Výtah jako zdroj bezpečnostních rizik z pohledu evropských norem

Přijetí evropské normy EN 81-80 a její zavedení do soustavy norem v České republice s účinností k 1.7.2004 vyvolalo oprávněný zájem provozovatelů výtahů. Tento zájem se projevil v celé Evropě. Protože tato norma je první ucelený předpis, který kriticky hodnotí výtah jako zdroj bezpečnostních rizik v celém rozsahu.

 


I přístup jednotlivých členských zemí se liší - od plného přijetí a akceptace (přijetí právního předpisu) této normy jako např. v Lucembursku, částečně v Holandsku a Belgii až po "volné" užívání v řadě zemí, které nepřijaly žádný právní předpis na odstraňování bezpečnostních rizik mezi něž se řadí i Česká Republika. Těchto států ale rychle ubývá.


Doporučení na způsob odstranění bezpečnostních rizik v České republice, která jsou v normě uvedena pak jsou provozovatelům sdělována po vykonání Inspekční zkoušky nezavislým Inspekčním orgánem. Termíny odstranění bezpečnostních rizik jsou 5 let u vysoké úrovně rizika, deset let u střední úrovně a až bez termínu u rizik nízké úrovně.


Problém je však v tom, že se rizika vyskytují velmi často společně - typickým příkladem může být klec výtahu.


Dále uvádím statistiku, kterou zpracovala Unie výtahového průmyslu České Republiky - jsou v ní uváděna zajímavá čísla. Je však nutno konstatovat, že zodpovědní provozovatelé (zároveň mající finanční prostředky) již buď všechna nebo valnou část rizik na jimi provozovaných výtazích odstranili a to buď provedením podstatných změn výtahu podle ČSN 27 4011 nebo výměnou celého výtahu.


Úspěšně byl také v České republice vyřešen problém s instalací nových výtahů do existujících budov. Tento problém je také vyřešen v Evropě. Zde bylo přijato vstřícné doporučení, které vyústilo ve změnu české normy, kdy je možné za určitých jednoznačných podmínek dodat nový výtah splňující bezpečnostní parametry i do starých - existujících budov, kde jsou hlavně problémy s přejezdy nahoře a s nízkými prohlubněmi. Riziko, které je v Evropě skloňováno ve všech pádech se týká nebezpečí stlačení, drcení, zhmoždění a jiného tělesného poškození osob, které by se mohly do těchto prostor dostat v obecné poloze. Přijetím změny normy, jak výše popsáno pak je možné dodat nové výtahy, které tato nebezpečí odstraní.

 

 

STATISTIKA POČTU A ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ (odhad k 30.9.2007)

POČET VÝTAHŮ V PROVOZU NA ÚZEMÍ ČR - 110 000

 

Z toho

  • 85 000 určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
  • 25 000 nákladních výtahů

Z počtu 85 000 výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

  • 15 000 výtahů instalovaných po 1.10.1999 (datum platnosti nařízení vlády č. 14/1999 Sb., zavedení směrnice 95/16/ES)
  • 11 000 výtahů, u kterých byla odstraněna provozní rizika nejvyšších úrovní podle ČSN EN 81-80
  • 59 000 výtahů instalovaných před 1.10.1999, u kterých se vyskytují různá provozní rizika vyvolávající nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob

Z počtu výtahů 59 000 výtahů instalovaných před 1.10.1999

  • 9 000 výtahů instalovaných po 1.1.1993 (platnost konstrukční normy EN 81-1, 2), které jsou na nesrovnatelně vyšší bezpečnostní úrovni, než výtahy instalované před 1.1.1993
  • 50 000 výtahů instalovaných před 1.1.1993, u kterých se vyskytují téměř veškerá provozní rizika vyvolávající nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob
 
I. PŘEHLED ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ NAINSTALOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČR PODLE DRUHU JEJICH URČENÍ (110 000 výtahů)

 

graf

 


II. PŘEHLED ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ URČENÝCH PRO DOPRAVU OSOB NEBO OSOB A NÁKLADŮ PODLE DOBY JEJICH INSTALACE A VÝSKYTU PROVOZNÍCH RIZIK (85 000 výtahů)

 

graf

 


ODHAD NÁKLADŮ NA ODSTRANĚNÍ PROVOZNÍCH RIZIK VÝTAHŮ

V případě, že by měla být odstraněna všechna zjištěná provozní rizika u výtahu (vzhledem ke stávajícím konstrukcím je nejjednodušším a nejekonomičtějším řešením celková výměna výtahu), pohybuje se průměrná cena kolem 800 tisíc za výtah. Výsledně tak vychází celková částka na zajištění bezpečného provozu výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů na území ČR kolem 40 mld. Kč.

 

 

Autor: Václav Vaněk, Ing. Jan Dvořák

Zdroj: TZB-info | 2008