Pravidelné kontroly, prohlídky, revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech

Chcete bydlet v bezpečném domě?

S přihlédnutím k vývoji změn ve vlastnických vztazích u bytových domů a na základě zkušeností z oblasti výtahového průmyslu se domníváme, že přichází čas věnovat se silněji prevenci v oblasti dodržování požadavků sloužících k zajišťování bezpečnosti uživatelů bytových domů a není potřebné čekat na první právní spory.

 

Následující přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech byl vypracován právě z tohoto důvodu a obsahuje úkony, které by měly být prováděny v bytových domech na základě požadavků právních předpisů a českých technických norem.

 
Obecně

K zajištění poskytování základních služeb v bytových domech v souladu se závaznými podmínkami pro užívání staveb, kterými stavební úřady ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy stanovují mimo jiné stupeň ochrany veřejných zájmů spolu se snahou o návazné bezpečné používání stavby na základě dodržování ustanovení příslušných právních předpisů a českých technických norem, jsou bytové domy vybaveny odpovídajícími technickými zařízeními. Technická zařízení se tak stávají důležitou součástí konstrukcí staveb, jejichž účelem však není zajištění statické bezpečnosti stavby, ale zajištění stanoveného stupně užitnosti na základě vybavenosti stavby v souladu s dosažením požadované životní úrovně a zejména bezpečnosti uživatelů stavby.

 
Důvěra uživatelů

Uživatelé tak oprávněně očekávají od stavby, a tedy zejména od instalovaných technických zařízení, obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti po dobu tzv. "hospodárné doby životnosti". U technických zařízení se jedná o stanovení doby používání zařízení, která začíná protokolárním předáním k používání a končí okamžikem, kdy již náklady na údržbu, opravy a uvedení do souladu s odpovídající úrovní bezpečnosti (dána současným stupněm technického poznání) překračují pořizovací cenu nového zařízení. Základním krokem k tomu, aby uživatelé získali alespoň základní důvěru v bezpečnost každodenně používaných technických zařízení, je řádné provádění předepsaných kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek instalovaných zařízení v souladu ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním písemných výstupů z provedených úkonů obsahujících objektivní zjištění a případně návrhy na provedení nápravných opatření vlastníkovi stavby tak, aby tento mohl začít bezodkladně realizovat potřebné kroky.

 
Možné důsledky

Nebudou-li v případě zvláště závažných zjištění bezodkladně realizována odpovídající opatření, která by přibližovala zejména konstrukční bezpečnost dříve instalovaných zařízení na úroveň současného stupně technického poznání, počet úrazů a škod na majetku poroste (zvláště v budovách, do kterých má přístup veřejnost). Skutečnost, že do současné doby není velká povědomost o precedentních případech rozsudku náhrady škody za havárie způsobené technickými zařízeními instalovanými v bytových domech, neznamená, že tomu tak nebude i v nejbližší budoucnosti spolu s požadavky na vyplacení pojistných krytí např. z úrazového pojistění nebo pojištění odpovědnosti nebo majetku. Řada právních domů je připravena hájit postižené osoby při provozu a používání instalovaných technických zařízení a liknavost českých soudů se v případě cizinců dá efektivně obejít žalobou ve státě bydliště, pokud se jedná o zemi EU. Lavina může být spuštěna jediným případem, kde se bude jednat pouze o výši náhrady škody a nikoliv o vinu, neboť tyto případy se budou zřejmě soudit jako porušení obecné odpovědnosti podle paragrafu 415 občanského zákoníku nebo s využitím odstavce 3 článku 11 Listiny základních práv a svobod.

 

 

PŘEHLED KONTROL, PROHLÍDEK, REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH V BYTOVÝCH DOMECH

 

1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ


revize 

 

2. TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ


revize

 

 

3. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ


revize

 

 

4. ELEKTRICKÉ A HYDRAULICKÉ VÝTAHY


revize 

5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ


revize

 

 

6. KOMÍNY

 

revize

 

 

Autor: Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů

Zdroj: TZB-info | 2006