PROBLEMATIKA VÝTAHŮ A JEJICH MODERNIZACE V OBYTNÝCH DOMECH

Osobní výtahy, vyráběné  v období 1958 až 1990 jako stavební technologický prvek obytného domu,  měly jako požadavek, nepřekročit nákladově 1% stavebních nákladů na výstavbu celého domu. Podle tohoto zadání převažovala snaha o maximální ekonomiku výstavby i na úkor kvality provedení.

 

 

Obytný dům byl obvykle stavebně  řešen jako celek s výtahovou šachtou, strojovnou výtahu  a schodištěm.

V současné době stojí většina představenstev a nových majitelů obytných domů před rozhodnutím, jakým způsobem přistoupit k modernizaci svého osobního výtahu.

 

Technická komise SMBD Vám doporučuje následující  postup, při kterém je zapotřebí používat současně platné předpisy jako jsou např. ČSN 27 4002, 27 4007, 27 4011,33 2570, ČSN EN 81-80. ČSN EN 13015 a další předpisy, jako je např. stavební zákon apod.

 

 

Doklady a dokumentace

 • Prohlédněte si doklady a dokumentaci svého osobního výtahu, dokumentace výtahy by měla obsahovat – stavební výkresy, úpravy výtahové kolaudační rozhodnutí, ověřovací zkoušku, ( zkoušku po rekonstrukci, montážní zkoušku, po modernizaci apod.) výchozí revizi el. přívodu. Dále knihu výtahu, pasporty, revizní knihy, statickývýpočet, schéma zapojení, mazací plán, atesty nosných prostředků,návod na údržbu popř. opisy výjimek.
 • Dále zápisy – z poslední odborné zkoušky, z odborných prohlídek, z provozních prohlídek, o přezkoušení po opravách,
 • Revize  elektroinstalace strojovny (osvětlení
 • Zaškolení dozorce výtahu, pokud tuto funkci stále provádí zástupce provozovatele.

Pokud Vám některé doklady budou chybět, dohodněte  jejich náhradu  servisní firmou, pokud je oprávněna příslušné doklady vydávat.

 

 

Technický stav osobního výtahu

Nechte si prověřit stav Vašeho výtahu nezávislým Inspekčním orgánem, protože je nutné, aby byla provedena Inspekční prohlídka výtahu podle ČSN EN 81-80 a pak také je důležité, aby jste měli posouzen stav výtahu jinou firmou, než je Vaše servisní firma (viz bod C).

 

Pro informaci uvádíme přehled hlavních prvků výtahu, které by měly být předmětem inspekční prohlídky:

 

1)     Nosné prostředky , tj ocelová lana, na nichž je zavěšena klec a vyvažovací závaží,

2)     Pohon výtahu - výtahový stroj,  skládající  se z těchto prvků:

 • hnacího elektromotoru
 • mechanického převodového ústrojí
 • brzdy
 • lanového kotouče,drážkovaného bubnu,
 • spojek, hřídelí, čepů, ložisek
 • rámu výtahového stroje

3)     Klec výtahu  je tvořena ocelovou kostrou v níž je uložena kabina, k ocelové kostře jsou připevněny:

 • závěs nosných prostředků
 • vodící čelisti k vedení klece ve vodítkách
 • závěs  (pohon) kabinových dveří

4)     Nárazníky v dolní části klece  

5)     Vodítka klece a vyvažovacího závaží

6)     Osvětlení a větrání strojovny, přístupových cest a šachty

7)     Vybavení šachty a strojovny, stav prohlubně,vč. omezovače rychlosti

8)     Elektrická instalace výtahu

9)     Signalizace,alarm,dorozumívací zařízení

10)   Přístupy, odolnost proti vandalům

11)   Požární odolnost

12)   Ochranná zařízení

13)   Provedení a stav ohrazení výtahové šachty  

14)   Vyvažovací závaží,  které vyvažuje hmotnost  klece s kabinou a příslušenstvím    a    částí  břemene (ca 50 %) a je stejně jako klec vedena vodítky, buď v téže šachtě nebo v samostatné šachtě.

15)   Zachycovače,  umístěné na kleci nebo závaží pracují až při překročení rychlosti směrem dolů.

16)   Šachetní  dveře, včetně uzávěrky a ochranných krytů

17)   Ostatní bezpečnostní prvky, koncové spínače

18)   Osvětlení nástupišť a vnitřku kabiny.

 

 

Po 30ti (a více) létech provozu osobního výtahu končí  životnost prvků.  Výtah je účetně i fyzicky odepsán. Posouzení spolehlivosti a bezpečnosti provozu patří odborné servisní firmě,  která má s vámi uzavřenou smlouvu. Vaše prohlídka by měla být pouze   orientační a měla by  sloužit především ke stanovení časové úvahy o dalším postupu při modernizaci osobního výtahu a zapracování do celkového plánu údržby domu.

 

Strojovna výtahu je elektrická provozovna a vstup do ní je povolen pouze patřičně školeným osobám, nebo v jejich doprovodu. Pozor na vstupy a prohlídky šachetních dveří ve vyšších podlažích – hrozí nebezpečí pádu z výšky.

 

 

Zjišťování rozsahu nutné opravy

Před rozhodnutím o rozsahu opravy doporučujeme  provést inspekční prohlídku provedenou nezávislým zkušebním orgánem. Následně společně se servisní firmou  vyhodnoťte   skutečný technický stav jednotlivých prvků a celého výtahu a nechte si zpracovat více nabídek na řešení.Vybírejte jen renomované firmy, které skýtají záruku perfektně odvedené práce a které mají produkt, který je zpracován přímo na typové řešení panelových domů, t.zn. neskládají výtah z různorodých komponent, neponechávají části výtahu bez jejich nutné opravy či modernizace a dávají vám  také záruku  využití garančních lhůt..

V optimálním případě by na výtahu mohla zůstat po provedení všech modernizačních oprav  ( postupně nebo najednou) maximálně vodítka klece a boční a zadní část ohrazení výtahové šachty, je-li výtah ve schodišti a případně kvalitně repasovaný a modernizovaný pohon (doplněný o frekvenční měnič).

Pokud zjištěná rizika dosahují  vysoké  úrovně , je nutno je odstranit nejpozději do 5 let. Ostatní zjištěná rizika pak nejpozději do 10 let. Při změnách rychlosti a nosnosti výtahu pak musí být dokumentace k takovéto změně posouzena inspekčním orgánem a vydáno stavební povolení.

 

Vlastní rozhodování o opravách a jejich rozsahu by mělo vycházet z těchto zásad:

 • Osobní výtah je technické zařízení jako kterékoliv jiné a na ně vztahuje ekonomické a technické hodnocení.
 • Investiční náklady  a provozní náklady by měly mít společná kriteria.(Návratnost investice, odpisy)
 • Modernizace musí mít přínos ve zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob,snížení provozních nákladů, úspory el. energie, zlepšení údržby  atd.
 • Modernizace znamená, že zařízení musí být dalších cca 15 let na potřebné technické úrovni a odpovídat ČSN a normám ES.
 • Dodavatel  modernizace (nového výtahu ) by měl respektovat technický stav zařízení a nabídnout postupnou modernizaci jednotlivých prvků pohonu tak, aby do 5 let byla odstraněna největší provozní rizika .
 • Některé dodavatelské firmy uzavírají pro financování modernizací splátkový kalendář a některé banky nabízejí speciální úvěry.na modernizaci výtahů s ručením pouze příjmy družstva.(Bez ručení nemovitostmi)
 • Budete-li mít problém s vyhodnocením nabídek, obraťte se na znalce a nechte si vypracovat znalecký posudek ( jedná se o investici na desítky let).

Nové moderní pohony jsou nabízeny s frekvenčním řízením, což značně zlepšuje technické vlastnosti šetří až 20 % elektrické energie, snižuje údržbu, avšak zatím s vyššími investičními náklady.

Pro rychlovýtahy jsou místo pohonů Leonard montovány nové bezpřevodové pohony se synchronním motorem.

 

 

Závěry

Celková výměna osobního výtahu je pro každé družstvo značně finančně náročná investice.

Technická komise SMBD proto požádala jednoho z dodavatelů osobních výtahů,  firmu Výtahy  Schindler a.s. a OTIS a.s.(nástupce Transporty Břeclav) o technické zpracování možnosti modernizace postupnými kroky v časově oddělených etapách tak, aby byla odstraněna  rizika úrovně podle klasifikace  ČSN  EN 81-80.

Při svém rozhodování nezapomeňte na povinnosti provozovatele výtahu, zvláště pak z právního pohledu.

 

 

Autor: Technická komise SMBD,  M. Hába

Zdroj: SMBD | 2007