CO JE PRAVDA O POVINNOSTI ZVÝŠIT BEZPEČNOST PROVOZOVANÝCH VÝTAHŮ

Výtahy jsou složitá zařízení a i přes dokonalý servis a údržbu dochází časem k opotřebení součástí a k celkové únavě materiálu. Po 25 až 30 letech provozu je zařízení vlastně již "dědečkem". Odstávka na delší dobu je nepříjemná pro nájemníky i majitele budov. Přestavby výtahů jsou především z důvodů bezpečnosti v určitém okamžiku nevyhnutelné, nemusí být ale vždy tak rozsáhlé a nákladné, jak to z prvního laického pohledu vypadá.

 

 

Se vstupem do EU k nám postupně přicházely předpisy, snažící se sjednotit naše a evropské technické normy, bezpečnostní požadavky na provoz a v neposlední řadě i sám technický stav zařízení. Jde především o tzv. vyhrazená zařízení, mezi které patří i výtahy.
Vydáním nových ČSN EN 81, část 1 až 3 (bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních, nákladních a malých nákladních výtahů) a nařízením vlády 27/2003 Sb. (ve znění pozdějšího nařízení vlády 127/2004 Sb., kterým se původní nařízení mění) byly stanoveny technické požadavky na výtahy, způsob jejich předávání, zkoušek a způsob ověřování. Součástí ověřování ES prohlášení o shodě je také Certifikát, že použité prvky a komponenty (zmíněné nařízení vlády je vyjmenovává) odpovídají stanoveným požadavkům na bezpečnost tak, aby mohly být v konstrukci výtahu zakomponovány. Ověřování výrobků a komponent se pak děje podle zák. 22/1997 Sb. (zákon o technických požadavcích na výrobky) a souvisejících předpisů. Ten upravuje způsob ověřování, vydání prohlášení o shodě a konečně i oprávnění a povinnost používat evropskou značku shody CE. Pro použití komponent pro výtahy platí totéž, co o použití stavebních výrobků do staveb: použít lze jen takové, které mají ověřenu shodu svých vlastností s požadavky národního předpisu (tedy 27/2003 Sb. ve znění pozdějšího NV 127/2004 Sb.). Nelze u nás např. použít do konstrukce výtahu výrobek (obvykle z jiné země EU), přestože nese označení CE a může být distribuován na trhu EU, pokud jeho označení CE vyjadřuje shodu s vlastnostmi, které jsou u nás nepostačující.
 
 
Odstranění bezpečnostních rizik podle evropského předpisu EN 81-80
 
Vstupem do EU a implementací evropských předpisů do našich národních vzniká tlak na odstranění bezpečnostních rizik stávajících výtahů. Původní evropská norma EN 81-80, která tato rizika definuje a která se stala základem pro stanovení EHSR (základních zdravotních a bezpečnostních požadavků - zkratka z angl. Essential Health and Safety Requirements) při navrhování a montáži výtahů, určuje v informativní příloze A způsob národní implementace této normy. Je zde zmiňována citlivá stránka problému, což je ekonomika a doslova se zde píše „Tato evropská norma nemůže stanovit závazné požadavky, která opatření je potřeba provést na kterém výtahu a za jakou dobu. Takové povinnosti jsou předmětem národní legislativy“.
 
 
Nejčastější nedostatky
 
Požadavek na odstranění rizik míří nejen na uživatele výtahu, ale i na pracovníky servisních firem a inspekčních orgánů. V praxi jde zejména o nedostatečně vybavení rozváděčů, většinou nevyhovující pohony, nevyhovující provedení šachetních dveří, absence kabinových dveří, bezpečnost jízdy a vybavení kabiny. Dále je to přesnost zastavování, zastavení při překročení rychlosti nahoru i dolu, ohrazení šachty, provedení nárazníků, vodítek a vyvažovacích závaží, nedostatečná funkce omezovače rychlosti. Je zřejmé, že se jedná o opravdu rozsáhlý výčet možných úprav výtahu.
 
 
Nový výtah nebo oprava? Kdo o tom rozhodne?
 
Obecně lze říci, že výtah je možné prakticky celý vyměnit, nebo provést pouze částečnou výměnu některých dílů a některé díly pouze upravit. Rozhodující slovo k rozsahu této práce má inspekční orgán typu A (podle ČSN EN 45004), který posouzení provozních rizik uvede ve své zprávě. Zpráva je vydána na základě objednávky Inspekční prohlídky v souladu s ČSN 27 4002, kde jsou stanoveny termíny Inspekčních prohlídek u provozovaných výtahů. Inspekční prohlídku si může objednat u notifikované osoby provozovatel výtahu buď přímo nebo zprostředkovaně přes servisní firmu.
V této chvíli musí být již provozovatel či majitel výtahu opatrný, protože o výši jeho nutné investice do odstranění rizik na jím provozovaných výtazích rozhoduje právě tento zápis. Jeho nejdůležitější částí, tedy i tou, kterou je potřeba nejvíce „hlídat“, je stanovení tzv. prioritní úrovně rizik.

Jednotlivá rizika jsou rozdělena do úrovní:
• velmi vysoké riziko (jedná se o takovou závadu, kterou je nutné ihned odstranit a výtah musí být ihned zastaven),
• vysoké riziko (riziko musí být odstraněno v krátkém časovém úseku),
• střední riziko (musí být odstraněno ve středním časovém úseku nebo společně s větší modernizací),
• nízké riziko ( může být odstraněno v dlouhém časovém úseku nebo při modernizaci příslušného dílu).

Rozdělení rizik a termíny odstranění, které zde uvádím, jsou citovány z EN 81-80. Táž norma obsahuje v tabulce rozdělení rizik v poznámce „ Délka časové lhůty záleží na národním rozhodnutí, např.: Krátká časová lhůta do pěti let, střední časová lhůta do deseti let“.
V praxi je v kompetenci notifikované osoby, která provádí Inspekční prohlídku výtahu, zařadit riziko do prioritní úrovně, stanovit způsob jeho odstranění (nemusí být shodný s definicemi v normě, opakuji, že tyto náležitosti jsou nyní v kompetenci notifikované osoby) a určit termín pro odstranění rizika. Inspekční orgán ovšem většinou jako způsob odstranění rizika použije návrh z normy – tedy zápisy jsou většinou stejné, ať jde o výtahy ve firmách, nemocnicích, úřadech, bytových domech atp. Stejně tak to platí o použití poznámky v EN 81-80; tedy vysoká rizika musí být podle zápisů odstraněny do 5ti let, střední do 10ti let a nízká příležitostně.
 
 
Konzultace s odborníky se vyplatí
 
Při výběru firmy, která bude provádět odstranění rizik v souladu se zápisem z Inspekční zprávy, je vhodné nejdříve konzultovat způsob a rozsah s odborníky, kteří jsou dnes schopni citlivě a přesně posoudit jednotlivá rizika a definovat minimální nutný rozsah prací a dodávek podle stavu dané komponenty. Každý výtah má daný způsob užití a obecné či unáhlené rozhodnutí o výměně může být natolik chybné, že výtah již nemusí splňovat účel, pro který byl původně postaven. Teprve potom by měla být zpracována cenová nabídka.
V současnosti není právní předpis nařizující provozovateli provést práce definované v Inspekční prohlídce. Je však pravdou, že v případě úrazu osob nebo škodách na majetku v souvislosti s provozem výtahu bere soud jako standardní a přiměřenou bezpečnost výtahu definovanou v harmonizovaných normách. Tedy v těchto případech se vystavuje provozovatel v případě neodstranění rizik v souladu s požadavky uvedenými v zápisu o Inspekční zprávě postihu ze strany soudu.
 
 
Podstatné změny výtahů ČSN 27 4011
 
Strohý postup stanovený EN81-80 však není jediný, kterým lze při dodržování předpisů postupně odstranit bezpečnostní rizika výtahu. Další nabízí norma ČSN 27 4011, která stanoví postupy při podstatných změnách již provozovaných výtahů. Pokud dojde na základě požadavku provozovatele ke změně jmenovité rychlosti nebo nosnosti nebo zdvihu (počtu stanic), jde o tzv. podstatné změny, u kterých tato norma požaduje odstranění všech vad s vysokou prioritní úrovní rizika. Pokud však tyto parametry nejsou měněny, lze použít postup, kdy lze rizika odstraňovat postupně, jak déle ukážeme.
 
 
Postupné odstraňování rizik
 
Tedy zákazník se může rozhodnout po konzultaci se servisní firmou, že si přeje např. zmodernizovat kabinu. S tím je spojena nutnost odstranit rizika, která souvisí s provedením kabiny, a ty lze snadno zjistit z Inspekční zprávy. Např. příští rok lze vyměnit rozváděč. S tím souvisí povinnost opět instalovat rozváděč, který již plní všechny požadované funkce, které u stávajícího provedení chyběly. Rozsah může být zvýšen instalací (dnes již standardně) frekvenčního měniče a malou úpravou snímání polohy kabiny v šachtě . Tím lze zajistit plynulý rozjezd i plynulý dojez kabiny s přesným zastavováním ve stanici se stávajícím pohonem. Dále lze postupovat dle požadavku zákazníka, ale vždy s cílem splnit jeho požadavek a požadavek na odstranění rizik vztahujících se k dané části měněného výtahu.
Pokud má zákazník potřebu zvyšovat nosnost, což znamená postupovat prakticky dle EN81-80, může servisní firma zvolit postup dle ČSN 27 4011 s tím, že daná změna bude provedena jako poslední a opět je tedy možné zvolit postupný harmonogram realizace, nezatěžující ekonomicky provozovatele výtahu najednou.
Například: Chceme výtah s vyšší rychlostí a chceme změnu realizovat postupně. Vyměníme rozváděč, vlečné kabely a kabinu. S touto změnou získá zákazník v rozumné cenové relaci poměrně pěkný výtah s moderním designem kabiny, plně vybavený ovladači a režim jízdy je i se stávajícím pohonem velmi plynulý a přesný.
V další etapě můžeme vyměnit nebo upravit šachetní dveře a, pokud byla nevyhovující šachta, provést i výměnu nebo úpravu celých portálů čelní stěny.
A v poslední etapě je možné například vyměnit pohon s vyšší rychlostí a odstranit zbytek vysokých rizik. Doplněním dokumentace jsou splněny všechny předpisy s touto změnou související a výtah prakticky vyhovuje po stránce bezpečnosti EN a jsou změněny jeho parametry postupným odstraňováním rizik.
Tento příklad je pouze informativní a záleží na zápisu z Inspekční prohlídky. Konkrétní postup pro daný výtah v souladu s vašimi požadavky je nejlépe konzultovat s odbornou firmou. Tento článek má pouze ukázat, že jsou i jiné možnosti, než pouhá výměna výtahu.

 

 

Autor: Jan Havel, Elsa, spol. s r.o. | 2005