POVINNOSTI MAJITELE VÝTAHU

Pomineme-li oblast pracovněprávních vztahů (zákon č. 309/2006 Sb.), vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z § 415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Jednoznačný právní závěr k tomuto ustanovení je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. A právě české technické normy jsou jediné, které řeší otázky spojené s povinnostmi zajišťujícími bezpečný provoz výtahů.

 

 

Základní povinnosti, které by měl majitel budovy respektovat, aby výše uvedenému ustanovení vyhověl:


· Udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy.


· Udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma), po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu (6 měsíců) a před jeho opětovným uvedením výtahu do provozu.


· Zajistit servisní firmě průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob


· Zajistit podmínky pro vykonání odborných zkoušek, provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007, vzít v úvahu zjištěná provozní rizika výtahu a tyto co nejrychleji odstranit čímž se zbaví následků z obecné odpovědnosti za škody.


· Zajistit předepsané osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu.


· Zajistit vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami než je servisní firma, zajistit jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou.


· Zajistit trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.


PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝTAH DLE PLATNÝCH ČSN

 

 


Zdroj: Unie výtahového průmyslu ČR | 2021