Požadavky na výtahy dle ČSN 27 4014

V článku je uvedeno shrnutí důležitých prvků, které jsou zapracovány do nové ČSN, která snad ujednotí požadavky na výtahy, které jsou zatím uvedeny v celé řadě jiných - ne specificky výtahářských normách.

 

 

Únor 2007 je datem vydání české technické normy, kterou se upravují požadavky na evakuační výtahy. Norma byla vydána pod označením ČSN 27 4014. Jedná se o národní normu s platností pro konstruování evakuačních výtahů s místem určení na území ČR.

 

Použití normy

Norma byla vypracována pro stanovení požadavků na výtahy, které budou v případě nutnosti sloužit pro evakuaci osob z nebezpečného prostoru a plnit tak funkci evakuačního výtahu. Norma stanoví pouze požadavky na výtahové zařízení a nepředepisuje požadavky na konstrukci budovy. Norma platí pro nové výtahy instalované pro dopravu osob nebo osob a nákladů v nových budovách. Předpokládá se, že tyto budou mít dostatečnou velikost, ochranu, řízení, signalizaci, čímž umožní jejich použití v případě evakuace budovy. Normou jsou stanoveny dodatečné požadavky k požadavkům uvedeným v základních konstrukčních normách ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2. Norma neuvažuje s užíváním výtahů s částečným ohrazením šachty jako evakuačních výtahů. Normu je možné rovněž použít u nových výtahů instalovaných do existujících budov spolu s potřebnými odchylkami, které jsou způsobeny stávajícím konstrukčním uspořádáním budovy.

 

Evakuační výtah

Evakuační výtah je definován jako výtah s předepsanými parametry určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu daného nebezpečí bezpečný. Ve všeobecných požadavcích norma stanoví, že evakuační výtahy musí být zřízeny v objektech v souladu s požadavky zvláštních předpisů, tj. podle vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a souvisejících českých technických norem z oblasti požární bezpečnosti staveb. Současně předjímá, že stavby musí být navrženy tak, aby evakuační výtah byl vždy dostupný pro účely evakuace. Každý vstup do klece evakuačního výtahu musí být na nástupišti chráněném proti požáru. Evakuační výtahy jsou určeny především pro evakuaci osob neschopných samostatného pohybu a osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Při zřizování evakuačních výtahů se musí zohlednit:

  • rozdělení objektu do odpovídajících požárních úseků;
  • stanovení počtu evakuovaných osob a jemu odpovídající kapacity a vybavení únikových cest;
  • stanovení dopravní kapacity evakuačních výtahů.
Řízení, rozměry, napájení, označení

Vybavení evakuačních výtahů spínačem přepínajícím normální řízení výtahu na přednostní řízení oprávněnou osobou vyplývá z celkového řešení evakuace v projektové dokumentaci stavby a musí být minimálně projektově zajištěno u budov:

  • pro bydlení a ubytování podle ČSN 73 0833 v případě skupiny OB4 (chráněná úniková cesta B, C);
  • se shromažďovacími prostory podle ČSN 73 0831 ve výškových pásmech VP2 > 2SP a VP3 > 1SP;
  • zdravotnických zařízení a sociální péče podle ČSN 73 0835 v případě skupiny LZ2 a domech s pečo-vatelskou službou.

Evakuační výtahy musí být schopny provozu po stanovenou dobu evakuace a musí být navrženy podle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 a být opatřeny ochranou, řízením a signalizací podle této normy. Evakuační výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším místem evakuace, počítáno od uzavření dveří výtahu, a úrovní, ze které evakuace probíhá nepřesáhla 60 s. Doba jednoho cyklu evakuace, která zahrnuje jízdu klece evakuačního výtahu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět, by neměla přesáhnout 150 s, pokud projekční řešení neuvažuje s evakuačním výtahem vyšší nosnosti (např. 2000 kg - 26 osob), kdy časy nástupu a výstupu osob již nelze kompenzovat vyšší rychlostí výtahu.

 

Rozměry evakuačního výtahu musí být přednostně vybrány z ČSN ISO 4190-1. V žádném případě nesmí mít klec šířku menší než 1 100 mm a hloubku menší než 2 100 mm a musí mít nosnost minimálně 1 000 kg podle ČSN ISO 4190-1. Při stavebních úpravách a změnách v užívání stavby by rozměry klece měly dosáhnout nejméně 1100 x 1400 mm. Minimální světlá šířka vstupu do klece musí být 800 mm. Klec evakuačního výtahu v nových objektech zdravotnických zařízení musí mít nejmenší rozměry: šířka 1 200 mm × hloubka 2 300 mm (s dveřmi o šířce 1 100 mm), umožňující kromě přepravy osob rovněž dopravu přemístitelného lůžka (rozměry: šířka 900 mm x hloubka 2 000 mm), včetně obsluhy.

 

Napájecí systém výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní a záložní napájení, která splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Způsob napájení je uveden v informativní příloze normy. Při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého.

 

Evakuační výtah musí obsluhovat nástupiště určená pro evakuaci. Evakuační výtah včetně určených nástupišť musí být označen znázorněným piktogramem se světle zeleným podkladem.

 

evakuační výtah

 

Požadavky na evakuační výtahy při možném ohrožení budov dalšími nebezpečími

Pokud mohou být budovy, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ohroženy dalšími rizikovými faktory, jako jsou např.

  • zatopení,
  • zemětřesení,
  • únik plynu, biologické nebo chemické napadení,
  • úder blesku,

doporučuje se při navrhování evakuačních výtahů vzít v úvahu "Studii použití výtahů pro evakuaci v případě nebezpečí vycházející z dokumentu ISO/TR 25743:2006, uvedenou v příloze normy. Tato studie řeší a upozorňuje na hlavní rizika spojená s použitím výtahů pro evakuaci osob při různých druzích nebezpečí. Druhy šetřených nebezpečí vznikají od požáru, zátopy, zemětřesení, výbuchu, biologického nebo chemického napadení, úniku plynů, úderu blesku nebo účinku bouře v budově nebo v její blízkosti. Účelem této studie je poskytnout postup pro rozhodování při konstrukci výtahů a budov tak, aby bylo možno stanovit, zda příslušné provedení umožňuje, aby výtahy mohly být použity s přijatelnou úrovní bezpečnosti. Studie se nesoustřeďuje na evakuaci osob s omezenou schopností pohybu, ale ukazuje na nebezpečí a rizika všech uživatelů, kterým by mohli být vystaveni při evakuaci pomocí výtahů.

 

Studie předjímá, že není úmyslem, aby všechny budovy byly navrhovány pro všechna rizika a následně není úmyslem, aby všechny výtahy měly všechny zmíněné parametry. Výtah nebo výtahy mohou umožnit osobám s omezenou schopností pohybu evakuaci z budovy poměrně snadno, ale jestliže by měly výtahy hrát úlohu v obecné evakuaci, mohou nebo nemusí být význačným příspěvkem pro snížení obecné evakuační doby. Projektant budovy musí stanovit události, které by mohly pravděpodobně v budově z hlediska důležitosti, funkce, obsazení budovy, prestiže, umístění, používání, velikosti atp. nastat. Návazně, výrobci výtahů neodpovídají (a ani to není možné) za stanovení, zda se výtah může bezpečně používat jako prostředek evakuace v určité budově. Výrobce výtahů může pouze poradit, pokud jde o vhodnost určité konstrukce výtahu nebo o stavu výtahu v určité době.

 

 

Autor: Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2007