Normalizační činnost ISO a CEN

Současně vydávané zprávy ELA (Evropská výtahová asociace) budou pravidelně informovat o pracích, které jsou na programu technické komise pro výtahy evropské normalizační společnosti CEN/TC 10 a příslušných pracovních skupin a na programu technické komise pro výtahy mezinárodní normalizační společnosti ISO/TC 178 a příslušných pracovních skupin.
 


Jsme přesvědčeni, že to je v zájmu všech odborníků, kteří pracují v oblasti výtahů a pohyblivých schodů a kteří dosud mohli pouze z povzdálí sledovat důležité normalizační práce.

V této práci uvádíme detailněji důležité revize dvou hlavních norem pro výtahy v Evropě EN 81-1 a EN 81-2, které se nacházejí v revizi. Je to obrovský úkol.
 


CEN/TC 10

Hlavním úkolem svěřeným CEN/TC 10 je revize EN 81-1/2 - dvou základních norem pro nové výtahy elektrické (1) a hydraulické (2). Technická revize zreorganizuje tyto dvě normy do nového uspořádání EN 81-20 a EN 81-50:

EN 81-20 bude platit pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. Bude zahrnovat všechny technické požadavky na konstrukci trakčních (nyní EN 81-1) a hydraulických (nyní EN 81-2) pohonných systémů. Také bude v budoucnosti zahrnovat požadavky na jiné pohonné systémy.

EN 81-50 bude platit pro zkoušení, výpočty a zkoušky výtahových komponent používaných u všech druhů výtahů, např. výtahů pro dopravu osob, pro dopravu osob a nákladů nebo pro dopravu pouze nákladů. EN 81-50 bude také zahrnovat všechny výpočty pro komponenty z EN 81-1 a EN 81-2.
 


Jaké jsou hlavní důvody pro revizi EN 81-1 a EN 81-2

Od poslední publikace EN 81-1 a EN 81-2 v roce 1998 (V České republice od roku 1999) bylo získáno mnoho zkušeností s aplikací těchto norem a bylo provedeno mnoho změn a dodatků. To zapříčinilo nutnost revize k aktualizaci norem se současnými požadavky a potřebami uživatelů. Hlavními důvody pro revizi jsou:

● Byla publikována řada interpretací článků norem CEN/TC 10, jako odpověď na dotazy uživatelů.


● Koordinační komise notifikovaných orgánů (NBL) také publikovala řadu doporučení pro používání norem (RfU) EN 81-1,2. Tato doporučení jsou obecně akceptována a využívána.


● Pracovní skupina pro výtahy Evropské komise (LGW) vydala řadu požadavků pro objasnění, které je třeba vzít v úvahu a zahrnout do norem, jako zahrnutí specifikací týkajících se zvláštních nástrojů a softwaru.


● Zahrnutí nových technologií, jako jsou programovatelné elektronické systémy v bezpečnostních systémech výtahů (PESSRAL) a výtahy bez strojoven (MRL), které byly zahrnuty do dvou samostatných dodatků k EN 81-1/2.


● Trvalý rozvoj bezpečnostních požadavků a zavedení dalších bezpečnostních vlastností, jako je neúmyslný pohyb klece (s otevřenými dveřmi) (UCMP) a přesnost zastavování a vyrovnávání, které vyústily ve třetí dodatek.


Proces revize

Interpretace
Zásady normalizace
ISO GESR´s a GSP´s
Právní požadavky

Nové technologie
Stav současné techniky

Požadavky uživatelů, připomínky
 


Hlavní zásady pro revizi EN 81-1,2

Pro zajištění použitelnosti norem musí být do základních norem také zahrnuty interpretace, doporučení, dotazy a dodatky.

Výtahová směrnice 95/16/EC byla také doplněna novou strojní směrnicí 2006/42/EC, byla doplněna v předmětu platnosti i v definicích. Na příklad zdvihací zařízení s rychlostí menší než 0,15 m/s byla z předmětu platnosti výtahové směrnice vyřazena. Toto je rovněž zahrnuto ve třetím dodatku.


Dodatky k příslušným směrnicím musí být pro podporu těchto směrnic v harmonizovaných normách rovněž zohledněny.

Nově publikované evropské normy musí odpovídat normalizačním požadavkům stanoveným CEN, především směrnici CEN 414. Směrnice stanoví formát a strukturu evropských norem a navíc požaduje, aby články všech evropských norem týkající se strojního zařízení byly podporovány posouzením rizik. Současný soubor norem EN 81 tento požadavek plní a základní bezpečnostní normy EN 81-1,2 nemohou být výjimkou.


Bude také uplatněna Metoda posuzování rizik podle ISO 14798 na EN 81-1,2. Tyto normy budou uspořádány tak, aby jejich struktura odpovídala požadavkům směrnic CEN 414.

Současné studie a vyhodnocení únikových a bezpečnostních prostor poskytlo hodnotné informace o těchto velice důležitých problémech. Studie "Technické vyhodnocení prostředků k zabránění rizika sevření u výtahů" podle směrnice 95/16/EC je důležitá a je třeba ji věnovat vysokou pozornost. Laboratoř pro zdraví a bezpečnost (HSL) ve velké Británii vypracovala pro tento problém studii financovanou EU.


Zpráva HSL porovnává různé metody poskytující únikové a bezpečnostní prostory včetně opatření podle norem. To je důležitým podkladem pro formulaci požadavků norem pro únikové a bezpečnostní prostory.

● ISO publikoval zprávu ISO/TS 22559-1: Obecné základní bezpečnostní požadavky (GESR´s), která shrnuje světové harmonizační bezpečnostní požadavky pro výtahy. Díky rozsáhlému přijetí a používání norem EN 81-1,2 po celém světě by mohly tyto normy poskytnout předpoklad shody s GESR´s.


● Od poslední publikace EN 81-1,2 se objevila řada nových technologií a inovovaných konstrukcí. Tyto technologie a inovace je třeba důkladně posoudit, a pokud to bude vhodné, začlenit do norem.


Tento nový přístup ke členění a novému číslování norem (EN 81-20 a EN 81-50) je v souladu s novým strukturováním souboru norem EN 81 a zlepší všeobecnou přístupnost pro uživatele. Tak například:

● Normy budou přístupnější různým zaměřením uživatelů, jako jsou konstruktéři, zkušebny, inspektoři atp., budou mít příslušné informace rychle bez nahlížení do různých norem.


● Znění článků bude konsolidováno díky odstranění nadbytečných formulací, sloučením společných řešení pro všechny druhy pohonů a konsolidováním zkoušení, výpočtů a zkoušek pro všechny druhy pohonů.


● V těchto nových normách jsou články podporovány "formálním" posuzováním rizik a jejich tvar je harmonizován se současně platnými normami CEN a ISO.


● Text je srozumitelnější, aby se omezila potřeba pozdějších interpretací a zabránilo se možným nedorozuměním.


● Pečlivě se sledují nové technologie, aby bylo zajištěno, že se využije přiměřená zkušenost s jejich používáním a že se mohou použít, dříve než se začlení do norem.


● Zlepšuje se a zjednodušují se úpravy norem, což učiní rychlejší aktualizaci a publikaci v budoucnosti.

 


Současný stav

Tímto projektem je pověřena CEN/TC 10/WG 1. Projekt je veden taktickými skupinami. Práce byla svěřena řadě "ad hoc" vytvořeným skupinám (AH), podle specifikace úkolů a požadované praxe. Pracovní skupiny "AH" jsou složeny ze 46 odborníků všech oblastí výtahové profese.

● Výsledky práce pracovních skupin budou vyhodnocovány CEN/TC 10/WG 1.
● Veřejné připomínkování se očekává uprostřed roku 2009.
● Formální hlasování v CEN se očekává koncem roku 2010 nebo o trochu později.
 

CEN/TC 10
CEN/TC 10/WG 1
Taktické skupiny - revize EN 81-1 a EN 81-2

AH 1 Příslušné směrnice
AH 2 Ochrana dveří
AH 3 Výpočet trakce
AH 4 Posuzování rizik
AH 5 A a B normy

AH 6 Elektrické záležitosti
AH 7 Vodítka
AH 8 Zachycovače/omezovač rychlosti
AH 9 Nárazníky (s AH 8)

AH 10 Hydraulické záležitosti
AH 11 Nová struktura EN 81
AH 12 Revize EN 81-1,2
AH 13 Bezpečnostní prostory v horní části šachty a v prohlubni

AH 14 Mechanické rozhraní mezi budovou a výtahem
AH 15 Dokumentace
AH 16 Zkoušky
Ah 17 Externí otázky
 


Pravidelná setkání - celkem 46 odborníků

Mezinárodní rozměr revize EN 81-1,2
EN 81-1 a EN 81-2 jsou široce přijímány jako národní normy i v mnoha zemích mimo Evropskou unii, především v Asii a Pacifiku. Aby bylo zajištěno, že normalizační společnosti v těchto zemích budou o revizi těchto norem plně informovány a budou očekávat její výsledek, CEN/TC 10 zorganizoval setkání s výměnou informací s Čínou, Japonskem, Koreou, Ruskem nebo Ukrajinou, která má s CEN dohodu o spolupráci a podílí se na této práci.

Kromě toho v rámcové dohodě o spolupráci mezi CEN a ISO se budou čtyři odborníci z ISO/TC 178 účastnit na revizích jako pozorovatelé. To poskytne možnost výměny zkušeností těchto dvou výborů.
 


Aktualizovaná struktura souboru norem EN 81

Po dokončení norem EN 81-20 a EN 81-50 bude struktura souboru norem EN 81 vypadat takto:
 


Soubor norem EN 81

EN 81-1x Základní požadavky a interpretace
10 Systém souboru norem EN 81
11 Interpretace *
12 Postupy posuzování rizik (ISO/TS 14498 platí už nyní)

 
EN 81-2x Výtahy pro dopravu osob a nákladů
20 Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů*
   - trakční
   - hydraulické
   - jiné
21 Výtahy pro dopravu osob v existujících budovách
22 Výtahy pro dopravu osob pohybující se po nakloněné rovině
● 28 Dálková nouzová signalizace u výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů
 

EN 81-3x Výtahy pro dopravu nákladů
30 Malé nákladní výtahy
31 Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu do klece
 

EN 81-4x Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů
40 Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
41 Schodišťové výtahy a svislé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
43 Výtah pro přístup na pracovní místa
 

EN 81-5x Zkoušení a výpočty
50 Zkoušení, výpočty a zkoušky výtahových komponent *
51 Typové zkoušky výtahů
58 Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří


EN 81-6x Dokumentace výtahů
60 Soubor technické dokumentace a návodu pro používání zvláštních výtahů pro dopravu osob a nákladů
61 Soubor technické dokumentace a návodu pro používání výtahů pro dopravu nákladů
● 68 Dálkové sledování


EN 81-7x Zvláštní požívání výtahů osobami a pro náklady
70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
71 Výtahy odolné vandalům
72 Požární výtahy
73 Chování výtahu při požáru
76 Používání výtahů pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu
77 Výtahy při zemětřesení


EN 81-8x Existující výtahy
80 Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících pro dopravu osob a nákladů
81 Modernizace výtahů
82 Zlepšení přístupnosti existujících výtahů
83 Zvýšení odolnosti existujících výtahů proti vandalům


Legenda
Publikovaná norma
Zpracovávaná norma
Připravovaná norma

* Připravovaná norma při revizi EN 81-1,2

 


Autor: Elevator World

Zdroj: TZB-info | 2009