PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝTAH DLE PLATNÝCH ČSN

1. ODBORNÁ PROHLÍDKA

2. ODBORNÁ ZKOUŠKA

3. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

4. KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI EVAKUAČNÍCH A POŽÁRNÍCH VÝTAHŮ

5. OSTATNÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 


1. ODBORNÁ PROHLÍDKA

Odborná prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu. Odbornou prohlídku provádí odborný servisní pracovník servisní firmy, která smluvně zajišťuje servis výtahu.


Kategorie I. - Výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999


  Druh výtahu Lhůty (interval)

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách

  s převažujícím volným přístupem veřejnosti

3 měsíce

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách použí-

  vaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti

4 měsíce
  Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 měsíců

Kategorie II. - Výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999


  Druh výtahu Lhůty (interval)

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách

  s převažujícím volným přístupem veřejnosti

2 měsíce

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách použí-

  vaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti

3 měsíce
  Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 měsíců

Pokud byla u výtahů v provozu podle kategorie II. odstraněna zjištěná provozní rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle přílohy B ČSN 27 4002, platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I. - Výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999.

 


2. ODBORNÁ ZKOUŠKA

Odborná zkouška je dle ČSN 27 4007 zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí či nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy.


  Druh výtahu

Lhůty (interval)

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
  Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 let

 

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data provedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007.

 


3. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

Inspekční prohlídka je dle ČSN 27 4007 posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020.


  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů

Lhůty (interval)

  První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu 9 let od data uvedení do provozu
  Opakované inspekční prohlídky 6 let

 

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

 

 

4. KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI EVAKUAČNÍCH A POŽÁRNÍCH VÝTAHŮ

Provádí se pouze u těchto výtahů. Evakuační a požární výtahy jsou požárně bezpečnostními zařízeními ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., u kterých musí být prováděna kontrola provozuschopnosti těchto zařízení k zajištění jejich správné funkce. Kontrolu mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici požární ochrany. Odpovědnost za provedení kontoly jde za vlastníky nebo provozovateli budov.


  Druh výtahu

Lhůty (interval)

  Evakuační výtahy 1 rok
  Požární výtahy 1 rok

 

 

5. OSTATNÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

Norma ČSN 27 4002 již neuvádí povinnost provádět Provozní prohlídky výtahů a zrušila pojem Dozorce výtahu. Zároveň však v bodu 4.3.17 ukládá vlastníkovi/provozovateli výtahu povinnost provádět úkony podle přílohy B této normy. Dle tabulky B.1 (Typické příklady servisních úkonů) v této příloze tedy provozovatel musí pravidelně kontrolovat části a díly výtahu.

 

  Výtahová šachta

Lhůty (interval)

  Kontrola vybavení nástupišť-/nákladišť-osvětlení 14 dnů
  Kontrola stavu ohrazení šachty a klece výtahu z dostupných míst 14 dnů

  

  Klec

Lhůty (interval)

  Kontrola osvětlení 14 dnů
  Kontrola ovládačů 14 dnů
  Kontrola nouzové signalizace 14 dnů
  Kontrola dorozumívacího zařízení 14 dnů
  Kontrola systému zastavování ve stanicích 14 dnů
  Kontrola funkce světelné clony, je-li použita 14 dnů

  

  Šachetní dveře

Lhůty (interval)

  Kontrola funkce zajišťovacích prvků 14 dnů

  

  Nástupiště

Lhůty (interval)

  Kontrola ovládačů 14 dnů
  Kontrola osvětlení přístupových cest 14 dnů

 

 

UPOZORNĚNÍ: Data prezentovaná na této stránce jsou pouze informativní. Pro stanovení závazných termínů doporučujeme vždy vycházet z plného znění platných norem.