UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY


UVP ČR

Unie výtahového průmyslu ČR
Adresa:  Ječná 505/2, 120 00  Praha - Nové Město

Telefon:  222 514 855

Web:  www.uvp-cr.cz 

E-mail:  uvp@uvp-cr.cz


Kontaktní osoba:

Ing. Jan Dvořák  |  Telefon: 605 206 015 

 


Co je Unie výtahového průmyslu ČR

Unie  výtahového  průmyslu  ČR  (UVP ČR)  je  dobrovolným  zájmovým sdružením subjektů působících v oblasti výtahového průmyslu, která zahrnuje výrobu, montáž, servis, opravy, modernizace a rekonstrukce výtahů, pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků, schodišťových výtahů a výtahových plošin pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu, jejich částí a výbavy. UVP ČR byla založena Českou asociací výrobců výtahů (ČAVV) a Českým sdružením pro výtahovou techniku (ČSVT) dne 3. listopadu 2005, jako jediný reprezentativní zástupce výtahového průmyslu ČR.


Předmět, cíle a zaměření činnosti

Cílem a účelem UVP, jako reprezentativního sdružení podnikatelů v oblasti výtahového průmyslu ČR, je v souladu s veřejným zájmem a platnými právními předpisy, při plném respektování právní úpravy hospodářské soutěže v ČR a EU:


· podporovat a chránit legitimní zájmy svých členů
· přispívat k rozvoji výtahového průmyslu v ČR, ke zvyšování kvality dodávaných zařízení výtahového průmyslu a provádění jejich servisu s cílem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů těchto zařízení
· dbát o vzájemné korektní vztahy mezi svými členy i vůči třetím osobám
· podporovat a rozšiřovat znalosti členů, jejich informovanost a odbornou přípravu s cílem důsledného dodržování platných právních předpisů v oboru podnikání

K dosažení těchto cílů bude UVP:

· platformou pro formulaci společných názorů a doporučení ke stimulaci zvyšování úrovně jakosti zařízení a služeb, stanovení nezbytných norem jakosti a podmínek technické politiky žádoucích z hlediska veřejného zájmu,
· spolupracovat se státními orgány, veřejnými institucemi a dalšími subjekty při shromažďování podkladů i formulaci návrhů technických norem a potřebných opatření,
· usilovat o rozvoj mezinárodní i regionální spolupráce ve vytčené oblasti technické normalizace, vč. převzetí a praktického uplatňování kompetencí potřebných pro prohlubování kvality výtahového průmyslu v ČR
· podporovat a iniciovat odborná školení pro mladé nastupující pracovníky vč. poskytování příležitostí odborného výcviku a utváření systému celoživotního odborného vzdělávání,
 · dbát o žádoucí publicitu výtahového oboru,
· v zájmu zajištění bezpečného provozu dbát o soustavné zvyšování kvality služeb a výrobků poskytovaných svými členy,
· poskytovat svým členům informace o nových právních předpisech, technických normách, směrnicích EU, nových technických poznatcích a postupech, poznatcích vědy a techniky využitelných pro členy

 


SEZNAM ČLENŮ UVP ČR NA VÝTAHY SERVERU

ETICKÝ KODEX

DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU PŘI HK ČR

UVP ČR RADÍ

 


Zdroj: Unie výtahového průmyslu ČR | 2015