DOSLUHUJÍCÍ VÝTAHY JSOU NEBEZPEČNÉ

Od 1. dubna musí provozovatelé respektovat přísnější předpisy. Mnohý z podnikatelů má ve své firmě výtahové zařízení, o jehož chod se valně nestará. Smrtelné úrazy na zastaralých a neudržovaných výtazích přiměly Evropskou unii k přísné kontrole výtahů.
 

 
V České republice je v provozu asi 120 000 výtahů různého stáří. Z toho asi 70 000 naléhavě potřebuje provést technicky náročné (a tedy i nákladné) změny. V bytových domech a podnicích se nacházejí převážně výtahy provozované dvacet a více let. Z pohledu zahraničních odborníků nemají dobrou pověst. A netýká se to jen chudých majitelů nebo provozovatelů výtahů ve starších panelových domech, na něž ostatně pamatuje vládní program regenerace. Je znám případ významného pražského hotelu, kde ponechali výtahy bez řádné revize celých dvacet let! Podle analýzy odborníků z oblasti bezpečnosti práce téměř neexistuje výtah, který by nevykazoval určitá provozní rizika a byl instalován před 1. 10. 1999, což je datum platnosti nařízení vlády č. 14/1999 Sb., jako prováděcího předpisu k zákonu č. 22/1997 Sb.
 
"Revizní" zprávy
Ceny oprav se pohybují od půl milionu výše a samozřejmě závisí i na tom, jak byl výtah dlouhodobě udržován. Jenže průběžná údržba skutečnou servisní firmou, která by hleděla na dodržování platných českých norem, se provádí jen málokde. Mnohý z dvaceti tisíc revizních techniků si po změně hospodářských a politických poměrů v zemi udělal živnostenský list "na vydávání čistých revizních zpráv". Dají se získat za pár korun. Jsou však k ničemu, neřeší nic než formální vypořádání se s poněkud vágní legislativou. Podle ní postačuje, aby byly v určených termínech formálně vykonány předepsané prohlídky a zkoušky. O udržování výtahů jako zařízení s vysokým stupněm provozního rizika se nemluví. Této praxi však by již naštěstí mohl být konec.
 
Do hry vstoupila Hospodářská komora
Stát se skutečnou bezpečností provozu výtahů související s konstrukčním řešením dlouhodobě nezabýval. Český úřad bezpečnosti práce řešil ve svých vyhláškách č. 18 až 21 z roku 1979 pouze formu kontrol a zkoušek výtahů, ale vlastní bezpečnost technického zařízení ho nezajímala. Na přelomu tisíciletí se iniciativy chopila Hospodářská komora ČR a intenzivně se snažila pracovat spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí na přípravě zákona s pracovním názvem "Bezpečný provoz technických zařízení". Trpělivost s řešením úkolu došla ministerstvu koncem roku 2001, kdy informovalo Hospodářskou komoru ČR, že takovýto zákon vlastně Česká republika nepotřebuje a na základě takto zjištěné nadbytečnosti ukončilo jednostranně práce.
 
Ozvali se výrobci výtahů
Na pasivitu ministerstva zareagovali výrobci výtahů. U vědomí velmi špatného technického stavu provozovaných výtahů a snahy výtahového průmyslu EU o vytvoření jednotného evropského prostoru bezpečnostních norem přijala Česká asociace výrobců výtahů (ČAVV), dva zásadní kroky: Po vzoru rakouských kolegů nechala ČAVV vypracovat právní expertizu o odpovědnosti za škodu v případech škodné události související s provozem výtahů z pohledu obecně platných právních předpisů, jako je Občanský zákoník, Obchodní zákoník, trestní zákon, Zákoník práce atd. Iniciovala založení Bezpečnostní rady výtahového průmyslu při Hospodářské komoře ČR. Výsledky právní expertizy jsou překvapující, zejména pokud se týká českých technických norem. V kombinaci s prevenční povinností § 415 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, kde se praví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, jsou totiž téměř postačující k řešení celého problému. Jsou sice podle zák č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, nezávazné, nicméně do hry je zcela vrací Občanský zákoník. Zákon č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků považuje za bezpečný výrobek takový, který je ve shodě s českou technickou normou. Normy tedy sice obecně nejsou povinné, ale pokud se jich někdo nedrží, může být jeho výrobek vyřazen z trhu, neboť nesplňuje podmínky obecné bezpečnosti.
 
Od 1. dubna začne zpřísnění
O "dobrovolné" technické normy by tedy měl být u provozovatelů výtahů velký zájem. Od 1. dubna totiž začnou platit tři normy takzvaně nové generace, jejichž znalost bude dosti klíčová, neboť jeden ze závěrů právní expertizy hovoří o tom, že kdo nerespektuje české technické normy, nepředchází škodám. Servisní organizace pro provoz osobních výtahů má podle nich za povinnost upozornit majitele nebo provozovatele na zjištěná provozní rizika. Na majiteli nebo provozovateli výtahu pak je, co s tím udělá. Neudělá-li nic, dá se předpokládat, že jednoho dne nastane škodní událostí a on se bude před soudem obhajovat, z jaké příčiny technické normy nerespektoval. Těžko mu pomůže argumentace, že o ničem nevěděl, a že má papíry s kulatým razítkem revizního technika, a na větší úpravy výtahu, že nemá peníze.
 
České výtahy jsou pro EU zastaralé
Konstrukce výtahů dodávaných bývalou Transportou Chrudim byla již před dvaceti lety oproti výrobkům v západní Evropě zastaralá. Výtahy takových konstrukcí, jakých je v ČR většina, se v členských státech EU již téměř nevyskytují. K evropské normě pro zvýšení bezpečnosti bude tedy nutné vypracovat národní přílohu, neboť taková rizika, která se vyskytují u českých výtahů, v EU již nezaznamenávají. Členské státy již osm let naplňují Doporučení Komise členským státům č. 95/216/ES o odstranění deseti nejzávažnějších provozních rizik. Toto doporučení zavedly do svého právního řádu. U nás se dosud podobným doporučením nikdo nezabýval.
 
Odstranění provozních rizik výtahů někdejšího monopolního dodavatele Transporty Chrudim
- výtah o nosnosti 250 kg/8 stanic: náklady asi 600 000 Kč
- výtah o nosnosti 500 kg/8 stanic: náklady asi 800 000 Kč
 
Technické normy
- ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů,
- ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Zkoušení a inspekční prohlídky výtahů a 
- ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.
 
Majitelům výtahů, které nesplňují bezpečnostní normy, hrozí od 1. dubna vyřazení z provozu nebo i žaloby.

 

 

Autor: Pavel Verner

Zdroj: Profit | 2003