Inspekční prohlídky výtahů - postavení Inspekčních orgánů

V článku Inspekční prohlídky výtahů pohledem ČSN EN 81-80 jsem se zamýšlel nad vazbami při provádění Inspekčních prohlídek výtahů - především pohledem nové normy ČSN EN 81 - 80, která v České republice platí od 1.7.2004. Doba více než jednoho roku už je dost dlouhá na to, aby mohlo být provedeno zhodnocení či zamyšlení se nad problémy, které při těchto činnostech vznikají.
 

 
Pro posuzování rizik, která vznikají při provozu výtahů, bylo použito doporučení ISO/TS 14798:2000 - Metodologie analýzy rizik u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Tato metodologie velmi podrobně pojednává o způsobech zjišťování rizik, jejich "oceňování" a o zařazení do kategorií závažnosti atd.
 
Využitím této metody pak byla vytvořena zmíněná norma - u nás vydána jako ČSN EN 81-80 - Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. V předmětu této normy jsou uvedena pravidla pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů s cílem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů, s využitím současného stavu bezpečnostní techniky. Přijetím této normy pak došlo i k úpravám dalších souvisejících norem, zvláště pak ČSN 27 4007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu. I tato norma má stejné datum účinnosti - 1.7.2004. V ní se uvádí termíny provádění prvních a opakovaných Inspekčních prohlídek a postupy aplikace výše zmíněné normy.
 
Norma také uvádí, kdo tyto Inspekční prohlídky provádí. Zde se vyskytly určité problémy, protože byly prováděny Inspekční prohlídky i Inspekčními orgány, které měly akreditaci jinou, než předepsanou. Norma uvádí typ A podle ČSN EN 45004, prohlídky však byly prováděny i Inspekčními orgány typu C, což bylo v zásadním rozporu z požadavky nezávislosti.
 
Norma ČSN EN 45 004 byla nahrazena letos v březnu novou normou ČSN EN ISO/IEC 17 020, která normu ČSN EN 45 004 zcela nahrazuje. V úvodu této normy se zcela jasně deklaruje, že norma byla vypracována s cílem zvýšit důvěru v ty orgány, které provádějí inspekci. Uváděné požadavky na nezávislost Inspekčních orgánů se liší v závislosti na legislativě a potřebách trhu. Je využíváno znění článku 2.1 Inspekce - kde se zkoumají služby - zda jsou ve shodě s požadovanými požadavky.
 
Zde bych si dovolil citovat znění článků 4.1 a 4.2.:
 
4.1. Všeobecně
Zaměstnanci inspekčního orgánu a jeho externí spolupracovníci nesmějí mít komerční, finanční ani jiné zájmy, které by mohly ovlivnit jejich úsudek. Musí být uplatňovány takové postupy, které zajistí, aby osoby nebo organizace stojící mimo inspekční orgán nemohly ovlivnit výsledky prováděných inspekcí.
 
4.2. Nezávislost
Inspekční orgán musí být nezávislý v rozsahu, který je požadován s ohledem na podmínky, za nichž poskytuje svoje služby. V závislosti na těchto podmínkách musí splňovat minimální kriteria stanovená v jedné z normativních příloh A, B nebo C.
 
Jak jsem již uvedl naše předpisy uvádí potřebu, aby inspekční orgán byl typu A
 
Tedy:
 
4.2.1 Inspekční orgán typu A
Inspekční orgán poskytující služby "třetí strany" musí splňovat kriteria přílohy A (normativní).
 
Zde je tedy na místě uvést i tato kriteria - tedy:
 
Příloha A (normativní)
Kriteria nezávislosti pro inspekční orgán typu A
 
Inspekční orgán zmíněný v 4.2.1 musí splňovat tato kriteria:
 
A.1 Inspekční orgán musí být nezávislý na zainteresovaných stranách. Inspekční orgán ani osoby odpovědné za provádění inspekcí nesmí být projekčními organizacemi, dodavateli, montážními organizacemi, nákupčími, vlastníky, uživateli nebo subjekty, které provádí údržbu předmětů podléhajících inspekci, ani oprávněnými zástupci jakékoli z těchto stran.
 
A.2 Inspekční orgán a jeho zaměstnanci a externí spolupracovníci nesmějí být zainteresováni na činnostech, které by mohly narušit nezávislost jeho úsudku a věrohodnost ve vztahu k jejich inspekčním činnostem. Zejména se nesmějí přímo podílet na návrhu, výrobě, dodávkách, montáži, používání nebo údržbě předmětů inspekce nebo podobných konkurenčních produktů.
 
A.3 Všechny zainteresované strany musí mít přístup ke službám inspekčního orgánu. Nesmějí být stanoveny žádné přehnané finanční nebo jiné podmínky. Postupy, podle nichž inspekční orgán pracuje, musí být uplatněny nediskriminujícím způsobem.
 
Tolik z citace důležitých předpisů.
 
Je potřeba konstatovat, že konkurenční prostředí na českém trhu existuje - inspekčních orgánů pracuje celkem 9 s příslušným typem - t.j. A.
 
Zhruba na třetině výtahů již byly inspekční prohlídky provedeny - to je pro provozovatele důležitá věc - už ví dokdy a co bude muset na výtahu vyměnit, opravit apod.
 
Změna ČSN 27 4007, která bude platit pravděpodobně od 1.1.2006 pak zkracuje termín na provedení první inspekční prohlídky u nejstarších výtahů (uvedených do provozu před 1.1.1993) na březen 2006.

 

 

Autor: Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2006