SERVIS VÝTAHŮ

SERVIS VÝTAHU je dle ČSN 27 4002 souhrn předepsaných profesních úkonů prováděných servisní firmou k zajištění stálé provozuschopnosti výtahu v provozu během jeho technického života. Potřebné postupy servisní firmy vycházejí buďto z návodu k používání nebo z ustanovení této normy..


SERVISNÍ FIRMA je dle ČSN 27 4002 právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupy pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu.


AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA je dle ČSN 27 4002 servisní firma s autorizací udělenou Hospodářskou komorou ČR nebo jí pověřeným živnostenským společenstvím na základě prověření předpokladů pro výkon servisu v souladu s touto normou.

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝTAH DLE PLATNÝCH ČSN:

1. ODBORNÁ PROHLÍDKA
2. ODBORNÁ ZKOUŠKA
3. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

4. KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI EVAKUAČNÍCH A POŽÁRNÍCH VÝTAHŮ

5. OSTATNÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI


servis výtahů

FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ SERVIS VÝTAHŮ

Seznam firem provádějících servis výtahů v České republice a odkazy na jejich oficiální webové prezentace.


· SEZNAM FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH SERVIS VÝTAHŮ (možno třídit dle kraje)
· WWW PREZENTACE FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH SERVIS VÝTAHŮ

· SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH FIREM (dle ČSN 27 4002)


výběrové řízení

ZADAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SERVIS VÝTAHU

Oslovte jednoduše svým požadavkem všechny firmy provádějící servis výtahů v České republice.


ZÁKLADNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

 


OPRAVY VÝTAHŮ

Opravy provádí servisní firma. Nefunkční výtah může velice ztížit a některým lidem dokonce zcela znemožnit vstup do vyšších podlaží. Důležitým faktorem při výběru servisní firmy by tak měla být schopnost rychlého výjezdu. Platby za běžné opravy mohou být jednorázové nebo formou paušálu.


ÚDRŽBA, MAZÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PROVOZNÍCH ČÁSTÍ VÝTAHŮ

Údržbu a mazání výtahu provádí servisní firma dle plánu jeho výrobce. Čištění provozních částí výtahů se provádí nejčastěji pro provádění odborné prohlídky.

 


PROHLÍDKY, ZKOUŠKY A KONTROLY


1. ODBORNÁ PROHLÍDKA

Odborná prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu. Odbornou prohlídku provádí odborný servisní pracovník servisní firmy, která smluvně zajišťuje servis výtahu.

 

Lhůty (interval) provádění odborných prohlídek...

 

 

2. ODBORNÁ ZKOUŠKA

Odborná zkouška je dle ČSN 27 4007 zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí či nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy.

 

Lhůty (interval) provádění odborných zkoušek...

 


3. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

Inspekční prohlídka je dle ČSN 27 4007 posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020, který má vymezený předmět akreditace na výtahy, není-li právními předpisy stanoveno jinak. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

 

Lhůty (interval) provádění inspekčních prohlídek...

 

 

4. KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI EVAKUAČNÍCH A POŽÁRNÍCH VÝTAHŮ

Provádí se pouze u těchto výtahů. Evakuační a požární výtahy jsou požárně bezpečnostními zařízeními ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., u kterých musí být prováděna kontrola provozuschopnosti těchto zařízení k zajištění jejich správné funkce. Kontrolu mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici požární ochrany. Odpovědnost za provedení kontoly jde za vlastníky nebo provozovateli budov.


Lhůty (interval) provádění kontrol...

 

 

5. OSTATNÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

Norma ČSN 27 4002 již neuvádí povinnost provádět Provozní prohlídky výtahů a zrušila pojem Dozorce výtahu. Zároveň však v bodu 4.3.17 ukládá vlastníkovi/provozovateli výtahu povinnost provádět úkony podle přílohy B této normy. Dle tabulky B.1 (Typické příklady servisních úkonů), v této příloze tedy provozovatel musí pravidelně kontrolovat části a díly výtahu.


Lhůty (interval) provádění kontrol...