Dotace na výtahy 2019

Máte zájem o čerpání dotace na výstavbu nového výtahu? Podprogram Bytové domy bez bariér z programu Podpora bydlení pro rok 2019 nabídne vašemu bytovému domu až 800.000 Kč. Celková alokace na tuto výzvu činí 200.000.000 Kč.

 

 

Bytové domy bez bariér 2019


Cíl podpory


Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

 

 

Parametry podprogramu

a) počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu;
b) počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah;
c) počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem.

 

 

Vymezení pojmů


Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:


a) bytovým domem dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není a nikdy nebyl vybaven výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu);


b) odstraněním bariér:
  1) stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu;
  2) výstavba nového výtahu;


c) projektem stavební a ekonomické řešení záměru, jehož obsahem jsou stavební úpravy související s odstraněním bariér při vstupu do domu a k výtahu a/nebo výstavba nového výtahu.


d) výtahem dopravní prostředek z kategorie zdvihadel užívaný jako zdvihací zařízení pro dopravu osob svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze, splňující podmínky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

 

 

Charakter a výše dotace


Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.


Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo (dále jen „žadatel“).

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:


a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;


V případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, lze do jednoho projektu a jedné žádosti zahrnout úpravy více vchodů. V takovém případě se limit dotace uvedený v písmeni a) nebo b) tohoto bodu násobí počtem upravovaných vchodů / instalovaných výtahů.


Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.


Uznatelné jsou výdaje např. na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty, přeložky inženýrských sítí, dopravu materiálu, uložení na skládce, revize a zkoušky, DPH z uznatelných položek s výjimkou té části DPH, u níž žadateli vznikne nárok na odpočet podle zákona o dani z přidané hodnoty. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou a jiné typy dokumentací, technický a autorský dozor, koordinační činnost a BOZP a náklady související s vypracováním žádosti, vč. DPH na tyto neuznatelné položky. Dále nejsou uznatelné položky, jejichž dodavatel nebyl vybrán postupem dle Metodického pokynu pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020.


Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.

 

 

Dokumenty


1. Základní náležitosti
- Bytové domy bez bariér pro rok 2019
- Metodický pokyn k podprogramu BDBB
- Pokyn k elektronické žádosti Bezbariéry

2. Hodnotící kritéria
- Kritéria BDBB
- Příloha k Usnesení vlády 344/2014


3. Informace o dotaci na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 
 

Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: VÝTAHY SERVER | Foto: iDnes

Zdroj: mmr.cz | 22.11.2018