Porovnání požadavků na nouzový pohon hydraulických výtahů a trakčních výtahů

V článku pan W. J. Reinartz popisuje nouzový pohon výtahů, a to jak hydraulických, tak elektrických trakčních při výpadku proudu. Tyto systémy pak zabezpečí přesun cestujících ve výtazích do zvolené nebo nejbližší stanice a umožní jim tak bezpečný výstup. Tyto nebo podobné systémy jsou již běžně zaváděny a instalovány dodavateli výtahů i v České republice.
 


Firma Reynolds & Reynolds Electronics, Inc. (R&R) je vedoucím výrobcem jednotek nouzových pohonů výtahů (ERU). R&R se uplatňuje v této oblasti více než 17 let a byla svědkem mnoha technických změn ve výtahovém průmyslu. Poslední změnou byl zvýšený požadavek na výrobek Powervator® pro trakční výtahy. Tento článek probírá základní rozdíly mezi zařízením Powervator pro hydraulický výtah a zařízením Powervator pro trakční výtah.

Zařízení ERU pro hydraulické výtahy je k dispozici řadu roků a je rozšířeno ve výtahovém oboru. Patentované změny softwaru výtahového rozváděče jsou nutné u některých zařízení ERU pro hydraulické výtahy, aby výtahy byly iniciovány k jízdě pro vyproštění cestujících při ztrátě normálního napájení budovy.

Zařízení ERU pro trakční výtahy je na trhu poměrně nové a vyžaduje provedení jednorázové změny v softwaru výtahového rozváděče a pravděpodobně i v softwaru pohonu. Tyto změny by měly být vyžadovány již při navrhování nových výtahů. Jakmile jsou tyto změny úplné, zařízení bude schopné poskytnout zákazníkům kompletní výtahové řešení s podporou baterie a dokumentace.
 


Hydraulické zařízení
Při výpadku proudu cestující výtahem očekávají, že výtah sjede do výchozího podlaží, otevře dveře a umožní cestujícím vystoupit. Toto se často považuje jako vyproštění z výtahu.

Výtahový systém stanoví, kdy je vyproštění nutné a iniciuje ho. Zařízení Powervator jednoduše poskytuje proud při výpadku proudu v budově. Tento proud požadovaný výtahovým systémem je obvykle u hydraulických výtahů nízký. Když normální napájení budovy je v pořádku, normální proud (mimo proud pro motor hydraulického čerpadla) je veden přes zařízení Powervator do výtahu. Obvod zařízení Powervator musí být dostatečně robustní, aby přenesl normální proud budovy, protože ten prochází zařízením ERU do výtahu. Za nouzového stavu zařízení Powervator odpojí hlavní vedení proudu od výtahového systému a poskytne do systému nouzový proud.

Tak se můžeme domnívat, že všechny hydraulické systémy snadno akceptují zařízení Powervator. To však není vždycky pravda. Použije-li se hardware ke zjišťování výpadku normálního napájení budovy, zařízení Powervator se může obvykle použít jako spínací prvek. Software rozváděče je obvykle naprogramován k přijetí zařízení Powervator jako spínacího prvku. Avšak některá hydraulická zařízení mají patentovaný software, který se musí upravit, aby rozeznal ERU. Pokud k tomu dojde, výtahoví technici mohou nainstalovat modifikovaný software pro zařízení Powervator.
 


Zemská přitažlivost, spotřeba proudu a náklady
Porovnání hydraulického systému s trakčním výtahem (při zachování bezpečnosti atd. u zcela funkčního výtahu).

● U hydraulického systému síla zemské přitažlivosti dopraví výtah dolů. Pokud není k dispozici proud pro motor hydraulického čerpadla.
● U trakčního výtahu zemská přitažlivost může dopravit klec dolů tíhou zatížení v kleci (podle toho kolik lidí je v kleci). Vyvažovací závaží je přibližně 50% nosnosti. Klec se zatížením, které je těžší než vyvažovací závaží pojede dolů, zatímco se zatížením menším než je vyvažovací závaží pojede nahoru.
 

Podle podmínek pro nouzový proud jak hydraulický, tak trakční systém mohou využít přednosti síly zemské přitažlivosti. Výhody obou systémů jsou nízké náklady, jednoduché řešení nouzového proudu.

● Hydraulický systém se zařízením Powervator umožní sjezd výtahu směrem dolů.
● Trakční systém se zařízením Powervator umožní jízdu výtahu nahoru nebo dolů v závislosti na zatížení v kleci.
 

 

Trakční zařízení
Už léta majitelé nižších budov mezi dvěma až šesti podlažími kupují lacinější zařízení Powervator pro hydraulické výtahy. Majitelé budov se domnívají, že zařízení ERU pro hydraulické výtahy a trakční výtahy je stejné. Avšak normální proud procházející zařízením Powervator pro trakční výtahy je mnohem větší než normální proud procházející zařízením Powervator pro hydraulické výtahy díky pohonu VVVF a brzdě. Tedy proud generovaný zařízením Powervator při výpadku proudu je mnohem větší. Aby byly splněny požadavky na zvýšený proud, obvod zařízení Powervator pro trakční výtahy musí být robustnější než u zařízení Powervator pro hydraulické výtahy. Kromě toho většina zařízení Powervator pro hydraulické výtahy jsou zařízení pro jednofázový proud, zatímco zařízení Powervator pro trakční výtahy jsou třífázová zařízení. Tento faktor většinou ovlivňuje výrobní náklady.

Jak systém hydraulických výtahů, tak trakčních výtahů stanoví, kdy je návrat pro vyproštění potřebný a iniciuje ho. Zařízení Powervator poskytuje většinou proud při výpadku proudu v budově. Pro iniciaci vyproštění u trakčních výtahů:

● Výtahový rozváděč musí znát tíhu cestujících a rozváděč musí určit, zda klec pojede nahoru nebo dolů v závislosti na této tíze (nutnost vážení),
● Výtahový rozváděč musí dát informaci pohonu VVVF k jízdě revizní rychlostí (je zapotřebí menší proud) do nejbližšího vhodného podlaží.
 

Změny patentovaného softwaru vyžaduje jak software rozváděče, tak software pohonu VVVF, aby vyhovovaly pro vyproštění u trakčního výtahu.

 

 

Autor: Robert S. Caporale, Elevator World | Překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

Zdroj: TZB-info | 2006