Kdy je potřeba stavební povolení pro provádění změn výtahů

Provádění podstatných změn výtahů, vyvolaných odstraňováním existujících nebezpečí a z nich vyplývajících provozních rizik, je v nemalém počtu případů spojeno s nutností vydání stavebního povolení nebo s požadavkem na ohlášení stavby.

 

 

Přehled změn výtahů, před jejichž realizací je potřebné kontaktovat stavební úřady za účelem vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby podle požadavků zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, byl konzultován s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Na základě četných dotazů ze stran členských firem, ale i vzhledem k poznání, že přehled zřejmě nemají k dispozici stavební úřady, které jsou metodicky řízeny MMR a v podstatě dohlížiteli a výkonným orgánem k naplňování stavebního zákona zveřejňujeme dohodnutou verzi. Není vyloučeno, že vládou již přijaté nové znění stavebního zákona nedozná v požadavcích na stavební řízení změny. Usuzujeme však, že minimálně do doby nabytí účinnosti novelizovaného zákona se lze přidržovat dohodnutého výčtu změn, u kterých je nutno vyžádat stavební povolení, nebo u kterých postačuje ohlášení stavby.

 

 

PŘEHLED PODSTATNÝCH ZMĚN VÝTAHŮ, před jejichž realizací je potřebné kontaktovat stavební úřady za účelem vydání stavebního povolení nebo provedení ohlášení stavby v souladu s požadavky zákona č. 50/1976 Sb.
 

I. STAVEBNÍ POVOLENÍ - § 55 odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb.
(změny, jejichž realizace by mohla zasáhnout do nosných konstrukcí stavby nebo změnit vzhled stavby)

 

Podstatné změny výtahů
(v souladu s ČSN 27 4011)
Stavební povolení
4.1 a) změny technických parametrů výtahu
 • ZDVIH VÝTAHU

 

ANO - pokud dojde ke změně celkové výšky šachty výtahu

4.1 c) změny částí výtahu
 • ROZMĚRY ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU, v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu je nosnou částí stavby
 • HYDRAULICKÝ VÁLEC VÝTAHU, v případě, je-li umístěn ve středu šachty

 

 

ANO

ANO

4.1 d) úpravy stavební části výtahu
 • STROJOVNA VÝTAHU, v případě zásahu do stávajících konstrukcí stavby, nebo změny vzhledu stavby
 • PROSTOR PRO KLADKY VÝTAHU, v případě zásahu do stávajících konstrukcí stavby, nebo změny vzhledu stavby
 • ZDĚNÁ ŠACHTA VÝTAHU, v případě změn rozměrů šachty a jejího umístění
 • PROHLUBEŇ ŠACHTY VÝTAHU, v případě zásahu do nosných konstrukcí stavby

 

 

ANO

ANO

ANO

ANO

 
 

II. OHLÁŠENÍ STAVBY - § 55 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb.
(změny, jejichž realizace by neměla zasáhnout do nosných konstrukcí stavby nebo změnit vzhled stavby)

 

Podstatné změny výtahů
(v souladu s ČSN 27 4011)
Ohlášení stavby
4.1 a) změny technických parametrů výtahu
 • NOSNOST VÝTAHU


ANO - s doložením statického posouzení dotčených částí stavby společně s dokumenty podle § 12 vyhl. č. 132/1998 Sb.
4.1 c) změny částí výtahu
 • VÝTAHOVÉHO STROJE


 • DRUHU NEBO TYPU VODÍTEK VÝTAHU, pokud jsou zavěšená


 

ANO - s doložením statického posouzení dotčených částí stavby společně s dokumenty podle § 12 vyhl. č. 132/1998 Sb.

ANO - s doložením statického posouzení dotčených částí stavby společně s dokumenty podle § 12 vyhl. č. 132/1998 Sb.

4.1 d) úpravy stavební části výtahu
 • KOVOVÁ SAMONOSNÁ ŠACHTA VÝTAHU, v případě změny výplně ohrazení šachty
 • ZMĚNA PROVEDENÍ (materiálu) NEBO DOPLNĚNÍ OHRAZENÍ ŠACHTY VÝTAHU

 

 

ANO


ANO

 

Ohlášení stavby je nutné požádat také v případě změny podmínek užívání výtahu.

 

 

Autor: Ing. Bohuslav Kratěna, České sdružení pro výtahovou techniku

Zdroj: TZB-info | 2005