MODERNIZACE VÝTAHŮ

MODERNIZACE VÝTAHŮ má za cíl zvýšit bezpečnost výtahu, zlepšit jeho technické vlastnosti, zvýšit spolehlivost a zvýšit užitkovou hodnotu i estetickou úroveň výtahu. Za modernizaci výtahu se dle ČSN 27 4011 považují zásahy na výtahu, které mění uživatelskou funkci řídícího systému, druh či účel použití výtahu, druh pohonu, dispoziční uspořádání šachty, strojovny a prostoru pro kladky, ohrazení šachty, druh nebo rozměr šachetních dveří, dveřní uzávěry šachetních dveří, klecové dveře nebo jejich doplnění, omezovač rychlosti, zachycovače, nárazníky, výtahový stroj nebo trakční kotouč, nosné prostředky, hmotnost klece (do ± 15%), typ vodítek, výtahový rozvaděč, součásti nebo zapojení bezpečnostního obvodu a doplnění revizní jízdy.


ZÁKLADNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

 


servis výtahů

FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ MODERNIZACE VÝTAHŮ

Seznam firem provádějících modernizace výtahů v České republice a odkazy na jejich oficiální webové prezentace.


· SEZNAM FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH MODERNIZACE VÝTAHŮ (možno dle kraje)

· WWW PREZENTACE FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH MODERNIZACE VÝTAHŮ


výběrové řízení

ZADAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MODERNIZACI VÝTAHU

Oslovte jednoduše svým požadavkem všechny firmy provádějící modernizace výtahů v České republice.

 


PROVOZNÍ RIZIKA

Provozní riziko je rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu, vyrobeného a instalovaného podle tehdejších předpisů a požadavky současných norem, zejména s ohledem na bezpečnost provozu. Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu, vzniklých nebezpečných situací a závažnosti daného provozního rizika. Normou ČSN EN 81-80 je definováno více jak 80 provozních rizik na existujících výtazích.


Prioritní úroveň provozního rizika může být vysoká, střední a nízká. Provozní rizika jsou děleny také dle četnosti (úroveň příčiny nebezpečí - frekvantovaná, pravděpodobná, příležitostná, malá, nepravděpodobná a nereálná) a závažnosti (kategorie účinku nebezpečí - extrémní, kritická, okrajová a zanedbatelná).


MEZI HLAVNÍ PROVOZNÍ RIZIKA PATŘÍ NAPŘÍKLAD:

 
1. POHON VÝTAHU
· Špatná přesnost zastavování v úrovni stanice - nebezpečí úrazu přepravované osoby při nástupu a výstupu z výtahu, nevyhovující brzda pohonu - musí být instalována dvojčinná brzda,
· chybějící kryty na trakčním kotouči a kladkách - nebezpečí úrazu servisních pracovníků,
· chybějící tepelná ochrana zařízení,
· neúčinné odhlučení - rušivé přenosy do okolních bytů.
 
2. ROZVADĚČ VÝTAHU
· chybějící ochrana proti záměně fází,
· nedostatečná ochrana proti zkratu
· chybějící dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí - musí být zajištěna možnost komunikace mezi uvízlou osobou a servisním pracovníkem ve strojovně výtahu při vyprošťování,
· chybí kontrola doby chodu.
 
3. OMEZOVAČ RYCHLOSTI
· Nevyhovující omezovač rychlosti - pouze jednosměrný.
 
4. KLEC VÝTAHU
· Klec výtahu bez klecových dveří - nebezpečí úrazu přepravované osoby. Nutnost zabránit kontaktu osoby či nákladu se stěnou šachty,
· dřevěné ohrazení klece - nebezpečí požáru,
· nevyhovující zachycovače na kleci - je nutné zajistit zastavení klece při nekontrolovatelném pohybu klece dolů i nahoru,
· nedostatečné osvětlení,
· chybějící dálková nouzová signalizace - pro uvízlou osobu musí být zajištěna možnost dovolat se pomoci, spojit se přímo s centrálním nonstop dispečinkem servisní organizace (vyproštění uvízlé osoby musí být zajištěno do 1 hodiny od nahlášení),
· chybějící servisní/revizní jízda,
· chybějící kontrola zatížení klece.
 
5. ŠACHTA VÝTAHU
· Nevyhovující (dřevěné) šachetní dveře,
· nebezpečný zámek šachetních dveří,
· nevyhovující nárazníky pod klecí a protiváhou,
· nedostatečná pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží,
· vedení vyvažovacího závaží lany - nebezpečí střetu kabiny a protiváhy,
· nebezpečný přístup do prohlubně.
 
6. STAVEBNÍ ČÁST
· Provozní rizika stavební části strojovny (např. nevhodné nebo malé přístupy, nedostatečná velikost strojovny) a šachty (nevhodné ohrazení šachty, nízké přejezdy aj.).