Úrazy na osobních výtazích v České republice v roce 2006

Minulý rok 2006 bohužel zaznamenal další úrazy, které se staly na osobních výtazích. Dále popisuji pouze ty, o kterých jsem se různými způsoby dozvěděl.
 


Zůstává smutným faktem, že jsou evidovány pouze úrazy smrtelné, ke kterým je zvána Policie a další příslušné orgány. Úrazy až do úrovně "těžké" jsou evidovány u Hasičského záchranného sboru, pokud asistoval při vyproštění osob, někdy také u provozovatelů výtahů. Řada úrazů pak není evidována nikde, protože ani povinnost pojišťoven je zveřejnit při jejich likvidaci - pokud byly nahlášeny jako pojistné plnění - neexistuje. A tak nejčastějším zdrojem o jejich výskytu je denní tisk.

Poslední dva úrazy jsou smrtelné, ty předcházející jsou zase úrazy malých dětí. Co mají společného?

Všechny se staly na osobních výtazích s klecemi bez dveří - takových výtahů jezdilo donedávna v České republice zhruba 40 tisíc.

Je možné konstatovat, že v uplynulých třech letech se většina provozovatelů takovýchto výtahů dozvěděla od Inspekčních orgánů při provádění Inspekčních prohlídek výtahů, jak na tom jejich výtahy jsou.

Na každém z takovýchto výtahů, které jsou převážně nainstalovány v obytných panelových domech, se nachází až kolem 40 bezpečnostních rizik různé bezpečnostní úrovně - těch nejzávažnějších bývá nalezeno kolem 20.

Mezi rizika s nejvyšší úrovní pak také patří riziko, které souvisí s absencí klecových dveří. Dokonce bývají nalezeny případy, kdy je zjištěno, že takovéto dveře v kleci výtahu byly nainstalovány a "někdo" je demontoval. To bývají případy rodin s malými dětmi, kterým se do takovýchto klecí nevešel dětský kočárek, případně další problém se zapomínáním zavírání takovýchto dveří. Ano, v určité době bylo nutné klecové dveře za sebou zavřít, jinak výtah nereagoval na vnější řízení. Proč bylo v minulosti přijato takovéto opatření? Bylo opět vyvoláno zvýšeným zájmem o bezpečnost přepravovaných osob - v tomto případě dětí.

Představme si případ, kdy dítě ještě školou nepovinné - nicméně již vyrostlé natolik, aby dosáhlo na ovládací tlačítka na ovládači v kleci - takové dítě vždy používalo a používá výtah, žádné z nich nechodí do čtvrtého, pátého nebo vyššího patra pěšky. Nicméně, a to je důležité, takovéto dítě většinou neváží více jak 20 - 25 kg, což je přesně váha, na kterou je seřízena pohyblivá podlaha v kleci.

A tak stávalo, že dítě bylo v kleci a onen bezpečnostní podlahový spínač díky nízké váze dítěte nesepnul. Ještě předtím, než dítě zmáčklo příslušný ovládač jej někdo zvenku přivolal. Úrazy, které se v takovýchto případech staly vznikly proto, že dítě stálo v kritický okamžik poblíž nástupního otvoru a část jeho oděvu, hračka nebo jiný předmět se dostal mezi hranu podlahy klece a stěnu šachty a následně vznikl úraz. Proto kdysi výrobci neumožnili výtahům rozjezd bez zavřených klecových dveří.

A co bylo dále - pohodlnost nás dospělých, zapomětlivost nebo nezájem o druhé spolehlivě výtah znehybnily, protože jsme za sebou dveře v kleci nezavřeli, pak do příslušné stanice někdo musel dojít a dveře v kleci zavřel. Pak zase výtah fungoval pro druhé.

V určitém mezidobí pak nebylo nutné klecové dveře zavírat a opět se mohly stávat, a také stávaly, úrazy. Tento fakt je nyní opět vzat v úvahu a pokud jsou nově u výtahů ruční dveře do klece instalovány, musí je pasažéři za sebou zavírat. Mnohým z nás se to nelíbí, ale zvýšená bezpečnost za to stojí. Zde také funguje dlouholetý zvyk - nemít dveře v kleci znamenalo nemuset je zavírat.

Dva ze zmiňovaných úrazů, které se udály na výtazích bez klecových dveří, vznikly chybou doprovázející - dospělé osoby, která vstoupila do klece výtahu jako první a dítě zanechala za sebou, blíže stěny šachty. Tato osoba se nepřesvědčila, že dítě je v dosahu pohybující se stěny a navolila svojí stanici - dítěti pak po rozjezdu výtahu byla do mezery mezi podlahou a stěnou vtažena nožička a v jednom případě ruce - dítě se snažilo zachytit hračku, která mu upadla. Vždy vznikly úrazy, které zajisté zanechají stopy na dětské psychice - tyto úrazy byly naprosto zbytečné a jak jsem uvedl, způsobila je lidská nepozornost. A také - výtah byl nebezpečný - v kleci nebyly dveře.

V obou dalších - smrtelných úrazech se pak stalo v podstatě to samé - jedoucí osoba měla před sebou - blíže čelní stěny šachty v jednom případě skládací žebřík a v druhém případě kontejner na odpadky.

V obou případech se pak tento předmět při pohybu osoby v kleci a následném pohybu předmětu dostal do styku s čelní stěnou a vzpříčil se tak nešťastně, že jedoucí osobu přimáčkl na zadní stěnu klece, případně jí posunul v kleci tak, že došlo ke smrtelnému zranění.

A tak se snažím připomenout při mém zamyšlení nebezpečný fakt, že mnohým z nás je bezpečnost lhostejná, protože "jsme zvyklí" a "nám se tady nikdy nic nestalo" a podobně.

Úrazy na osobních výtazích se z 95 % stávají z titulu chybějících klecových dveří a chybných funkcí dveřních uzávěrů a pouze v 5 % pak z jiných důvodů (materiálové vady, špatná údržba, rozbité sklo v šachetních dveřích apod.). A lidský faktor - nepozornost, lhostejnost - ten se vždy přidruží.

Musím konstatovat, že určitá část zodpovědných provozovatelů již popsané závady nechala odstranit - ve většině případů se rozhodli pro výměnu celého výtahu za výtah nový a bezpečný. Mnoho dalších o tom uvažuje, řada dalších pak počítá roky do doporučeného termínu na odstranění rizik vysoké úrovně a šetří - a také existují takoví provozovatelé, kteří na to prostě nemají finanční prostředky - bydlí jich v domě s výtahem málo nebo jsou to již důchodci s omezenou možností financovat takovou potřebnou opravu.

Co se bude dít dál? To záleží jen na nás a to už je jiná kapitola.

Jako správce oboru se budu snažit v roce 2007 přinést více novinek a informací právě takových, které se budou týkat starých výtahů v panelových domech a jejich náhrad, aby provozovatelé získali více obecných informací. I v Evropě je tato otázka "na pořadu dne", protože i tam jezdí tisíce problémových výtahů, nicméně bez klecových dveří nikoli - ty jezdí je v České Republice a na Slovensku.

K tomu vyzvu všechny rozhodující výrobce v České republice, aby na těchto stránkách uveřejnili své záměry a možnosti náhrad, úprav nebo výměn výtahů.

První, poměrně rozsáhlá souhrnná informace bude o tom, jak vyhodnotit nabídky specializovaných firem na provedení podstatných změn výtahů (modernizací, výměn), na co si dát v jejich nabídkách pozor, co se nesmí opomenout, zda je nutné činnosti někomu a někam hlásit apod.

 

 

Autor: Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2007