SERVIS VÝTAHŮ

SERVIS VÝTAHU je souhrn úkonů prováděných u každého výtahu po jeho spuštění do provozu. Jedná se o pravidelné prohlídky a zkoušky výtahů definované platnými normami, jejich údržbu, čištění, mazání, opravy nebo vyprošťování osob z výtahů.


SERVISNÍ FIRMA je dle ČSN 27 4002 právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupy pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu.


PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝTAH DLE PLATNÝCH ČSN:

1. ODBORNÁ PROHLÍDKA
2. PROVOZNÍ PROHLÍDKA
3. ODBORNÁ ZKOUŠKA
4. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA


servis výtahů

FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ SERVIS VÝTAHŮ

Seznam firem provádějících servis výtahů v České republice a odkazy na jejich oficiální webové prezentace.


· SEZNAM FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH SERVIS VÝTAHŮ (možno třídit dle kraje)

· WWW PREZENTACE FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH SERVIS VÝTAHŮ

· SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH FIREM (dle ČSN 27 4002)


výběrové řízení

ZADAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SERVIS VÝTAHU

Oslovte jednoduše svým požadavkem všechny firmy provádějící servis výtahů v České republice.


ZÁKLADNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

 


AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA | DLE ČSN 27 4002

Autorizovaná servisní firma je dle ČSN 27 4002 servisní firma s autorizací udělenou na základě prověřených předpokladů pro výkon servisu v souladu s touto normou nezávislou autoritou. Touto autoritou je Hospodářská komora ČR.


OPRAVY VÝTAHŮ

Opravy provádí servisní firma. Nefunkční výtah může velice ztížit a některým lidem dokonce zcela znemožnit vstup do vyšších podlaží. Důležitým faktorem při výběru servisní firmy by tak měla být schopnost rychlého výjezdu. Platby za běžné opravy mohou být jednorázové nebo formou paušálu.


ÚDRŽBA, MAZÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PROVOZNÍCH ČÁSTÍ VÝTAHŮ

Údržbu a mazání výtahu provádí servisní firma dle plánu jeho výrobce. Čištění provozních částí výtahů se provádí nejčastěji pro provádění odborné prohlídky.

 


PROHLÍDKY A ZKOUŠKY


1. ODBORNÁ PROHLÍDKA

Odborná prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace. Odbornou prohlídku provádí odborný servisní pracovník servisní firmy, která smluvně zajišťuje servis výtahu.

 

Lhůty (interval) provádění odborných prohlídek...

 


2. PROVOZNÍ PROHLÍDKA

Provozní prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem či provozovatelem výtahu (osoba starší 18 let, odborně a zdravotně zůsobilá) nebo na základě smlouvy pracovník servisní firmy. Provozní prohlídky se provádí pouze u výtahů instalovaných před účinností Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. kterým se stanovují technické požadavky na výtahy t.j. před 1.5.2004. U výtahů instalovaných po tomto datu se lhůty provozních prohlídek nestanoví.

 

Lhůty (interval) provádění provozních prohlídek...

 


3. ODBORNÁ ZKOUŠKA

Odborná zkouška je dle ČSN 27 4007 zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí či nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy.

 

Lhůty (interval) provádění odborných zkoušek...

 


4. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

Inspekční prohlídka je dle ČSN 27 4007 posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020, který má vymezený předmět akreditace na výtahy, není-li právními předpisy stanoveno jinak. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

 

Lhůty (interval) provádění inspekčních prohlídek...