Analýza uplatnění bezpečnostní normy pro výtahy SNEL-EN 81-80 v podmínkách ČR

NÁVRH APLIKACE

DOPORUČENÍ EVROPSKÉ KOMISE č. 95/216/ES rozpracované do EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ NORMY SNEL (Safety Norm for Existing Lifts) EN 81-80 - uplatněním metody "National filtering" v podmínkách České republiky

Obecně
Výtahy určené pro dopravu osob a osob a nákladů převezou denně na území Evropy počet osob rovnající se přibližně celé evropské populaci. Vyskytují-li se u těchto výtahů konstrukční provozní rizika vyvolávající nebezpečné situace při jejich používání, může kdykoliv dojít k ohrožení zdraví dopravovaných osob nebo servisních a inspekčních pracovníků. Z tohoto důvodu jsou výtahy určené pro dopravu osob a osob a nákladů zařazeny v EU jako jedna ze dvou komodit technických zařízení s nejvyšším stupněm zbytkového provozního rizika, kde prvotní snaha EU o omezení výskytu nebezpečných situací byla vyjádřena již v roce 1995 Doporučením Evropské komise č. 95/216/ES a následně rozpracována do evropské bezpečnostní normy EN 81-80, jako výsledek analýzy cca 1 000 havárií a nehod výtahů. Evropské bezpečnostní normy uplatňují členské státy dvojím způsobem, a to

1. zavedením do národních soustav technických norem a
2. použitím metody "National filtering", kdy členské státy na základě historie, následků havárií, ke kterým došlo na jejich území, a sociálního očekávání vyberou z přehledu 74 provozních rizik ta, která způsobila zásadní poškození zdraví nebo majetku. Odstranění takto vybraných provozních rizik v časových souvislostech je pak předmětem právní úpravy členského státu.
 

Tento proces byl již ukončen v Belgii, Holandsku, Španělsku a Německu. EU tak požadavkem na poskytnutí bezpečných prostředků pro vertikální dopravu reaguje na skutečnost, že v celé Evropě roste počet starších osob, a skutečnost, že osoby s omezenou schopností pohybu a orientace očekávají umožnění přístupu a provedení výtahů vhodných pro všechny.
 
 
Česká republika

V ČR je dnes používáno kolem 80 tisíc výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Historicky patřily výtahy československé provenience v 50. letech k evropské konstrukční a bezpečnostní špičce. Přijetí a uplatňování naprosto svérázných pravidel bezpečnosti provozu technických zařízení na území ČR od 60. let, jakými byly

● jakost a bezpečnost technických zařízení nemusí být vneseny konstrukčně, lze je zajistit zvýšeným počtem kontrol, a
● odpovídá-li technické zařízení požadavkům předpisů platných v době jeho uvedení do provozu, jedná se o "zařízení bezpečné",
 

spolu s nedostatkem finančních prostředků provázejícím komplexní bytovou výstavbu mělo za následek naprosté zakonzervování konstrukční úrovně výtahů z 50. let až do dnešní doby tím, že cca 70 % všech používaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů je starších více než 20 let. Pouze výtahy instalované po 1.1.1993 (termín zavedení základních konstrukčních norem EN 81-1:1985 a EN 81-2:1987 na území ČR) pak splňují alespoň úroveň technického poznání z období začátku 80. let. Výše uvedené pojetí "bezpečné konstrukce" používaných výtahů má pak za následek pouze za poslední 4 roky minimálně 6 mrtvých, 9 těžkých zranění a 3 značné škody na majetku (zapálení dřevěných klecí výtahů) podle neoficiální statistiky ČAVV.
 
 
Výsledky uplatnění metody "National filtering"

Na základě vyhodnocení 13 tisíc inspekčních prohlídek provedených do konce roku 2004 u používaných výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů a zadokumentovaných tragických následků havárií těchto výtahů v poslední době navrhuje HK ČR dosažení dále uvedeného stavu v těchto časových souvislostech:

Prioritní úroveň I. - do 1 roku (odstranění rizik vysoké úrovně se zanedbatelnými finančními náklady)

● Odstranit azbest z brzdových obložení a šachet výtahů a jízdu neobsazeného výtahu s otevřenými klecovými dveřmi.
 

Prioritní úroveň I. - do 5 let (odstranění nejvíce nebezpečných rizik ohrožujících dopravované osoby)
● Plné uzavření klecí výtahů po celé výšce nainstalováním plnostěnných klecových dveří odpovídajícího provedení a mechanické odolnosti, vybavení klece odpovídající délkou prahové desky a odpovídajícím zařízením pro obousměrnou komunikaci;
● Vyhovující přesnost zastavování klece;
● Odpovídající mechanická odolnost šachetních dveří a jejich vybavení odpovídajícím zajišťovacím zařízením a odjišťováním;
● Odpovídající ohrazení šachty v blízkosti dveřní uzávěrky;
● Určení polohy klece ze strojovny výtahu.
 

Prioritní úroveň I. - do 7 let (odstranění nejvíce nebezpečných rizik ohrožujících servisní a inspekční pracovníky)
● Vybavit šachtu a strojovnu/prostor pro kladky výtahu odpovídajícím osvětlením;
● Doplnit odpovídající zařízení pro revizní jízdu a zastavovací zařízení na střeše klece.
 

Prioritní úroveň II. - do 10 let (odstranění středně nebezpečných rizik ohrožujících obě kategorie)
● Odpovídající přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, odolnost proti vandalům a funkce řízení při požáru v případě potřeby;
● Odpovídající provedení šachetních dveří týkající se kotvení, použití skla, ochranného zařízení u samočinných dveří, samočinného zavíracího zařízení, spojení dílů šachetních dveří, požární odolnosti, odjišťování dveří ve vazbě na pohyb klecových dveří;
● Odpovídající provedení klece týkající se použitého materiálu klece a klecových dveří, relevantního vztahu mezi nosností výtahu a užitnou plochou klece, osvětlení klece včetně nouzového, kontroly zatížení v kleci, kontroly zavřených klecových dveří, pevnosti střechy a vybavení zábradlím a nouzovou signalizací, větrání, zajištění poklopu ve střeše;
● Odpovídající osvětlení nástupišť, mezery mezi klecí a čelní stěnou šachty, vzdálenost mezi klecovými a šachetními dveřmi;
● Vybavení výtahu odpovídajícími bezpečnostními prvky a komponentami, jako jsou zachycovače ovládané vhodným omezovačem rychlosti včetně spínače uvolněného lana omezovače, ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, koncové vypínače, zařízení kontrolující uvolnění lan/řetězů;
● Odpovídající výtahový stroj, včetně ovládání pohonu 2 nezávislými stykači, doplnění kontroly doby chodu, ovládání dvourychlostního motoru;
● Vybavení šachty a strojovny odpovídajícími prvky, jako zajišťovací zařízení pro vstup do šachty a prohlubně, vstup do prohlubně, zastavovací zařízení v prohlubni a prostoru pro kladky, nouzová signalizace v prohlubni, dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí, kryty pohybujících se částí, olemování otvorů v podlaze strojovny, vedení vyvažovacího závaží doposud vedeného 4 ocelovými dráty, nosné prvky vyvažovacího/vyrovnávacího závaží, vyhovující prostředky pro zvedání;
● Odpovídající ochrana před úrazem elektrickým proudem, proti záměně fází, uzamykání hlavního vypínače a doplnění chybějící nápisy, označení a provozní návody.
 

 
Legislativní rámec řešení

Nejprve je potřebné stanovit zákonem povinnost vlastníkům starat se řádně o zařízení (mimo oblast výrobních nebo pracovních prostředků tato povinnost neexistuje), dále povinnost strpět v určeném termínu úkon třetí nezávislé strany a ukotvit zmocnění příslušnému orgánu státní správy stanovovat potřebné požadavky k zajištění vyhovující technické bezpečnosti výtahů prostřednictvím nařízení vlády. Pokud se týká zákona, jsou reálná pouze dvě řešení, a to vypracování zcela nového zákona, nebo změna zákona již existujícího.

Vytvoření zcela nového zákona
Vytvoření zcela nového zákona pro ověřování technické bezpečnosti provozovaných zařízení je řešením značně časově náročným s odhadem doby řešení řádově v letech s tím, že bude možná nezbytné provést změnu i kompetenčního zákona 2/1969 Sb., neboť kompetenci k vydávání právních předpisů upravujících oblast provozu technických zařízení nemá v současné době žádné ministerstvo.

Změna již platného zákona
Pokud se týká platných zákonů, ideálním je změna zákona č. 22/1997 Sb., který byl vypracován v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro obecnou úpravu ochrany společnosti před výrobky, které by mohly způsobit újmu na zdraví nebo majetku, formou stanovení základních konstrukčních požadavků a povinností výrobcům, dodavatelům a dovozcům při uvádění stanovených výrobků na trh, posuzování jejich shody s požadavky platných předpisů atd. Toto řešení se jeví jako nesrovnatelně méně problémové a časově tolik nenáročné zejména vzhledem k tomu, že

● zákon zakládá již kompetence k vydání prováděcích "Nařízení vlády", kterými jsou podrobněji právně regulovány požadavky na technická provedení, postupy a označení konformity jednotlivých komodit výrobků před jejich dalším použitím,
● vhodným způsobem umožňuje prosazení zájmů státu v rámci harmonizovaných procesů posuzování shody výrobků s relevantními právními předpisy, jakož i ověřování technického, technologického organizačního a personálního zázemí nezávislých odborných pracovišť - autorizovaných, potažmo i notifikovaných osob, které posouzení shody prakticky vykonávají.
 

Již vydaná prováděcí nařízení vlády k tomuto zákonu by tak mohla být jednoduše doplněna částí II. týkající se požadavků na zajištění technické bezpečnosti již provozovaných zařízení, jako je tomu např. v Nařízení holandské královny Beatrix ze dne 22. srpna 1996, v platném znění, nebo vypracována nařízení vlády nová.
 
 
Závěr

Česká republika žádný právní předpis upravující technické požadavky na výrobky a technická zařízení používané mimo oblast pracovněprávních vztahů nemá. Přijetím takovéto právní úpravy by se ČR zařadila na úroveň evropských technicky vyspělých států. V oblasti používání výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů je přijetí odpovídajících právních předpisů upravujících odstraňování provozních rizik vyvolávajících nejvíce nebezpečné situace i samotným zájmem EU, který je obecně deklarován snahou o používání pouze takových výtahů v jednotném evropském prostoru, které mají shodné nebo podobné technické charakteristiky. Souvislost se zajištěním volného pohybu osob je zřejmá a jak vyplývá ze souvisejících dokumentů, Evropská komise jednoznačně poukazuje na odpovědnost vlád členských států EU v této věci.

 
ANALÝZA UPLATNĚNÍ EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ NORMY SNEL
(Safety Norm for Existing Lifts) EN 81-80 v podmínkách České republiky
Úplné znění ve formátu PDF ke stažení (208 kB)

 

 

Autor: Poradní skupina pro technickou legislativu při HK ČR - expertní skupina Bezpečnostní rada výtahového průmyslu ČR

Zdroj: TZB-info | 2006