Zrušení ČSN 27 4009 - Elektrické výtahy - Projektování a konstruování

Ve Věstníku ÚNMZ 5/2006 bylo oznámeno zrušení zbývajících částí normy ČSN 27 4009 z roku 1988. Uvedená norma prošla před vlastním zrušením řadou změn a to v návaznosti na postupně přejímané evropské normy řady 81. Poslední změnou byla Změna 5 části 1 vydaná v roce 2002. Ke zrušení došlo po předcházejícím oznámení a projednání v technické normalizační komisi.

 

 

Jaké byly důvody zrušení, jak probíhala diskuze a co zrušení znamená v praxi je naznačeno v následujícím komentáři.

 

Pravdou je, že zrušení normy mělo své stoupence i odpůrce. Z řad stoupenců bylo poukazováno na skutečnost, že již název normy nasvědčuje, že platí pro projektování a konstruování výtahů a po zavedení evropských konstrukčních norem řady EN 81 není schůdné ponechávat vedle sebe v platnosti dvě konstrukční normy s různou úrovní bezpečnostních požadavků. Naopak z řad odpůrců zaznívala argumentace, že norma je stále používána jako podklad pro posuzování výtahů při provádění odborných prohlídek či odborných zkoušek a dále využívána ke konstruování výtahů, pro něž neplatí některá z ČSN EN 81. Jak na uvedené argumenty nahlížet?

 

Uplatnění u nových výtahů

Skutečnost, že norma ČSN 27 4009 byla zrušena neznamená, že konstrukční požadavky v ní uvedené nelze uplatnit při navrhování nových výtahů, jmenovitě výtahů, pro něž neplatí ČSN EN 81-1, 2 nebo 3. Požadavky zrušené normy lze i nadále aplikovat. To v případech, kdy navrhovatel (projektant) usoudí, že jejich uplatněním je řešeno některé z rizik, které z analýzy provedené ve smyslu úvodních poznámek přílohy 2 nařízení vlády č. 24/2003 Sb. vzešlo. Jediným rozdílem od původního stavu je, že v dokumentaci a výčtu požadavků uplatněných k odstranění rizik se již nemůže odvolat na ustanovení konkrétního článku zrušené normy číslem článku, ale požadavek musí vypsat, třeba i ve znění jak stanovila norma ČSN 27 4009.

 

Výtahy v provozu

U výtahů v provozu lze rovněž požadavky zrušené normy uplatňovat při provádění odborných prohlídek nebo odborných zkoušek. Požadavky však nemohou být uplatňovány anblok bez výhrad. Pro posouzení stavu výtahu je nutné v prvé řadě vycházet z technické dokumentace. Z té by mělo být patrné, zda u výtahu nedošlo v průběhu provozu ke změnám oproti stavu uvedení do provozu. Může být, že výtah v době uvedení do provozu zcela naplňoval požadavky ČSN 27 4009, resp. 27 4300 platných v době uvedení do provozu, ale v průběhu času došlo ke změnám, např. v rámci modernizace. Potom je již nezbytné vycházet z technické dokumentace a normu využít pouze pro části, u kterých změny nebyly zaznamenány. U ostatních částí výtahu, které neprošly změnami, se za vyhovující nadále považuje stav odpovídající požadavkům zrušené normy.

 

 

Autor: Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2006