VÝTAHY A POSTUP PŘI JEJICH MODERNIZACI

I když je patrný posun ve vývoji názorů na vyšší bezpečnost provozu výtahů, přesto bývají výtahy opomíjeným a podceňovaným technickým zařízením budovy. Lze chápat starost majitelů bytů a domů především o funkčnost domovních sítí (voda, plyn, elektřina a jiné instalace), dosažení úspor spotřeby energie zateplením objektu atd. Modernizace výtahu však přináší něco důležitého navíc, totiž ochranu zdraví a majetku vlastníků i uživatelů.  
 
 
Profit majitelům
Co všechno můžeme očekávat od dobře plánované a kvalitně provedené modernizace existujícího výtahu?

• Zvýšení provozní bezpečnosti výtahu – snížení rizika smrtelného úrazu, úrazu nebo poškození majetku,
• omezení možnosti zneužít výtah k „adrenalinovým sportům”, omezení vlivu vandalismu,
• zlepšení komfortu jízdy, dosažení lepšího rozjezdu klece a přesnějšího zastavení ve stanici,
• snížení hladiny hluku působícího na akusticky chráněné místnosti, ložnice, obývací pokoje,
• snížení nákladů na spotřebu elektrické energie,
• snížení celkových nákladů vydávaných dlouhodobě na údržbu výtahu,
• zvýšení požární bezpečnosti objektu,
• získání moderního produktu,
• zkrácení doby od nahlášení závady do jejího odstranění – možnost „předvídat” případné poruchy při použití monitorovacího zařízení.

 
Bezpečnost provozu
Vstupem do EU se ČR zavázala mimo jiné i k harmonizaci nejen právních předpisů, ale i norem ovlivňujících konstrukci, výrobu, instalaci široké řady výrobků a samozřejmě i normy spojené s údržbou těchto výrobků. Pro pamětníky to není nic nového, protože i v dobách centrálně plánovaného hospodářství byly státní a oborové normy měřítkem pro posuzování a zajišťovaly uživatelům minimální úroveň kvality. Nebylo žádným tajemstvím, že byly jedny z nejtvrdších v Evropě.

Evropské normy jdou s ohledem na kvalitu produktu o něco dále. Nehledejme v nich negativa (diktát Bruselu), ale právě naopak přínosy. V rodině nebo společnosti zachováváme přece také určitá pravidla. Pro výtahy je v současné době platných několik norem, které jsou buď přímo překladem celoevropských norem nebo jsou založeny na jejich bázi:

• ČSN EN 81-1 (2) Základní norma – Konstrukce a montáž elektrických (hydraulických) výtahů,
• ČSN EN 81-80 Norma zaměřená přímo na Zvyšování bezpečnosti provozu existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
• ČSN EN 81-28 Dálková nouzové signalizace u výtahů určených pro dopravu osob,
• ČSN EN 81-58 Požadavky na Požární odolnost šachetních dveří (obdoba ČSN EN 1634-1),
• ČSN EN 81-70 Nesmíme zapomínat na invalidní spoluobčany. I oni mají stejná práva. Zajištění přístupnosti výtahů, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace je normou, která naplňuje principy společenské soudržnosti,
• ČSN EN 81-71 Nesmíme také zapomínat na jinou, méně žádoucí skupinu obyvatel, kteří nás terorizovali již v období před Kristem a musíme chránit náš majetek proti jejich nežádoucímu chování. Výtahy odolné vandalům,
• Pr EN 81-21 Norma, která je zatím ve stadiu návrhu, ale nicméně musíme počítat s její platností pravděpodobně od ledna 2007. Je nepřímým pokračováním dnes již neplatných norem upravujících instalaci výtahu do původního objektu a původní šachty.
 
V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na služby, které jsou důležité pro další provoz výtahu a výrazně ovlivňují délku jeho životnosti, totiž servis.

• ČSN 27 4002 Ne jenom konstrukce výtahu, ale i následné činnosti podléhají určitým pravidlům. To upravuje Provoz a servis výtahů. Kdo toto neplní, nemůže poskytovat kvalitní a plnohodnotné služby.
• ČSN 27 4007 Zpravidla se říkává: Důvěřuj, ale prověřuj. Proto existuje i norma Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, zajišťovaných nejen servisní organizací, ale také nezávislým Inspekčním orgánem.
• ČSN 27 4011 Podstatné změny výtahů definují rozsah jednotlivých úprav existujících výtahů ve vazbě na stanovení minimálních technických požadavků v zajištění bezpečnosti provozu.
 
 
Provozní rizika
V současné době je na existujících výtazích evidováno více jak 85 tzv. provozních rizik. Co to provozní riziko je a kde je můžeme nalézt?

Provozní riziko lze fakticky definovat jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu instalovaného podle tehdejších předpisů na jedné straně a nároky/požadavky současných norem. Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu vzniklých nebezpečí/nebezpečných situací a závažnosti daného provozního rizika. Nebezpečné situace jsou pak definovány nejen směrem k zajištění bezpečí uživatelů, ale i k dosažení vyšší bezpečnosti při servisních činnostech.

Nalézt je můžeme v každé části konstrukce výtahu a to zejména u zařízení, která byla instalována před rokem 1993 a 1999. Proč uvádíme tato data? V roce 1993 vešla v platnost ČSN EN 81-1 (2), jež měla zásadní vliv na instalaci nových výtahů a kde byla již některá provozní rizika eliminována. Rok 1999 byl pak zlomový. V život byla uvedena nejen novela ČSN EN 81-1 (2), ale i zároveň právní dokument NV 14/1999 Sb. (nyní NV 27/2003 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.
 
 
Způsoby odstranění Provozních rizik
Pro odstranění Provozních rizik, zejména u výtahů instalovaných před rokem 1993 existují dva základní způsoby, které jsou plnohodnotné a efektivní.

• Komplexní jednorázová modernizace – výměna celého výtahu nebo jeho podstatné části za nový v jednom, relativně krátkém časovém úseku. Financování je zpravidla rozděleno do 3 fází odpovídající realizaci dodávky a instalace výtahu – Technická příprava / Dodávka materiálu / Uvedení výtahu do provozu. Tento způsob plateb se může zdát jako určitou komplikací, ale není tomu tak, protože existuje několik nástrojů, jak rozložit splátky do delšího časového úseku.
• Částečná nebo postupná modernizace – využívá se zejména tam, kde na výtahu byly již provedeny nezvratné modernizační kroky odpovídající požadavkům platných norem. Modernizace může být realizována v několika postupně za sebou jdoucích fázích, nevylučuje se však ani provedení jednorázové jako v předcházejícím případě. Financování je pak upraveno podle daného časového harmonogramu.
 
 
Jak na to?
V následující podkapitole je podán jednoduchý návod, jak postupovat a co je třeba zajistit:

• Odborná zkouška. Zkoušku provádí příslušná servisní organizace v pravidelných termínech. Účelem je zjistit správnou funkci bezpečnostních prvků výtahu a identifikovat existující Provozní rizika. Odborná zkouška se provádí v pravidelných intervalech (3 roky u výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů). Zpravidla se objednává u servisní organizace, není-li její provedení zakotveno v příslušné servisní smlouvě uzavřené mezi servisní organizací a majitelem výtahu.
• Inspekční prohlídka. Zajišťuje ji nezávislý Inspekční orgán (Autorizovaná osoba). Účelem je identifikovat Provozní rizika a stanovit odpovídající nápravná opatření, včetně určení lhůt nutných k odstranění existujících Provozních rizik. Inspekční prohlídka může být provedena společně s Odbornou zkouškou a její intervaly jsou předepsány (ČSN 27 4007). Zajištění Inspekční prohlídky musí být objednáno přímo u Autorizované osoby – není součástí ujednání mezi servisní organizací a majitelem výtahu.
• Návrh technického řešení. Vhodné technické řešení zpracuje servisní organizace splňující ustanovení ČSN 27 4002 a to na základě vašeho požadavku. Návrh musí obsahovat:
– technické řešení, včetně podrobného popisu výbavy a provedení výtahu,
– cenu za úplný rozsah prací modernizace, včetně prací přímo souvisejících, jsou-li zajišťovány dodavatelem. Dále by měly být uvedeny práce, které je nutné zajistit, ale nejsou zahrnuty v nabídce,
– dodací termíny, platební podmínky, záruční dobu na provedené práce.

Úplnost nabídky může být jedním z faktorů, jak poznat, zda se jedná o seriozního partnera nebo o „divokého zlatokopa”, u kterého budete v případě komplikací hledat jakékoliv odvolání a nápravu velice obtížně – bude-li v té době ještě vůbec existovat.

Ověření, zda veškeré použité díly k výrobě výtahu jsou vzájemně kompatibilní, zda existuje předpoklad zajištění dostatečného množství náhradních dílů po dobu životnosti výtahu nebo zda jednotlivé díly odpovídají základním požadavkům na kvalitu, je velice obtížné. Snad tomu může napovědět podezřele nízká cena nebo exoticky a vzletně znějící názvy v nabídce. Nenechte se zmást – za každou firmu vypovídá její historie.
 
 
Služby
Servisní pohotovost je nedílnou součástí dodávky výtahu. Způsob jejího zajištění a poskytování je vizitkou dodavatele a kvalita těchto služeb má, jak už bylo řečeno, výrazný vliv na kvalitu provozu a délku životnosti výtahu. Je proto nutné posoudit způsobilost servisní organizace plnit základní požadavky a případně si na referenčních případech ověřit, jak tento servis ve skutečnosti funguje. Organizace musí pro správný výkon služeb splňovat tyto předpoklady:

• má dostatečný počet odborně způsobilých servisních pracovníků,
• má k dispozici odborně způsobilé pracovníky souvisejících profesí (např. svářeče, apod.),
• má dostatečný počet zkušebních techniků k provádění odborných zkoušek, zaškolování a přezkušování odborných servisních pracovníků,
• má zpracovány pravidla a postupy pro výkon servisu, včetně určení pravomocí a odpovědnosti,
• má vypracován způsob zajištění vnitřních kontrol,
• má k výkonu činnosti odpovídající vybavení a přístroje s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen a vypracovaný metrologický řád,
• má platné technické předpisy a normy vztahující se k výkonu činnosti,
• má uzavřené pojistné krytí možných škod vzniklých následkem jejich činnosti,
provozuje stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok (záznamník není dispečink),
• má dostatečnou kapacitu na provádění oprav a odstraňování provozních rizik,
• má dostatečné množství náhradních dílů prvního sledu (nejčastěji využívané),
• má vyřešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.
Další samozřejmostí je splnění dalších požadavků, jako jsou zejména: Aktualizace návodů k používání v části týkající se údržby. Vypracovaná analýza rizik pro každý pracovní prostor a činnost. Informování majitele o každém nutném zásahu na výtahu. Vypracovaný plán údržby včetně prevence. Zajišťování odborné činnosti odbornými servisními pracovníky, jejichž odbornost je servisní firmou udržována a rozvíjena. Vybavení potřebným nářadím a potřebnými náhradními díly je další samozřejmostí těchto požadavků.

Do jaké míry budou tato doporučení respektována je záležitostí jenom jednání a rozhodnutí majitele výtahu.

 

 

Autor: Michal Švásta, SCHINDLER CZ, a.s. | 2006