při práci.

Číslo předpisu:  378/2001 Sb.  |  Poslední změny

 

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředky včetně odborné způsobilosti.

Číslo předpisu:  309/2006 Sb.  |  Poslední změny

 

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Bezpečnost práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Číslo předpisu:  250/2021 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

Číslo předpisu:  101/2005 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Požadavky bezpečnosti práce při práci na staveništích (montážních pracích).

Číslo předpisu:  591/2006 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Stanovení požadavků na BOZ při práci na pracovištích pokud leží výše nebo je pod nimi volná hloubka přesahující 1,5 m.

Číslo předpisu:  362/2005 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Povinnosti organizací k evidenci a ohlašování pracovních úrazů.

Číslo předpisu:  201/2010 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Číslo předpisu:  390/2021 Sb.  |  Poslední změny

 


2. DOZOR A INSPEKCE


Zákon o inspekci práce

Kompetence Státního úřadu a oblastních inspektorátů inspekce práce.

Číslo předpisu:  251/2005 Sb.  |  Poslední změny


Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Působnost a kompetence orgánů báňské správy (ČBÚ).

Číslo předpisu:  61/1988 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení, požadavky na odbornou způsobilost osob, požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, kontroly, revize a zkoušky.

Číslo předpisu:  193/2022 Sb.  |  Poslední změny


Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Požadavky na vyhrazená zdvihací zařízení v působnosti orgánů báňské správy.

Číslo předpisu:  392/2003 Sb.  |  Poslední změny


Zákon o ozbrojených silách ČR

Vymezení určených technických zařízení.

Číslo předpisu:  219/1999 Sb.  |  Poslední změny


Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

Vymezení určených technických zařízení a provádění zkoušek.

Číslo předpisu:  273/1999 Sb.  |  Poslední změny

 


3. DOPRAVA


Zákon o dráhách

Působnost a kompetence státního dozoru na dráhách.

Číslo předpisu:  266/1994 Sb.  |  Poslední změny


Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace

Definování UTZ, podmínky pro provoz, termíny revizí a zkoušek v působnosti ministerstva dopravy.

Číslo předpisu:  100/1995 Sb.  |  Poslední změny


Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Podmínky způsobilosti k provádění revizí UTZ.

Číslo předpisu:  101/1995 Sb.  |  Poslední změny

 

 

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY


Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  122/2016 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisuy:  176/2008 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  118/2016 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  117/2016 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Definování stanovených výrobků, přiřazení způsobu posuzování shody, stanovení základních technických požadavků.

Číslo předpisu:  163/2002 Sb.  |  Poslední změny


Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Posuzování vybraných stavebních výrobků označovaných značkou shody CE

Číslo předpisu:  100/2013 Sb.  |  Poslední změny


Zákon stavební zákon

Požadavky na výstavbu včetně instalace výtahů v nové výstavbě a při stavebních úpravách.

Číslo předpisu:  283/2021 Sb. |  Poslední změny


Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Definice požárních dveří a souvisejících výrazů z hlediska požární bezpečnosti, technické podmínky, značení.

Číslo předpisu:  202/1999 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku (mj. ve stavbách pro bydlení).

Číslo předpisu:  272/2011 Sb.  |  Poslední změny


Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

Vzor grafické podoby označení CCZ.

Číslo předpisu:  179/1997 Sb.  |  Poslední změny


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh.
Číslo předpisu:  490/2009  |  Poslední změny

 

 

5. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST VÝROBCE


Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Tvorba českých norem, povinnosti výrobců a dovozců, výkon státního zkušebnictví v oblasti posuzování shody.

Číslo předpisu:  22/1997 Sb.  |  Poslední změny


Zákon o obecné bezpečnosti výrobků

Definování bezpečného výrobku a s tím spojené povinnosti dodavatelů.

Číslo předpisu:  102/2001 Sb.  |  Poslední změny


Zákon občanský zákoník
Definování výrobce, výrobku, vady výrobku, zproštění odpovědnosti.

Číslo předpisu:  89/2012 Sb.Poslední změny

 

 

6. METROLOGIE


Zákon o metrologii

Úprava práv a povinností v oboru metrologie.

Číslo předpisuy:  505/1990 Sb.  |  Poslední změny


Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Prováděcí vyhláška ke schvalování typů měřidel, jejich ověřování a kalibraci.

Číslo předpisu:  262/2000 Sb.  |  Poslední změny


Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Druhový seznam stanovených měřidel.

Číslo předpisu:  345/2002 Sb.  |  Poslední změny


Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

Jednotky SI a ostatní jednotky ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Číslo předpisu:  264/2000 Sb.  |  Poslední změny

 

 

 

Zdroj: Unie výtahového průmyslu ČR a Zákony pro lidi | 2023