Jaké jsou povinnosti majitele budovy při zajištění bezpečnosti výtahů?

Pomineme-li oblast pracovněprávních vztahů (zákon č. 309/2006 Sb.), vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z § 415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Jednoznačný právní závěr k tomuto ustanovení je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. A právě české technické normy jsou jediné, které řeší otázky spojené s povinnostmi zajišťujícími bezpečný provoz výtahů.  Jaké jsou základní povinnosti, které by měl  majitel budovy respektovat, aby výše uvedenému ustanovení vyhověl? Jsou to:
 


● udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy

● udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma), po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu (6 měsíců) a před jeho opětovným uvedením výtahu do provozu

● zajistit servisní firmě průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob

● zajistit podmínky pro vykonání odborných zkoušek, provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007, vzít v úvahu zjištěná provozní rizika výtahu a tyto co nejrychleji odstranit čímž se zbaví následků z obecné odpovědnosti za škody

● zajistit předepsané osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu

● zajistit vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami než je servisní firma, zajistit jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou

● zajistit trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.

 


Autor: UVP ČR

Zdroj: UVP ČR | 2008