Informace pro majitele a provozovatele výtahů

Článek je určen pro všechny majitele nebo provozovatele výtahů a týká se především problematiky všech výtahů, které byly vyrobeny a instalovány před rokem 1993. Přehledně jsou shrnuty hlavní požadavky, na které je třeba si dát pozor při plánované rekonstrukci výtahu.
 

 
Máme výtah - co s ním?
 
Již bylo popsáno mnoho papírů a ještě víc toho bylo namluveno okolo problémů, které se dotýkají každého z nás - kdo bydlíme v domě s výtahem.
 
Co s dalším provozem výtahů, které již dosluhují?
 
Tak jako každé technické zařízení - i výtah, a ten především, si zasluhuje přiměřenou péči a čas od času opravy nebo dokonce výměnu.
 
Proč "především"?
 
Výtah je totiž zařízení s vysokým stupněm provozního rizika a patří spolu s tlakovými aparáty mezi dvě (víc jich není) komodity s tímto přívlastkem v rámci Evropy a protože v Evropě již jsme, tak tedy i u nás je tomu stejně.
Pokud se zamyslíme, proč tomu tak je, zjistíme, že výtah je poměrně složité zařízení, které je však ovládáno de facto kýmkoli a zde jsou míněny hlavně malé děti. Přepravovaná osoba, potom, co výtahu dá signál, aby jí přepravil z bodu A do bodu B, nemá po zmáčknutí ovládače již téměř žádnou možnost ovlivnit chování výtahu, protože nelze předpokládat, že všechny osoby používají výtah a mají připravený prst na ovládači "STOP", aby jej mohly kdykoli zastavit - tuto konstrukci uvažování už vůbec nelze použít u dětí.
Všechny výtahy dodávané do KBV (komplexní bytové výstavby) a zde nutno říci přímo - do panelových domů byly dodány na úrovni tehdejší techniky a cen. Dnes již vykazují mnoho nebezpečí (provozních rizik) a dalších nedostatků, z nichž některé mohou přímo ovlivnit zdraví přepravované osoby a další zase vykazují nebezpečí pro obslužný personál (míněno servisní firmy).
Bylo by však iluzorní se domnívat, že je možné všechno, co naleznou servisní firmy a Inspekční činností potvrdí Inspekční orgány, odstranit velmi rychle. Však také nejkratší termín, který v závěru svojí inspekce navrhnou Inspekční orgány majiteli/provozovateli je 5 let.
 
Nicméně vycházejme ze skutečnosti:
 
Předvídavý majitel/provozovatel výtahu si na základě nálezu své prověřené servisní firmy nechal provést od Inspekčního orgánu inspekční prohlídku. A hle, její výsledky potvrdily skutečnosti již zjištěné dobrou servisní firmou.
Na běžném osobním výtahu o nosnosti 250 kg s rychlostí do 0,71 m/s je nalezeno kolem 30 - 40 nebezpečí/nebezpečných situací (provozních rizik) různých kategorií. A v nálezu je uvedeno, že řada z nich by měla být odstraněna do 5 let (vysoká úroveň rizika), další pak do 10 let (střední úroveň rizika) a také tam jsou nalezeny takové, u kterých je termín dá se říci volný - odstraňuje se v případě opravy toho příslušného dílu.
 
Inspekční orgán je však schopen provést hlubší analýzu nebezpečí/nebezpečných situací - provozních rizik (budu dále tento termín používat), která jsou na výtahu nalezena a hlavně - je schopen posoudit návrhy servisních firem na odstranění rizik jako takových - to znamená rozsah opravy.
 
Zde je nutné říci, že možností, jak odstranit provozní rizika, co se týče časového průběhu, moc není. V podstatě jsou pouze dvě - buď se odstraní všechna zjištěná provozní rizika najednou, nebo se řešení rozdělí do několika etap. Druhá možnost má však několik úskalí - mezi hlavní patří problém s uzavřením výtahu několikrát, a to na nezanedbatelnou dobu a pak také technický problém - některé z částí výtahu jsou v první etapě opraveny nebo upraveny - (to stojí nějaké peníze) a v druhé pak vyměněny - to zase stojí peníze.
 
Protože na trhu v České republice jsou již výrobky, které mohou nahradit výtahy v panelových domech všech provedení, rychlostí a nosností, které se v nich vyskytovaly, je jen na majitelích/provozovatelích výtahů pro jakou variantu se rozhodnou.
 
Moje doporučení je však jednoznačné - odstranit všechna rizika najednou
 
Tím však nemyslím, že to musí být ihned.
Každá dobrá servisní firma musí dát majiteli/provozovateli záruku, že další užívání výtahu (po provedení Inspekční prohlídky) je bezpečné a že na něm nejsou závady, které přímo ohrožují život přepravovaných osob. Ty závady, které jsou závažné, označené stupněm rizika "vysoké" je nutné se servisní firmou rozebrat. Je možné, že servisní firma doporučí některá rizika odstranit ihned, pak může následovat situace výše popsaná - investované peníze se již nevrátí, tím myslím například situaci, kdy servisní firma doporučí instalovat do klece výtahu klecové dveře (pokud na výtahu nebudou). Ty však posléze, např. v případě, bude-li řešení odloženo kvůli finančním prostředkům o dva, tři roky, budou odstraněny, protože bude dodána zcela nová klec s jinak řešenými dveřmi. Zde je nutné si povšimnout faktu, že v žádném případě nedoporučuji instalaci tzv. optických clon, závor, či jiného podobného zařízení, protože správné optoelektronické ochranné zařízení, které by v plném rozsahu nahradilo dveře v kleci, je velmi drahé - a takové, které nabízejí některé firmy za cca 20-30 tisíc, v žádném případě nesplňuje požadavky dané normami.
 
Nyní je čas na připomenutí, že výtah sám je jen část celého problému s ním, protože výtah vždy jezdí v nějaké šachtě. A ta sama o sobě - v případě, je-li nevhodně provedena, přinese další náklady - v extremním případě stejně vysoké, jaké jsou v případě náhrady vlastního výtahu. O něco lepší je situace, jezdí-li výtahy ve zděných (panelových) šachtách než v případech, kdy výtahy jezdí v samonosných konstrukcích, které jsou vyplněny tu sádrokartonem, tu drátosklem nebo pletivem s různou velikostí ok a také v různé úrovni jejich údržby - popraskaná skla, roztrhané sítě, propálené otvory apod.
 
Je zapotřebí spravedlivě říci, že některá rizika, která na výtahu budou zjištěna se nedají bez extremně drahé investice odstranit - mezi ně např. patří - nedostatečný horní volný prostor ve výtahové šachtě - souvisí se skladbou panelů, nevhodný vstup do prohlubně výtahů - opět hlavně co do rozměru - hrozí problém se spodní vodou. To jsou ty nejzávažnější - řešení bude přijato podle návrhu servisní firmy s tím, že zůstane určitá míra "zbytkového" rizika i po provedení nápravných opatření.
 
Jak tedy postupovat?
 
1. Nechat si provést správným Inspekčním orgánem inspekční prohlídku.
 
2. S ohledem na stáří výtahu probrat závěry z inspekční prohlídky se svojí servisní firmou. Ta by měla umět navrhnout komplexní řešení - na které stačí její kapacita, strojní vybavení, náhradní díly, možnost výroby, možnost zajištění si dalších řemesel.
 
Na základě závěrů inspekční prohlídky by si měl majitel/provozovatel určit požadavky na servisní firmu - např. na to, aby tato firma zajistila všechno - tzn., aby přeneseně plnila funkci gen. dodavatele. Bude-li mít potřebu svářečů - tak by je měla jako správná servisní firma mít, nebo bude-li potřebovat zednické práce, sklenářské práce atd. - měla by si je umět zajistit. Pokud to nebude umět - není to správná servisní firma. Majitelé/provozovatelé by si měli dát pozor také na kapacitu servisní firmy - jsou-li např. v objektu stejně staré výtahy čtyři a bude třeba je opravit jeden za druhým všechny - musí mít firma dostatek kapacity tak, aby tyto práce mohla provést za sebou nebo koordinovaně najednou ve všech objektech etapu za etapou.
 
Na co nesmí servisní firma zapomenout?
 
Zvolíme si například jako vzor osobní výtah, nosnost 250 kg, šachta buď zděná (panelová) nebo samonosná konstrukce ohrazená poli s výplní z drátěného pletiva - totéž čelní portál výtahu.
 
1. Firma musí odstranit všechna provozní rizika nalezená při inspekční prohlídce. Pokud na některé nedosáhne, což je pravděpodobné, musí je tedy alespoň snížit a vyčíslit zbytkové riziko - o něm musí být majitel/provozovatel informován.
 
2. A teď vezměme výtah hezky odshora dolů.

 
 
MUSÍ BÝT PROVĚŘENO A ŘEŠENO:
 
a)

Vstup do strojovny - pokud je po žebříku, zda je správně konstruován?
Dá se vhodně zavěsit?
Není příliš dlouhý - pozor na max. možnou délku?
Existuje místo pro jeho uložení a uzamčení pokud není potřeba?
 
b)

Pokud poklopem - má správnou velikost? Lze ji upravit?
Je vyvážen?
Dá se zajistit v otevřené poloze?
Pokud na něm je zámek, dá se poklop otevřít z druhé stany bez použití nářadí nebo klíče?
Je za ním správně připevněné a velikostí vyhovující madlo?
Pokud se neleze rovnou do strojovny - není na cestě k ní nějaký schod?
Jestli ano - vyhovuje výška, není jej potřeba označit? Další madlo?
 
c)

Je-li prostor mezi výlezem a strojovnou oddělen - např. stěnou z drátěného pletiva:
Je toto pletivo vyhovující? (velikost ok a volných ploch pletiva)
Jsou vstupní dveře z tohoto prostoru do vlastní strojovny správné velikosti?
Otevírají se ven ze strojovny?
Mají takový zámek, aby dveře šly ze strojovny otevřít bez použití nástroje (např. klíče)?
 
d)

Pokud je vstup do strojovny přímo - "rovnou nohou" dveřmi:
Mají dveře správnou velikost?
Otevírají se ven ze strojovny?
Nevětrá se pomocí nich strojovna?
Pokud ano, jsou otvory dostatečné?
Mají takový zámek, aby dveře šly ze strojovny otevřít bez použití nástroje (např.klíče)?
 
e)

Je osvětlení přístupových cest dostatečné?
 
f)

Je podlaha strojovny nekluzná a neprašná?
 
g)

Jsou ve strojovně a na vstupech do ní všechny informační tabulky, návody a upozornění?
 
h)

Je ve strojovně ruční svítidlo?
 
i)

Je ve strojovně příslušný hasící přístroj?
 
j)

Je hlavní vypínač výtahu dostatečně dimenzován a je možné jej uzamknout?
 
k)

Máme periodickou el.revizi na hlavní přívod k výtahu?
 
l)

Je osvětlení strojovny dostatečné? Je umístěno správně?
 
m)

Není ve strojovně nějaké jiné - k výtahu nepříslušící zařízení?
 
n)

Je strojovna stavebně v pořádku? Neteče do ní? Nepromrzá? Je vymalovaná?
Nejsou tam výstupky, schody, nezakryté kanály? Jakou má výšku? Je v ní montážní nosník?
Je označen nosností? Je-li nízko - je označen? Jak je větraná?
Pokud oknem - dá se okno zajistit v přiotevřené poloze?
 
o)

Jaké jsou hlukové poměry v domě? Stěžuje si někdo na hluk ze strojovny nebo od výtahu?
 
p)

Půjde umístit na podlahu rošt pod nový stroj? (kvůli hlukové izolaci)
 
q)

Jsou otvory do šachty ze strojovny olemovány?
 
r)

Budeme měnit pohon - výtahový stroj? Je instalována odkl. kladka? - v podlaze nebo nad ní?
 
s)

Budeme měnit lana, a to všechna i lano OR?
 
t)

Budeme měnit omezovač rychlosti a koncový vypínač?
 
u)

Budeme měnit vodítka klece? Možná budeme muset vybourat stará.
 
v)

Možná budeme muset zlikvidovat vodítka vyvažovacího závaží nebo na začátek alespoň instalovat bezpečnostní spínače.
 
w)

Možná budeme muset vybourat kanál pro elektroinstalaci v podlaze strojovny - ke stroji, OR, KV, k výtahovému rozváděči, do šachty atd.
 
x)

Jak vypadá výtahový rozváděč? Budeme jej měnit nebo bude etapa, kdy bude ponechán?
 
y)

Kolik má dům podlaží? Nebudeme muset instalovat dorozumívací zařízení - strojovna - klec?
 

 
Vyčerpal jsem téměř všechna písmenka abecedy a ještě jsem se nedostal ze strojovny.
 
Stejným způsobem je třeba si dále položit otázky, které se budou stejným způsobem jako na strojovnu vztahovat i na další zařízení výtahu umístěná ve výtahové šachtě - tedy na klec a vodítka, vyvažovací závaží a jeho vodítka, el. instalaci v šachtě, vč. svorkovnic, trubek, vedení a jejich upevnění, nárazníky, napínací závaží OR, stavěcí zařízení, ohebné kabely a jejich upevnění, stavební řešení a stav výtahové šachty (přejezdy) a její osvětlení, voda v prohlubni? Ohražení výtahové šachty a jeho stav, šachetní dveře a jejich stav a upevnění vč. možnosti jejich nouzového otevření správným klíčem pro nouzové otevření, čelní portál a jeho stav, venkovní ovládače a signalizace, samozavírače, dovírače, systém ALARM, oboustranné dorozumívací zařízení mezi klecí a místem se stálou vyprošťovací službou servisní firmy a ... není vyloučeno, že jsem na něco zapomněl.
 
Mimo to je potřeba mít v pořádku příslušnou technickou dokumentaci k výtahu od původního stavebního povolení přes kolaudační rozhodnutí - výtah kdysi býval zmiňován v povolení stavby samostatně, přes technickou dokumentaci k výtahu jako je dispoziční výkres, schéma el. zařízení, statický výpočet, mazací plán, atest nosných prostředků, provozní dokumentaci - jako je Kniha výtahu nebo Pasport, Kniha odborných prohlídek, Kniha provozních prohlídek, zápisy z předcházejících odborných zkoušek, provozních úředních zkoušek - byly-li vykonány záznamy o středních opravách, modernizacích a příslušných zkoušek po nich, servisní smlouvu se servisní firmou vč. všech změn - tzn. v platném znění, pokud nevykonává tato firma funkci dozorce výtahu /a to by měla/ tak doklad o zaškolení, přezkoušení a souhlas servisní firmy s jinou osobou, která tuto funkci jejím jménem vykonává. Dobrý provozovatel - má-li více výtahů, by pak měl vlastnit minimálně technickou normu, která pojednává o provozu a servisu výtahů tj. ČSN 27 4002 v originále, tj. nikoliv rozmnoženou.
Pokud se na výtahu stal v průběhu jeho života úraz přepravované osoby, tak také záznam o něm s příslušnými doklady o vyšetřování.
 
Pokud si na výše položené otázky odpoví majitel/provozovatel výtahu ve spolupráci se servisní firmou, dostane se mu odpovědí nakolik je potřebné a v jakém rozsahu provést opravu výtahu. Na trhu jsou firmy, které to všechno umějí, ale není jich bohužel moc. Firem, které si na to "troufnou" je celá řada, ale pozor na ně - i zde platí české přísloví "POZDĚ BYCHA HONIT".
 
Možností, jak prověřit nabídky a nenechat se napálit je celá řada - vždy však je zapotřebí dodat všechny podklady a nabídky, aby celá oprava mohla být konfrontována v celém rozsahu problému. Toto umí soudní znalci a Inspekční orgány.
 
Jistě mi dáte za pravdu, že bude nejlepší opravu výtahu provést "zgruntu", aby všechny otázky mohly být zodpovězeny bez dalších otazníků.
 
Přeji všem zodpovědným majitelům/provozovatelům dobrý úsudek a správné rozhodnutí.
Stále totiž na Vás někde číhá § 415 Občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.

 

 

Autor: Ing. Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů), Václav Vaněk (TÜV CZ)
Zdroj: TZB-info | 2005