Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska požární bezpečnosti výtahů (1. díl)

Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V prvním díle se budeme věnovat terminologii a technickým požadavkům.
 


I když se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nejedná o vyhrazené druhy PBZ, náleží požární a evakuační výtahy bezesporu k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Tyto druhy výtahů se zřizují pro použití v případě požárů nebo jiných mimořádných událostí. Z těchto důvodů musí být pro zabezpečení jejich spolehlivé funkce po stanovenou dobu zajištěno jejich napájení z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace požárních a evakuačních výtahů je základním předpokladem jak pro zajištění rychlého a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany, tak pro zajištění rychlého a bezpečného úniku z požárem ohrožených prostor staveb či technologií.

 


Terminologie

Z terminologického hlediska je třeba pojem „výtah“ významově chápat jako obecný termín, kterým se pro účely platné právní úpravy a českých technických norem rozumí zdvihací zařízení následujících specifických druhů:

A.
Ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se stavby podle druhu a potřeby se vybavují výtahy:
a. určenými pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
b. určenými pro dopravu nákladů,
c. požárními,
d. evakuačními.


B.
Pro účely nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě:
a. osob,
b. osob a nákladů,
c. pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.


Za výtahy se podle tohoto nařízení vlády považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

C.
Podle českých technických norem řady ČSN EN 81 – XX se výtahy dále dělí v závislosti na:
a. druhu pohonu – elektrické, hydraulické, pneumatické …,
b. konstrukčním uspořádání – se strojovnou, bez strojovny,
c. druhu řízení výtahu – sběrné, skupinové atd.,
d. konstrukčním provedení – pro běžné použití se zohledněním požadavků pro zajištění přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, s uplatněním opatření proti vandalům, pro případ požáru, pro evakuaci osob, zvířat anebo majetku.


Obecné schematické rozdělení výtahů je znázorněno na obrázku:

Obecné rozdělení výtahů 


Technické požadavky

I. Právní předpisy
Výtah je z pohledu evropské legislativy stanoveným výrobkem, u něhož musí být před vlastním uvedením na trh provedeno posouzení shody s požadavky příslušných technických předpisů a harmonizovaných technických specifikací. Posouzení shody procedurálně podléhá následující právní úpravě:


● směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES,


● zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


● nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů.


Obecné a zvláštní technické požadavky (požárně bezpečnostní) na výtahy jsou obsaženy v platné národní legislativě. Jedná se o následující právní předpisy:


● zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,


● vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.


● vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb


● vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,


● vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),


● vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Obecné a zvláštní požadavky na výtahy jsou schematicky znázorněny na obrázku:


Obecné a zvláštní technické požadavky na výtahy
 
II. České technické normy


Další podrobné technické podmínky výtahů se pak odvíjí od druhu a charakteru stavby či technologie, do které má být výtah zabudován. Tyto podmínky jsou obsaženy v českých technických normách nebo v normativních dokumentech, na které se odvolává platná právní úprava. Jedná se o následující české technické normy:

A. Výrobkové a konstrukční normy


● ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy,
● ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy,
● ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy,
● ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
● ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů,
● ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí,
● ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu,
● ČSN EN 81-58+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří,
● ČSN EN 81-70+A1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
● ČSN EN 81-71+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům,
● ČSN EN 81–72+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy,
● ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru,
● ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
● ČSN P CEN/TS 81-82 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omezenou schopností pohybu,
● ČSN P CEN/TS 81-83 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalům,
● ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky,
● ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I., II, III. a VI,
● ČSN ISO 4190-2 Elektrické výtahy. Část 2: Výtahy třídy IV,
● ČSN ISO 4190-3 Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V,
● ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy,
● ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.


B. Projektové normy (požární bezpečnost staveb)


● ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
● ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
● ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
● ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
● ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
● ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
● ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
● ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody


 

1. díl - Terminologie a technické požadavky
2. díl - Vybavení staveb výtahy, obecné a zvláštní požadavky
3. díl - Normativní požadavky a normové tech. podmínky požární ochrany staveb
 


Autor: plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Recenzent: Ing. Jan Dvořák, Unie výtahového průmyslu ČR

Zdroj: TZB-info | 2012