Požární odolnost šachetních dveří výtahů 2006

Informační dokument vysvětlující současný stav v hodnocení požární odolnosti šachetních dveří výtahů v České republice v kontextu s postupy využívanými v členských státech EU.

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Problematika požární odolnosti šachetních dveří je řešena v těchto základních evropských dokumentech:

  • NB-L/REC 2/018 Doporučení pro použití - ke splnění požadavku 4.2 směrnice 95/16/ES / Mají-li šachetní dveře přispívat k ochraně stavby před šířením požáru, a to včetně svých prosklených částí, musí mít přiměřenou požární odolnost, pokud jde o jejich celistvost, izolační vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a radiaci (hustotu tepelného toku). Musí-li šachetní dveře, včetně dveří se skleněnými částmi, sloužit k ochraně budovy před požárem, musí být přiměřeně odolné proti ohni, pokud jde o jejich celistvost a ohnivzdorné vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a vyzařování tepla (tepelné záření)/ je možné použít EN 81-58 nebo národní technické normy členských států používané k podpoře směrnice 89/106/EHS, pokud výsledky zkoušení požární odolnosti šachetních dveří vedou ke splnění požadavku čl. 4.2
  • Doc. LWG.2006.01 Zkoušení požární odolnosti šachetních dveří výtahů - před přijetím EN 81-58:2003 byla požární odolnost šachetní dveře výtahů zkoušena podle EN 1634-1:2000 harmonizované ke směrnici 89/106/EHS s klasifikací podle EN 13501-2. Ke splnění požadavku čl. 4.2 směrnice 95/16/ES jsou akceptovatelné šachetní dveře výtahů zkoušené podle EN 81-58 nebo EN 1634-1.
 
ČESKÁ REPUBLIKA

Obdobně situaci v EU je možné v ČR používat pro splnění požadavku čl. 4.2 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. šachetní dveře výtahů zkoušené podle ČSN EN 81-58 nebo ČSN EN 1634-1 spolu s odpovídajícími klasifikačními osvědčeními. Vzory klasifikačních osvědčení projednané s Hasičským záchranným sborem ČR jsou přiloženy s tím, že posouzení splnění požadavu čl. 4.2 dodavatelem výtahu je předmětem výkonu autorizované osoby v souladu s postupy posuzování shody celého výtahu v souladu s nařízením vlády č. 27/2003 Sb.

 

Do roku 2004 byly šachetní dveře výtahů stanoveným výrobkem a podléhaly posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.Zákon č. 22/1997 Sb. umožňuje dále používat ty stanovené výrobky, u kterých již byla posouzena shoda se základními požadavky (za předpokladu, že v průběhu času nedošlo k jejich změnám), byly umístěny na trh a vyrábějí se v nezměněné podobě. Požární odolnost šachetních dveří tak byla před platností ČSN EN 1634-1 zkoušena podle ČSN 73 0852 a vzhledem k podobnosti zkušební metody a vyhodnocování výsledků je možné tyto výsledky přepočítat na úroveň ČSN EN 1634-1 a do klasifikačního osvědčení uvést takto získané výsledky. Přepočet může být proveden autorizovanou osobou příslušnou k úkonům podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

V případě provádění zkoušek požární odolnosti nových šachetních dveří podle ČSN EN 1634-1 by měl provádějící subjekt zohlednit u výstupních dokumentů požadavky ČSN EN 13501-2.

 

 

ZÁVĚR

Jak vyplývá z výše uvedeného, je v České republice postupováno zcela v souladu s ostatními státy Evropské unie. Rozhodujícím dokumentem k prokázání odpovídající požární odolnosti výrobce šachetních dveří je tak "Klasifikační osvědčení požární odolnosti", jehož odsouhlasené vzory jsou uvedeny v další části tohoto článku. Uspořádání a obsah těchto vzorů opětovně vychází z praxe technicky vyspělých států, jejich forma byla odsouhlasena Koordinační komisí autorizovaných osob k nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a následně projednána se zástupci Hasičského záchranného sboru ČR. V žádném případě by tedy již nemělo docházet ke zpochybňování těchto dokumentů v rámci probíhajících kolaudací staveb, a to ať ze strany Stavebního úřadu nebo místního zástupce oblasti požární ochrany.

 

Klasifikační osvědčení požární odolnosti (PDF, 60 kB)

 

 

Autor: Ing. Jan Dvořák, Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2006