Splňuje Vaše servisní firma základní požadavky ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů?

Výtahy, jako technické zařízení s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika, musí být udržovány v dobrém provozním stavu prostřednictvím smluvně zajištěné servisní firmy. Po podpisu smlouvy má servisní firma prokazatelně informovat protistranu o své odbornosti a o naplnění dalších podmínek uvedených v 4.4.1 ČSN 27 4002. Čemu tedy věnovat pozornost, když odpovědnost za provoz výtahu je vždy na majiteli výtahu?
 


Odborností servisní firmy se rozumí, že zejména má:

dostatečný počet odborně zdatných servisních pracovníků (1 pracovník na 50 – 90 výtahů) a zkušebních techniků (1 technik na 350 – 500 výtahů) spolu se zavedením a udržováním systému jejich zaškolování a dalšího vzdělávání;

vypracovaná pravidla a postupy pro řádný výkon servisu včetně směrnic se stanovením pravomocí a odpovědnosti a způsob zajištění vnitřních kontrol spolu s odpovídajícím vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen;

ve vlastnictví minimálně: platné technické předpisy a české technické normy vztahujících se k výkonu činnosti; má uzavřené přiměřené pojistné krytí možných škod vzniklých následkem své činnosti; má stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok a řešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.
 


Základními povinnostmi servisní firmy při řádném provádění servisu jsou zejména:

vypracovat přiměřený plán pravidelné preventivní údržby s uvážením všech předvídatelných poruch  (zneužití, špatné zacházení, poničení atd.) s minimalizací času, kdy je výtah mimo provoz

ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnost prováděním všech předepsaných úkonů a činností v ČSN 27 4002 a tyto zaznamenávat do příslušných dokumentů

informovat majitele/provozovatele výtahu o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečných situací nebo z analýzy provozních rizik nebo ze  závažného poruchového stavu. V případě vzniku vážného ohrožení bezpečnosti dopravovaných osob bezodkladně navrhnout majiteli nebo provozovateli odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení tohoto stavu.

 


Autor: UVP ČR

Zdroj: UVP ČR | 2008