Provádění odborných prohlídek výtahů inspekčním orgánem akreditovaným jako typ A

Článek se zabývá vztahy mezi činnostmi, které jsou a mají být zajišťovány servisními firmami a Inspekčními orgány.

 

 

Všeobecně

 

 1. Inspekční orgány akreditované podle ČSN EN 17020 jako typ A pro výkon inspekční činnosti u výtahů mají zapsán v Osvědčení o akreditaci obecný text "Inspekční orgán typu A za účelem posouzení shody na technických zařízeních, výrobcích a procesech souvisejících v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení". V citované příloze vymezující konkrétní rozsahy akreditované činnosti je dále uveden text "inspekce výtahů v provozu". 

 2. Inspekční činnost u výtahů je definována v ČSN 27 4007 takto:
  "3.3 inspekční prohlídka: posouzení technického stavu výtahu inspekčním orgánem za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění". 

 3. Odborná prohlídka výtahu je definována v ČSN 27 4002 takto:
  3.7 odborná prohlídka: prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu".

 4. Záměrem zařazení a definování "inspekční činnosti u výtahů" prováděných inspekčním orgánem typu A podle ČSN EN 17020 do ČSN 27 4007 bylo:
  • vytvoření nestranného zjišťování výskytu zejména nebezpečných situací vyvolávajících přímé ohrožení zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků u používaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, a to tzv. "třetí osobou" nezávislou jak na vlastníkovi budovy, tak na servisní firmě udržující konkrétní výtah v úrovni provozuschopnosti, a
  • informování vlastníka budovy o skutečném stavu bezpečnosti jeho výtahu a zejména o rozsahu nápravných opatření, která by měl nechat provést, aby se výtah po provedení potřebných změn opět nacházel v oblasti bezpečného provozu.
  Do výkonu inspekční činnosti u výtahů tak spadá výkon tzv. "inspekčních prohlídek" a v jednotlivých případech to může být i výkon "odborných zkoušek", kdy po dohodě se servisní firmou může tyto provést inspekční orgán pro servisní firmu.

 5. Záměrem zařazení a definování "servisní činnosti u výtahů" prováděné odbornou servisní firmou bylo zajištění:
  • komplexnosti této činnosti jako takové spolu se zohledněním odpovídající právní odpovědnosti za její výkon. V ČSN 27 4002 je uvedena takto:
   3.1 servis: činnost servisní firmy na výtazích v provozu zahrnující provádění provozních prohlídek, odborných prohlídek, odborných zkoušek a provádění dohodnutých servisních úkonů, včetně pravidelné preventivní údržby k zabezpečení provozní způsobilosti výtahů a spolehlivé funkce všech jeho částí". Jedná se tedy o zajištění odpovídajícího odborného dohledu nad provozem výtahu, jako technického zařízení s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika, a souvisejícím výskytem poruch nebo blížících se poruchových stavů u všech druhů výtahů a
  • navazující, co nejvčasnější, reakce odborné servisní firmy při odstraňování již vzniklých poruch nebo blížích se poruchových stavů tak, aby se výtah nacházel průběžně v provozuschopném stavu.
  Do výkonu servisní činnosti u výtahů tak jednoznačně spadá výkon "provozních prohlídek", "odborných prohlídek" a"odborných zkoušek".

 

Závěr

 

Vzhledem k tomu, že inspekční orgán akreditovaný jako typ A, tedy tzv. "třetí nezávislá strana", nemůže v rámci dodržení kritérií nestrannosti a nezávislosti uvedených v ČSN EN 17020 servisní činnost na výtazích provádět ani být součástí odborné servisní firmy, neměl by "odborné prohlídky" u výtahů provádět.

 

Děje-li se tak pro určitou odbornou servisní firmu nebo vlastníka budovy/provozovatele výtahu, jsou tyto činnosti konány zcela jednoznačně v rozporu s ustanoveními příslušných českých technických norem a aktéři by si měli být vědomi své právní odpovědnosti za tento stav. Zdá se poněkud nepravděpodobné, že by jakýkoliv dodavatel nového výtahu takovýto princip popsal jako správný postup v návodu k používání, což by jedině mohlo tento stav posunout do mezí normálu.

 

 

Autor: Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů

Zdroj: TZB-info | 2006