Seminář Výtahy již po čtvrté

S povinnostmi pro majitele výtahů a novinkami v technické normalizaci se mohli seznámit účastníci již čtvrtého ročníku semináře Výtahy, který se uskutečnil v první polovině měsíce června.
 


Pořadatelem akce je pražské Studio AXIS společně s Unií výtahového průmyslu ČR. Snaží se oslovit především vlastníky a správce budov, bytová družstva, výtahářské a stavební firmy, projektanty, investory a developery. Na letošním semináři se hovořilo převážně o normách EN 81-20 a 81-50 – CEN/TR 81-12, o požadavcích na autorizované servisní firmy, řešily se nové technologie a přibývající povinnosti majitelů výtahů a budov, rovněž s ohledem na specifické potřeby osob s omezením pohybu a zraku. Seznámení s novou legislativou doprovázely i četné příklady z praxe.

Plán technické normalizace

Po tradičním přivítání účastníků seznámil inženýr Jaroslav Zajíček, odborný referent odboru technické normalizace ÚNMZ, s novinkami v oblasti technických norem a s plánem technické normalizace na rok 2015-2016. Věnoval se jak oblasti výtahů, tak také pohyblivým schodům a chodníkům. Podrobně představil níže uvedené normy a naznačil změny, které je provázejí.

ČSN EN 81-20 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. Vydání květen 2015. Účinnost 1. 6. 2015.

ČSN EN 81-50 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. Vydání květen 2015. Účinnost 1. 6. 2015.

TNI CEN/TR 81-12 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní teze a interpretace – Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích. Vydání cca září 2015.

TNI CEN/TR 81-10 (27 4001) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace – Část 10: Systém soustavy norem EN 81. Vydání duben 2010.

Normy zařazené do plánu TN

EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy. Vydání cca listopad 2015.

EN ISO 25745-2 Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy. Vydání cca listopad 2015.

EN ISO 25745-3 Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vydání cca listopad 2015.

ČSN 27 4010 (27 4010) Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků. Vydání cca leden 2016.

CEN /TR 115-3 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008. Vydání květen 2010.

CEN/TS 115-4 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 4: Interpretace vztahující se ke skupině norem ohledně bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Vydání cca listopad 2015.

Různá interpretace norem

Po podrobném úvodu semináře a seznámení s normami tak, jak je řeší ÚNMZ (a jejichž změnám se dále budeme věnovat v samostatných článcích), následovala diskuse k praktickým dopadům na české firmy s poukazem na různé interpretace v tuzemsku i ve státech Evropské unie. Debatu inicioval a téma dále rozvedl soudní znalec a spolupracovník našeho portálu Václav Vaněk. Ve své přednášce se následně věnoval interpretaci k EN 81-20 a 81-50 – CEN/TR 81-12. Konstatoval, že tyto nové normy jsou velmi obsáhlé a poměrně složité a je třeba se jim dále věnovat. Nicméně uvítal rozhodnutí ÚNMZ, že technická zpráva CEN bude do soustavy českých norem převzata překladem a po ukončení připomínkového řízení v letošním roce vydána (cca září).

„Technické zpráva CEN byla vypracována proto, aby usnadnila a podpořila rozšíření používání norem EN 81-20 a EN 81-50 jako celku podle v normách uvedených požadavků. Tento dokument také poskytuje návod pro používání a zavádění těchto norem. Uvedené normy byly vydány v České republice v květnu 2015 jako ČSN EN. Je stanoveno přechodné období s tím, že k 31. 8. 2017 bude zrušeno používání stávajících norem ČSN EN 81-1 a 81-2 včetně všech jejich dodatků a změn,“ uvedl Václav Vaněk v odpovědi na otázku, proč byla technická zpráva vydána.

Autorizovaná servisní firma

Velký zájem účastníků semináře vyvolala také přednáška Vladimíra Huleny z Unie výtahového průmyslu ČR, který sdělil přítomným poznatky z udělování osvědčení Autorizovaná servisní firma ve smyslu ČSN 27 4002. Servisní firmy se prověřovaly nezávislými komisaři, smluvně zajištěnými autorizujícím orgánem, v daném případě Hospodářskou komorou ČR, která při kladném vyhodnocení následně vystavila osvědčení o autorizaci.

„Aby žádající firma získala osvědčení, musí mít dobré organizační zajištění, pracovní sebevědomí s kázní a vysokou odborností svých pracovníků. Samotná prověrka pak potvrdí (nebo vyvrátí) předpoklady pro provádění kvalitní servisní činnosti, opírající se dosud jenom o státem vydané oprávnění k činnosti a živnostenský list, případně v servisní firmě odkryje nedostatky způsobené provozní slepotou, která pracovníkům neumožňuje vidět skutečný stav věcí. Základním předpokladem pro získání názvu Autorizovaná servisní firma je znalost a přesný výklad požadavků ČSN 27 4002:2014. Prověrky firem ukázaly, že naplnění požadavků jednotlivých článků normy není zcela snadnou záležitostí,“ uvedl ve svém příspěvku Vladimír Hulena, poukázal na konkrétní nedostatky a opět podnítil živou diskusi.

S čím vším se tedy musely servisní firmy vyrovnat? Člen komise Václav Vaněk podotýká, že z množiny přihlášených to byla pouze jedna malá servisní firma, která auditem neprošla. Nedokázala naplnit požadavky normy.

„Normy popisují vlastní servis a vyžadují i postupy, které ve svém důsledku zajišťují pro zákazníka bezpečný a provozuschopný výtah. Zvláště malé servisní firmy nemají ani odborné servisní pracovníky, ani možnost je vlastními silami školit. Už v roce 2004 ovšem začala platit nová evropská norma ČSN EN 81-80, která měla provozovatelům cosi naznačit. Při provádění inspekčních prohlídek nacházel inspekční orgán celou řadu bezpečnostních rizik, které znamenaly, že se u nás dlouhá léta s výtahy nic nedělo. Odborná veřejnost si pak vyžádala, aby tento stav byl regulován, byla zpracována a vydána česká norma ČSN 27 4011 – Podstatné změny výtahů, kde si konečně zodpovědní provozovatelé výtahů začali uvědomovat, že je potřeba něco dělat. A protože je tato činnost už dávno o něco složitější než bývala před lety a nevztahuje se pouze na vlastní servis, nedostačuje tudíž ani odborná úroveň servisních firem. Celá situace tak vyústila do podoby institutu s názvem Autorizovaná servisní firma,“ dodal Václav Vaněk.


seminář Výtahy 2015 
Provozní prohlídky výtahů a povinnosti majitelů

V návaznosti na předešlé téma informovali dále zástupci Unie výtahového průmyslu ČR o změnách provozních prohlídek výtahů a definovali současné povinnosti majitele ve vztahu k ČSN 27 4002. Dokonce připravili i jakýsi návod k používání podle ČSN EN 13 015. Málokdo asi ví, že provozní prohlídky výtahů byly do českých norem zapracovány již v roce 1969, kdy u nás vrcholila výstavba nových panelových domů. O té doby se měnila četnost prohlídek i požadavky na provozovatele výtahů. Vzrostly nároky na bezpečnost, provozovatelé i běžní uživatelé si uvědomovali, že výtahy patří do skupiny zařízení, u kterých se vyskytuje zvýšená míra možného ohrožení zdraví. Zatímco technologie se rychle vyvíjely, výtahy panelových domů zůstávaly dlouhou dobu stejné. Neumožňovaly bezpečnou přepravu cestujících, kočárků, kol či nábytku při stěhování, přeprava handicapovaných osob byla prakticky nemožná.

V současné době definují provozní prohlídky výtahů tyto normy:

 
● ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
● Nařízení vlády 27/2003 Sb., kterým se stanoví základní požadavky na výtahy
● ČSN EN 13015 Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu


Aktuálně ČSN 27 4002: 2014 upravuje provozní prohlídky tak, že se provádějí u výtahů instalovaných před platností technického předpisu jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy D výše uvedené normy. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena. Provozní prohlídky provádí takzvaný dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem/provozovatelem výtahu. Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamenává do Knihy provozních prohlídek. Ta oznamuje vlastníkovi/provozovateli potřebu vyřazení výtahu z provozu s okamžitou platností při zjištění výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví a bezpečnost osob.

Osoby s omezenou schopností pohybu a zraku

Seminář Výtahy 2015 se tradičně věnoval také problematice handicapovaných osob. V loňském roce zastupoval tuto sekci magistr Viktor Dudr ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, letos to byla inženýrka Marie Málková z Pražské organizace vozíčkářů (POV). Ve svém příspěvku se věnovala problematice přístupnosti výtahů osobami s omezenou schopností pohybu a zmínila i poznatky z praxe. Konstatovala, že problémů je stále celá řada, přestože se celková situace postupně lepší.

„Nejvíce problémů se objevuje při dodatečném řešení přístupnosti staveb, při modernizaci a výměně výtahů. Tam, kde to podmínky stávající stavby neumožňují, je možné přistoupit na menší rozměry klece a dveří, ale proč se stále opakují nedostatky ve vybavenosti klece? Oříškem je umísťování přivolavačů, ovladačů uvnitř klece, volba typů tlačítek a jejich uspořádání. Pokud jsou v rohu klece, výškově mimo dosah, je pak výtah pro osoby s omezenou možností pohybu obtížně dostupný a využitelný. Také značení pater – podlaží ve výtahu někdy nekoresponduje s orientačním systémem budovy, u staveb občanské vybavenosti a dopravních staveb je to velmi zavádějící. Podařilo se nám v rámci koncepce Komise Pro Prahu bezbariérovou pod RHMP vytvořit plán na dodatečné zpřístupnění stanic metra výtahy a výměnu plošin za výtahy do roku 2025. Někdy nevnímají ani odborníci rozdíl mezi schodišťovým výtahem, svislou plošinou a osobním výtahem, z hlediska jejich využitelnosti jsou zde rozdíly pro uživatele zásadní. Chybí dotčený orgán z hlediska bezbariérovosti. Rádi bychom, aby stavební úřady dohlížely více na projekty z hlediska požadavků na bezbariérovost, aby konkrétně u výtahů vybavenost kabin a jednotlivé komponenty byly vždy v souladu s národní legislativou, s bezbariérovou vyhláškou č. 398/2009 Sb.,“ uvedla na dotaz portálu TZB-info Marie Málková z Pražské organizace vozíčkářů (POV).

Celkově lze hodnotit seminář Výtahy 2015 jako velmi hodnotný a vysoce prospěšný (akce s podobným zaměřením se u nás nevyskytuje a Evropa je opět o poznání napřed), zvláště v oblasti práce s připomínkováním norem, ale také v oblasti pozitivních i negativních příkladů z běžné stavební praxe i z praxe samotného Facility Managementu. Celý obor výtahů se za poslední roky velmi výrazně změnil, moderní digitální doba představuje pro vývojáře netušené možnosti a provozovatelé výtahů a pohyblivých plošin nemohou zůstávat pozadu. Jsou na ně kromě jiného kladeny i vyšší nároky na znalost moderních technologii a automatických procesů.

Podrobné seznámení ze změnami norem a požadavky na provozovatele výtahů představíme v samostatných článcích.

 

seminář Výtahy 2015 
 
Autor: Vlastimil Růžička
Zdroj: TZB-info | 2015