Hydraulické výtahy ano či ne?

V článku se autor zamýšlí nad problémy, které provází volba zákazníků, kteří si objednávají hydraulický výtah pro běžnou přepravu osob. Tento fenomén je zvlášť patrný v Praze, kdy jsou dodávány hydraulické výtahy, často i bez vnějšího ohrazení, "přilepené" z vnitrobloku domů - pak celý výsledek působí jako "pěst na oko".
 


Zásadní nevýhody hydraulických výtahů pro dopravu osob: Příklad - nový výtah, nosnost 450 kg, 7 stanic, zdvih cca 20 m.
 


1. Potřeba vyššího příkonu elektrického motoru

K porovnání potřebného příkonu je vždy u hydraulického výtahu zapotřebí vyššího příkonu i potřeba vyšší hodnoty jištění hlavního přívodu - např. modelová situace:

Hydraulický výtah
nosnost 450 kg (nejnižší nosnost výtahu, který vyhoví i pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace)

● počet stanic - 7
● zdvih - cca 20 m
● rychlost jízdy 0,63 m/sec
● příkon 9,5 kW
● jištění přívodu 50 A
● regulace rozjezdu a dojezdu pomocí funkce ventilů v rozvodné části hydraulického agregátu
● spotřeba elektrické energie POUZE při jízdě směrem nahoru, dolů zanedbatelná - vypouštění média zpět do nádrže agregátu - zátěž sítě nevhodná


Elektrický výtah
nosnost 450 kg (nejnižší nosnost výtahu, který vyhoví i pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace)

● počet stanic - 7
● zdvih - cca 20 m
● rychlost jízdy 1,00 m/sec
● příkon 4,5 kW
● jištění přívodu 25 A
● regulace rozjezdu as dojezdu pomocí plynulé regulace frekvenčním měničem - zátěž sítě vhodná
 

Tato situace se dá popsat i čísly - výpočtem, který pro ilustraci zjednodušuje situaci pouze na dobu jízdy - nahoru a dolů - jeden cyklus. (nepočítám s dobou rozjezdu, zastavování a časy na otevírání a zavírání dveří, nástup a výstup).

Hydraulický výtah:
● 20 m zdvih - rychlost 0,63 m/sec
● nahoru 9,5 Kw
● dolů pouze vypouštění
● 20 m/0,63 = 31,74 [sec] x 9,5 [kW] = 301,53 [kWs]

 

Elektrický výtah:
● 20 m zdvih - rychlost 1,00 m/sec
● nahoru i dolů 4,5 kW
● 40 m/1,00 = 40,0 [sec] x 4,5 [kW ] = 180,0 [kWs]
 

Tedy - každá jízda nahoru a dolů při úvaze plného zdvihu - elektrický výtah ušetří 121,53 [kWs] elektrické energie, což vyjádřeno jinak je 121,53/60 = 2,0255 [kWmin] .../60 = 0,03376 [kWh] ... x počet jízd, např. 30 = 1,0128 [kWh].

To je již faktická úspora.

Při uvažovaném modelovém příkladu, že dům má 7 stanic, lze předpokládat frekvenci minimálně 150 jízd výtahu/den (nasčítaně přes plný zdvih) - pak bude denní úspora činit 5 x 1,0128 = 5,064 [kWhod] což již činí při úvaze ceny (?) - 3,50 [kč/kWh] nezanedbatelných 17,72 Kč/den. Dále pak za jeden měsíc (průměr 30 dnů) tedy 531,72 Kč.

Je také nutné uvažovat ve výpočtu s cenou pravidelného trvalého poplatku za velikost (dimenzi) jističe. Neznám aktuální ceny, nicméně ze zkušeností mohu tvrdit, že pravidelný poplatek za 50 A a 25 A je o 100% vyšší (u 50 A). Činí-li poplatek např. 60 Kč u 25 A a 120 Kč u 50 A - ve skutečnosti jsou zřejmě vyšší, pak měsíční rozdíl je 60 Kč.

Doplním-li tuto částku do měsíčního výpočtu, pak tedy: 531,72 + 60,0 = 591,72 Kč, za rok pak x 12 = 7100,64 Kč.

Do této spotřeby není započítána další spotřeba - konkrétně spotřeba el. energie při dorovnávání výtahu. Tato činnost se děje automaticky, protože vlivem i byť sebemenších netěsností dochází k poklesu klece a systém pak jí dorovnává.

Dále u výtahů venkovních bývá velmi často jako ohrazení použito sklo - v letních měsících může dojít ke značnému oslunění a pak je nutné dodat hydraulický výtah s chladičem oleje - ten má také spotřebu elektrické energie. Naopak v zimním období je nutné vřazovat do nádrže hydr. agregátu topení a naprogramovat výtah tak, aby vykonal určitý počet jízd při poklesu vnější teploty, aby olej v systému neztuhnul tak, že by výtah nebyl schopen pohybu nebo by mohl jezdit velmi nekomfortně - trhavá jízda apod. V extremních případech je pak nutné instalovat do výtahové šachty i její vytápění, aby vůbec mechanické části výtahu byly funkční. Poslední potřeba takovéhoto vytápění je extremní, první dvě naprosto běžné.

I částky za spotřebu el. energie takto spotřebované je nutné započítat do celkových úspor.
 


2. Hydraulický olej

Přes fakt, že hydraulický olej je v uzavřené nádobě spolu s pohonným čerpadlem, olej hydroskopuje a z potřeby zachování jeho technických hodnot je nutné v období 3-5 let provádět jeho kontrolu, ta stojí cca 1500,- Kč. Pokud je při této kontrole zjištěno, že je nutné olej vyměnit, pak náplň - resp. její výměna stojí okolo 40 000,- Kč.
 


3. Možné ekologické problémy

Strojovna hydraulického výtahu a prohlubeň výtahové šachty musí být provedena jako nepropustná, protože je nutné počítat i s únikem oleje, který může v určitých lokalitách, pokud by se dostal do veřejné kanalizace, způsobit ekologickou katastrofu, nebo mírněji vyjádřeno problém.
 


4. Kvalita jízdy

U modelového příkladu vznikají u hydraulického výtahu nepříjemné pocity pro uživatele - ve vyšších patrech dochází při nástupu cestujících ke zhoupnutí klece, což cestující pociťují jako vadu.

Při dojezdech do nejvyšších stanic je agregát (byť je vždy vzdálen od výtahové šachty) hlučný - přenáší se hydr. olejem, stejně tomu bývá i při jízdě dolů - při vypouštění oleje zpět.

Rychlost jízdy není konstantní, kolísá v závislosti na počtu cestujících a místě klece výtahu v šachtě.

Na závěr si dovolím konstatování:

I hydraulické výtahy mají svou výhodu. Která to je? Hydraulické výtahy jsou schopny na krátké vzdálenosti převézt velká, těžká břemena bez potřeby budování strojovny u takovýchto výtahů nad šachtou - typický příklad jsou autovýtahy (stejně ale zůstane vysoká spotřeba el. energie - zde ještě vyšší a nutnost investovat do kvalitní stavební části výtahu).

Mám za to, že dnes, kdy již všichni vyspělí dodavatelé výtahů umí dodat výtah bez strojovny s pohonem umístěným ve výtahové šachtě, existuje pramálo důvodů pro volbu hydraulického výtahu pro dopravu osob.

Výše uvedené by mělo posloužit hlavně potencionálním zájemcům o hydraulické výtahy.

 

 

Autor: Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2006