PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝTAH DLE PLATNÝCH ČSN

1. ODBORNÁ PROHLÍDKA

2. PROVOZNÍ PROHLÍDKA

3. ODBORNÁ ZKOUŠKA

4. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

 


1. ODBORNÁ PROHLÍDKA

Odborná prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace. Odbornou prohlídku provádí odborný servisní pracovník servisní firmy, která smluvně zajišťuje servis výtahu.


Kategorie I. - Výtahy uvedené do provozu po 1.1.1993


  Druh výtahu Lhůty (interval)

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách

  s převažujícím volným přístupem veřejnosti

3 měsíce

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách použí-

  vaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti

4 měsíce
  Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 měsíců

Kategorie II. - Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993


  Druh výtahu Lhůty (interval)

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách

  s převažujícím volným přístupem veřejnosti

2 měsíce

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách použí-

  vaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti

3 měsíce
  Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 měsíců

Pokud byla u výtahů v provozu podle kategorie II. odstraněna zjištěná provozní rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle přílohy B ČSN 27 4002, platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I. - Výtahy uvedené do provozu po 1.1.1993.

 


2. PROVOZNÍ PROHLÍDKA

Provozní prohlídka je dle ČSN 27 4002 prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem či provozovatelem výtahu (osoba starší 18 let, odborně a zdravotně zůsobilá) nebo na základě smlouvy pracovník servisní firmy.


  Druh výtahu

  Lhůty (interval)

  Výtahy určené k dopravě osob, nákladů nebo osob a nákladů 2 týdny
  Malé nákladní výtahy 4 týdny

 

Provozní prohlídky se provádí pouze u výtahů instalovaných před účinností Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. kterým se stanovují technické požadavky na výtahy t.j. před 1.5.2004. U výtahů instalovaných po tomto datu se lhůty provozních prohlídek nestanoví.

 


3. ODBORNÁ ZKOUŠKA

Odborná zkouška je dle ČSN 27 4007 zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí či nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy.


  Druh výtahu

Lhůty (interval)

  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
  Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 let

 

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data provedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007.

 


4. INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

Inspekční prohlídka je dle ČSN 27 4007 posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020, který má vymezený předmět akreditace na výtahy, není-li právními předpisy stanoveno jinak.


  Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů

Lhůty (interval)

  První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu 9 let od data uvedení do provozu
  Opakované inspekční prohlídky 6 let

 

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

 


UPOZORNĚNÍ: Data prezentovaná na této stránce jsou pouze informativní. Pro stanovení závazných termínů doporučujeme vždy vycházet z plného znění platných norem.