Bezpečné výtahy

"Výťah opäť nechodí, tak zdolať trinásť poschodí, zostáva mi znovu po svojich..." Kdo si už někdy nezanotoval spolu s populárním slovenským zpěvákem Richardem Müllerem, když supěl ověšený taškami s nákupem ke svému bytu do vyšších nadmořských výšek. Snad jen ten, který místo toho nadával. Nedobrovolné zlepšování tělesné kondice ovšem není ten největší problém, jenž Vás může potkat.


Rizika a jak na ně

 
K nejčastějším rizikům, které jsou inspekční zprávou hodnoceny jako nejvyšší a střední, patří:


Klec je bez dveří (Nebezpečí poranění pohybujících se částí v bezprostřední blízkosti osob. Toto riziko úměrně roste s přepravováním většího počtu osob, případně větších břemen jako jsou například kočárky, kola apod.)


Nevyhovující nárazníky (V případě „pomalého pádu" kabiny zpomaluje a absorbuje kinetickou energii a tím eliminuje případné ztráty na zdraví a majetku. Nárazníky jsou ve špatném stavu a neplní funkci, nebo dokonce u starších výtahů úplně chybí, ve většině starých výtahů chybí horní nárazníky, důležité v případě pádu „vzhůru". Pokud rychlost pádu nedosáhne mezní rychlosti nastavené na omezovači rychlosti, představují nárazníky dostatečnou ochranu osob ve výtahu.)


Chybí oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu (Oboustranná komunikace v případě uvíznutí osob ve výtahu zabezpečuje 24 hodinové spojení s dozorovým centrem, které zajistí vyproštění. Pokud chybí, k vyproštění osoby může dojít až v čase řádů hodin, a hrozí tak vysoké riziko závažných zdravotních problému u velké části populace)


Nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti (V případě uvolnění kabiny nebo protizávaží, při dosažení krizové rychlosti, omezovač aktivuje zachycovače, které padající výtah zachytí a znemožní volný „rychlý" pád z výšky. Staré výtahy nemají tyto prvky pro případ pádu vzhůru!)


Dveřní uzávěra (Správně fungující dveřní uzávěra neumožní otevřít dveře výtahu, pokud tento výtah nestojí ve stanici, kde dveře otevíráme. Pokud je nefunkční, hrozí otevření dveří a následný pád do šachty výtahu)


Kontrola zatížení klece (Každý prvek je dimenzován na určitou váhu. Pokud tuto hodnotu překročíme, hrozí uvíznutí, případně poškození výtahu, v krajní situaci může dojít i k utržení výtahu.)


Revizní jízda (Prvek, který se nás uživatelů přímo netýká. Všichni však víme, že výtah podléhá pravidelným kontrolám a revizím. Součástí těchto aktivit je fyzická kontrola jednotlivých částí výtahu přímo v šachtě. Chybí-li revizní jízda, musí výtahem pro provedení kontroly „popojíždět" druhá osoba ze strojovny a tím hrozí velké riziko „přimáčknutí" osoby, která je v šachtě.

 


Měnit či neměnit? To je oč tu běží...

 
Rozhodnutí, jak se k inspekční zprávě a rizikům v ní popsaných postaví, zůstává na uvážení konkrétního majitele a provozovatele.


V každém případě je však nutno připomenout, že u nás platí občanský zákoník. Ten v § 415 říká, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí." Dále je pak v § 420, odstavec 1 uvedeno, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti".


Provozování výtahů podléhá pravidlům, které mimo jiné definují povinnost pravidelných prohlídek, kontrol a revizí. A právě revizí jsme zjistili riziko, které může způsobit škodu na zdraví a majetku. Předchozí řádky dávají jednoznačnou odpověď na položenou otázku. Pokud dojde k újmě na zdraví nebo ke škodě na majetku a my jsme porušili právní povinnost svým nejednáním, musíme být připraveni nést následky.

 


Bez bariér


Rekonstrukce a modernizace výtahu není pouze odstranění zjištěných rizik a nedostatků, ale hlavně zvýšení jeho užitné hodnoty. Zvýšení nosnosti, světlosti vstupu a plochy výtahu považujeme za samozřejmost. Vybudování nových nástupišť u domů s nástupními stanicemi v mezipatrech tak, aby osoby se sníženou pohyblivostí nemuseli řešit i těch „pár" schodů, které mohou být nepřekonatelným problémem, považujeme za povinnost. Specialita Beta Control je vybudování bezbariérového výtahu tam, kde se nachází bubnový výtah se strojovnou v suterénu. Ta bývá ve většině případů dobře dostupná z okolního terénu a lze tedy jednoduchým otočením výtahu a přeměnou strojovny na nástupní stanici umožnit přirozený bezbariérový pohyb po celém domě.
Všechna řešení představují individuální přístup, protože každý, i typově stejný, výtah i dům se v některých detailech můžou lišit.

 


Výtah a dotace


V současné době neexistuje cílená státní podpora pro rekonstrukci a modernizaci výtahů. Program Panel však umožňuje čerpat v rámci komplexní revitalizace bytového domu příspěvek i na výtah. Pro možnost čerpání této dotace musí být splněny podmínky vyplývající z novelizace tohoto programu, platné od 1. 5. 2009 (novela nařízení vlády č. 299/2001 Sb.). Modernizace a rekonstrukce výtahů jsou zařazeny v příloze B tohoto programu a pro přiznání dotace je nutno splnit vyjmenované aktivity. Potěšující informaci program přináší domům, které byly postaveny i jinou než panelovou technologií. O podporu mohou také zažádat ty subjekty, které již v minulosti provedly opravy domu uvedené v příloze A, na jejichž realizaci nepoužili státní dotaci z programu Panel.

 


Autor: Eliška Franková | Foto: Beta Control

Zdroj: Jak to dělají jinde | 2011