UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR


UVP ČR

Unie výtahového průmyslu ČR, z.s.
Ječná 505/2, 120 00  Praha 2

IČO: 27022200

www.uvp-cr.cz 

uvp@uvp-cr.cz


Kontaktní osoby:
Michal Švásta
Generální sekretář
Tel.: +420 603 166 678
Mail: michal.svasta@uvp-cr.cz

Bohumil Valeš
Prezident
Tel.: +420 222 211 936
Mail: vales@pragolift.cz

 


Co je Unie výtahového průmyslu ČR


Unie výtahového průmyslu ČR (dále jen UVP ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením subjektů působících v oblasti výtahového průmyslu, která zahrnuje výrobu, montáž, servis, opravy, modernizace a rekonstrukce výtahů, pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků, schodišťových výtahů a výtahových plošin pro dopravu sob s omezenou schopností pohybu, jejich částí a výbavy (dále jen zařízení). UVP ČR byla založena Českou asociací výrobců výtahů (ČAVV) a Českým sdružením pro výtahovou techniku (ČSVT) dne 3. listopadu 2005, jako jediný reprezentativní zástupce výtahového průmyslu ČR. UVP ČR je registrována podle zákona č. 89/2012 Sb.

 

 

Předmět činnosti Unie výtahového průmyslu ČR


Cílem a účelem Unie výtahového průmyslu ČR, jako reprezentativního sdružení podnikatelů v oblasti výtahového průmyslu ČR, je v souladu s veřejným zájmem a platnými právními předpisy, při plném respektování právní úpravy hospodářské soutěže v ČR a EU:


· Podporovat a chránit legitimní zájmy svých členů


· Přispívat k rozvoji výtahového průmyslu v ČR, ke zvyšování kvality dodávaných zařízení výtahového průmyslu a provádění jejich servisu s cílem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů těchto zařízení


· Dbát o vzájemné korektní vztahy mezi svými členy i vůči třetím osobám


· Podporovat a rozšiřovat znalosti členů, jejich informovanost a odbornou přípravu s cílem důsledného dodržování platných právních předpisů v oboru podnikání

 

 

K dosažení těchto cílů bude UVP ČR:


· Platformou pro formulaci společných názorů a doporučení ke stimulaci zvyšování úrovně jakosti zařízení a služeb, stanovení nezbytných norem jakosti a podmínek technické politiky žádoucích z hlediska veřejného zájmu,


· Spolupracovat se státními orgány, veřejnými institucemi a dalšími subjekty při shromažďování podkladů i formulaci návrhů technických norem a potřebných opatření,


· Usilovat o rozvoj mezinárodní i regionální spolupráce ve vytčené oblasti technické normalizace, vč. převzetí a praktického uplatňování kompetencí potřebných pro prohlubování kvality výtahového průmyslu v ČR


· Podporovat a iniciovat odborná školení pro mladé nastupující pracovníky vč. poskytování příležitostí odborného výcviku a utváření systému celoživotního odborného vzdělávání,


· Dbát o žádoucí publicitu výtahového oboru,


· V zájmu zajištění bezpečného provozu dbát o soustavné zvyšování kvality služeb a výrobků poskytovaných svými členy,


· Poskytovat svým členům informace o nových právních předpisech, technických normách, směrnicích EU, nových technických poznatcích a postupech, poznatcích vědy a techniky využitelných pro členy

 


SEZNAM ČLENŮ UVP ČR NA VÝTAHY SERVERU

 

 


Zdroj: Unie výtahového průmyslu ČR | 2023